نمایه نویسندگان

آ

 • آزموده، معصومه مقایسه اثربخشی گروه درمانی رفتاری ارتباطی، معنوی دینی اسلام‌محور و تلفیقی بر احساسات مثبت زنان دارای تجربه دلزدگی زناشوییDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.51.1.2 [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 7-27]
 • آسایش، محمد حسن تبیین واکنشهای عاطفی دختران با نشانگان شکست عشقی؛ مطالعه ای کیفی DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.53.6.1 [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 125-154]
 • آگاه هریس، مژگان رابطه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی با تعارض زناشویی، نقش تعدیل‌کننده دینداریDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.51.5.6 [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 91-115]

ا

 • احدی، حسن اثربخشی درمانهای شناختی رفتاری گروهی و درمان مثبت نگر بر سرسختی روانشناختی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع دوDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.51.7.8 [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 151-168]
 • اسعدی، سمانه بررسی تغییرات در سبکهای فرزندپروری ادراک شده در طول چهار نسل متوالی DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.51.3.4 [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 55-70]
 • اسماعیل پور، خلیل مقایسه اثربخشی گروه درمانی رفتاری ارتباطی، معنوی دینی اسلام‌محور و تلفیقی بر احساسات مثبت زنان دارای تجربه دلزدگی زناشوییDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.51.1.2 [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 7-27]
 • اسمعیلی، معصومه اثربخشی آموزش شروع پویا به روش شناختی رفتاری بر تجربه سوگ همسران شهدای مدافع حرم استان تهرانDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.53.1.6 [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 7-25]
 • اسمعیلی، معصومه نقش رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی بر کیفیت روابط بین همسری زنان شاغل DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.53.2.7 [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 27-53]

ب

 • بیابانی، نرجس پرسشنامه تحریک / بازداری جنسی، ویژگیهای روانسنجی در زنان ایرانی DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.52.6.9 [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 129-148]
 • باهنر، فهیمه تبیین واکنشهای عاطفی دختران با نشانگان شکست عشقی؛ مطالعه ای کیفی DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.53.6.1 [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 125-154]
 • برجعلی، احمد اثربخشی آموزش شروع پویا به روش شناختی رفتاری بر تجربه سوگ همسران شهدای مدافع حرم استان تهرانDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.53.1.6 [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 7-25]
 • بهرامپوری، رسول تحلیل فقهی حقوقی کودک همسری در پرتو انتقادات وارد بر آن؛ تلاشی برای ارائه پیشنهاد مطلوب DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.52.7.0 [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 149-165]

ج

 • جان‌بزرگی، مسعود رابطه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی با تعارض زناشویی، نقش تعدیل‌کننده دینداریDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.51.5.6 [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 91-115]
 • جهاندار لاشکی، سهیلا الگوی علی روابط بین گرایش به خیانت زناشویی براساس مصرف رسانه با میانجی نگرشهای ناکارامد و طلاق عاطفیDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.51.4.5 [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 71-90]

ح

 • حاتمی، حمیدرضا اثربخشی درمانهای شناختی رفتاری گروهی و درمان مثبت نگر بر سرسختی روانشناختی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع دوDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.51.7.8 [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 151-168]
 • حبی، محمدباقر آزمون نقش واسطه‌ای انعطاف‌پذیری شناختی در رابطه بین سرمایه روانشناختی با تحمل پریشانی در زوجین دچار پیمان‌شکنی زناشوییDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.53.5.0 [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 105-123]
 • حرفه دوست، منصور پرسشنامه تحریک / بازداری جنسی، ویژگیهای روانسنجی در زنان ایرانی DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.52.6.9 [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 129-148]
 • حسینی، سعیده الگوی علی روابط بین گرایش به خیانت زناشویی براساس مصرف رسانه با میانجی نگرشهای ناکارامد و طلاق عاطفیDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.51.4.5 [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 71-90]
 • حسین پور، رضا اعتباریابی الگوی شایستگی های مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.52.3.6 [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 45-88]
 • حضرتی صومعه، زهرا بررسی جامعه‌شناختی رابطه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی و طلاق عاطفی در خانواده‌های تهرانی DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.51.6.7 [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 117-150]

ذ

 • ذاکری‌پور، غلامرضا اثربخشی درمانهای شناختی رفتاری گروهی و درمان مثبت نگر بر سرسختی روانشناختی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع دوDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.51.7.8 [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 151-168]

ر

 • رحیمی، مهدی بررسی تغییرات در سبکهای فرزندپروری ادراک شده در طول چهار نسل متوالی DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.51.3.4 [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 55-70]
 • رستمی، مهدی ساخت و بررسی ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس سنجش و ارزیابی تأثیرات زیانبار خانواده اصلی در زوجهای نامزد در آستانه ازدواجDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.52.2.5 [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 25-43]
 • رفیعی مقدم، فاطمه کشف عوامل بازدارنده زوجین از فرزندآوری در دهه اخیر (مرور ساختارمند) DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.53.7.2 [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 155-175]

ز

 • زارعی، اقبال مقایسه اثربخشی درمان ودیعه‌های انسانی و درمان عقلانی ـ عاطفی ـ رفتاری بر افسردگی زنان مطلقه شهر شهرکرد DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.53.4.9 [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 85-104]
 • زاهدیان، محمد حسین بررسی جایگاه حجاب در حقوق بشر از دیدگاه نظریه جهانشمولی و نسبی گرایی DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.52.4.7 [دوره 15، شماره 52، 1399]
 • زیبائی نژاد، معصومه اثربخشی آموزش شروع پویا به روش شناختی رفتاری بر تجربه سوگ همسران شهدای مدافع حرم استان تهرانDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.53.1.6 [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 7-25]
 • زینالی، شیرین پرسشنامه تحریک / بازداری جنسی، ویژگیهای روانسنجی در زنان ایرانی DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.52.6.9 [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 129-148]
 • زینعلی، فهیمه رابطه کیفیت ارتباط والد ـ فرزندی با خودکنترلی دانش آموزان با واسطه‌گری ارتباط مبتنی بر حل مسئله؛ ارائه یک الگوی علّیDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.52.1.4 [دوره 15، شماره 52، 1399]
 • زنگنه پارسا، فاطمه آزمون نقش واسطه‌ای انعطاف‌پذیری شناختی در رابطه بین سرمایه روانشناختی با تحمل پریشانی در زوجین دچار پیمان‌شکنی زناشوییDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.53.5.0 [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 105-123]

س

 • ساروخانی، باقر بررسی جامعه‌شناختی رابطه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی و طلاق عاطفی در خانواده‌های تهرانی DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.51.6.7 [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 117-150]
 • سیاه بیدی کرمانشاهی، سعید تحلیل فقهی حقوقی کودک همسری در پرتو انتقادات وارد بر آن؛ تلاشی برای ارائه پیشنهاد مطلوب DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.52.7.0 [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 149-165]
 • سلیمی بجستانی، حسین تدوین الگوی ارتقای رضایت زناشویی و بررسی اثربخشی آن در کاهش گرایش به طلاق DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.53.3.8 [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 55-84]

ش

 • شفیعی، سمیه سادات مادری بسط یافته در تجربه زیسته همسران جانبازان DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.52.5.8 [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 107-128]
 • شفیع آبادی، عبدالله اعتباریابی الگوی شایستگی های مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.52.3.6 [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 45-88]
 • شهابی زاده، فاطمه اثربخشی کنترل شناختی زبان مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر کنترل عواطف زنان با تعارضات زناشویی DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.51.2.3 [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 29-54]

ص

 • صادقی فرد، مریم مقایسه اثربخشی درمان ودیعه‌های انسانی و درمان عقلانی ـ عاطفی ـ رفتاری بر افسردگی زنان مطلقه شهر شهرکرد DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.53.4.9 [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 85-104]
 • صیدی، محمد سجاد رابطه کیفیت ارتباط والد ـ فرزندی با خودکنترلی دانش آموزان با واسطه‌گری ارتباط مبتنی بر حل مسئله؛ ارائه یک الگوی علّیDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.52.1.4 [دوره 15، شماره 52، 1399]
 • صدری ارحامی، محمد بررسی جایگاه حجاب در حقوق بشر از دیدگاه نظریه جهانشمولی و نسبی گرایی DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.52.4.7 [دوره 15، شماره 52، 1399]
 • صفورائی پاریزی، محمد مهدی رابطه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی با تعارض زناشویی، نقش تعدیل‌کننده دینداریDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.51.5.6 [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 91-115]

ط

 • طاهر پور دری، روناک اثربخشی درمانهای شناختی رفتاری گروهی و درمان مثبت نگر بر سرسختی روانشناختی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع دوDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.51.7.8 [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 151-168]

ع

 • عسگری، محمد تدوین الگوی ارتقای رضایت زناشویی و بررسی اثربخشی آن در کاهش گرایش به طلاق DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.53.3.8 [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 55-84]
 • علیوندی وفا، مرضیه مقایسه اثربخشی گروه درمانی رفتاری ارتباطی، معنوی دینی اسلام‌محور و تلفیقی بر احساسات مثبت زنان دارای تجربه دلزدگی زناشوییDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.51.1.2 [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 7-27]

ف

 • فتحی آشتیانی، علی کشف عوامل بازدارنده زوجین از فرزندآوری در دهه اخیر (مرور ساختارمند) DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.53.7.2 [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 155-175]
 • فریبرز، زهرا بررسی جامعه‌شناختی رابطه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی و طلاق عاطفی در خانواده‌های تهرانی DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.51.6.7 [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 117-150]
 • فرح بخش، کیومرث تدوین الگوی ارتقای رضایت زناشویی و بررسی اثربخشی آن در کاهش گرایش به طلاق DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.53.3.8 [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 55-84]
 • فلاح چای، سید رضا مقایسه اثربخشی درمان ودیعه‌های انسانی و درمان عقلانی ـ عاطفی ـ رفتاری بر افسردگی زنان مطلقه شهر شهرکرد DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.53.4.9 [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 85-104]

ق

 • قاضی نژاد، نیکو تبیین واکنشهای عاطفی دختران با نشانگان شکست عشقی؛ مطالعه ای کیفی DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.53.6.1 [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 125-154]
 • قزلسفلو، مهدی ساخت و بررسی ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس سنجش و ارزیابی تأثیرات زیانبار خانواده اصلی در زوجهای نامزد در آستانه ازدواجDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.52.2.5 [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 25-43]
 • قشلاقی، سعیده مقایسه اثربخشی گروه درمانی رفتاری ارتباطی، معنوی دینی اسلام‌محور و تلفیقی بر احساسات مثبت زنان دارای تجربه دلزدگی زناشوییDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.51.1.2 [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 7-27]

ک

 • کارشناس، مژگان نقش رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی بر کیفیت روابط بین همسری زنان شاغل DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.53.2.7 [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 27-53]
 • کاظمیان، سمیه نقش رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی بر کیفیت روابط بین همسری زنان شاغل DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.53.2.7 [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 27-53]
 • کاکابرایی، کیوان الگوی علی روابط بین گرایش به خیانت زناشویی براساس مصرف رسانه با میانجی نگرشهای ناکارامد و طلاق عاطفیDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.51.4.5 [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 71-90]
 • کرمی بلداجی، روح الله مقایسه اثربخشی درمان ودیعه‌های انسانی و درمان عقلانی ـ عاطفی ـ رفتاری بر افسردگی زنان مطلقه شهر شهرکرد DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.53.4.9 [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 85-104]
 • کلانتر هرمزی، آتوسا اثربخشی آموزش شروع پویا به روش شناختی رفتاری بر تجربه سوگ همسران شهدای مدافع حرم استان تهرانDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.53.1.6 [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 7-25]
 • کلهرنیا گل کار، مریم اثربخشی درمانهای شناختی رفتاری گروهی و درمان مثبت نگر بر سرسختی روانشناختی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع دوDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.51.7.8 [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 151-168]
 • کوهستانی، محسن تحلیل فقهی حقوقی کودک همسری در پرتو انتقادات وارد بر آن؛ تلاشی برای ارائه پیشنهاد مطلوب DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.52.7.0 [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 149-165]

م

 • محمدی مقدم، مژگان اثربخشی کنترل شناختی زبان مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر کنترل عواطف زنان با تعارضات زناشویی DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.51.2.3 [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 29-54]
 • مرادی فرد، روژین رابطه کیفیت ارتباط والد ـ فرزندی با خودکنترلی دانش آموزان با واسطه‌گری ارتباط مبتنی بر حل مسئله؛ ارائه یک الگوی علّیDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.52.1.4 [دوره 15، شماره 52، 1399]
 • موتابی، فرشته رابطه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی با تعارض زناشویی، نقش تعدیل‌کننده دینداریDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.51.5.6 [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 91-115]
 • موسوی ویایه، فاطمه مادری بسط یافته در تجربه زیسته همسران جانبازان DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.52.5.8 [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 107-128]

ن

 • ناصری، مریم اعتباریابی الگوی شایستگی های مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.52.3.6 [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 45-88]

ه

 • هراتیان، عباس‌علی رابطه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی با تعارض زناشویی، نقش تعدیل‌کننده دینداریDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.51.5.6 [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 91-115]

ی

 • یحیایی راد، عفت تدوین الگوی ارتقای رضایت زناشویی و بررسی اثربخشی آن در کاهش گرایش به طلاق DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.53.3.8 [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 55-84]
 • یکتاپرست، مدینه بررسی تغییرات در سبکهای فرزندپروری ادراک شده در طول چهار نسل متوالی DOR:20.1001.1.26454955.1399.15.51.3.4 [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 55-70]