نقش میانجی گری تفکر خلاق در رابطه تمایزیافتگی خود و خودشکوفایی زوجین مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف پژوهش، بررسی نقش تمایزیافتگی خود در پیش­بینی خودشکوفایی زوجین با میانجی­گری تفکر خلاق است. این پژوهش به­روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد و جامعه آماری آن تمام زوجین شهر مشهد بودند که از این جمعیت، 75 زوج (150 نفر) به­روش نمونه­گیری خوشه­ای یک مرحله­ای به­عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه­های خودشکوفایی اهواز (ASAI)، تفکر خلاق و تمایزیافتگی خود (DSI) را تکمیل کردند. داده­ها با استفاده از نرم­افزار 24spss- تحلیل، و از آزمونهای آماری متناسب با نوع متغیرها شامل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تمایزیافتگی خود و خودشکوفایی، همبستگی مثبت معناداری وجود دارد (001/0=P) و تفکر خلاق می­تواند نقش میانجی­گری را در رابطه این دو متغیر ایفا کند به­طوری که تمایزیافتگی خود در مسیر مستقیم (21/0=b) و تفکر خلاق در مسیر غیرمستقیم (31/0=b) پیش­بینی­کننده خودشکوفایی زوجین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Creative Thinking in the Relationship between Self-Differentiation and Self-Actualization of Couples in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Haniyeh Mohammadi 1
  • Mohammad-Javad Asghari Ibrahimabad 2
1 Master of Family Counseling, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to explore the role of self-differentiation in predicting couples' self-actualization with the mediation of creative thinking. This study was conducted using the descriptive correlational method, and the statistical population included all the couples in Mashhad. From among this population, 75 couples (150 people) were selected through the one-stage cluster sampling method, and they completed the Ahwaz Self-Actualization Inventory (ASAI), the Creative Thinking Questionnaire and the Differentiation of Self Inventory (DSI). The data were analyzed using SPSS 24 software and the statistical tests matching the types of variables including Pearson correlation coefficient and path analysis. The results showed that there is a significant positive correlation between self-differentiation and self-actualization (P = 0.001), and creative thinking can play a mediating role in the relationship between these two variables such that self-differentiation in a direct path (b= 0.21) and creative thinking in an indirect path (b= 0.31) predict couples' self-actualization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creative thinking
  • self-differentiation
  • self-actualization
اسماعیل­خانی، فرشته؛ نجاریان، بهمن؛ مهرابی­زاده­هنرمند، مهناز (1380)، ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش خودشکوفایی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، ش 11 (39): 20 ـ 1.
افشون، مریم (1390)، بررسی رابطه تمایزیافتگی با سلامت روان و خودشکوفایی دانشجویان دانشگاه آزاد شهر دهدشت، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت.
تاجیک، زینب (1394)، پیش­بینی همدلی و کیفیت زندگی دانشجویان زن متأهل براساس الگوهای ارتباطی و تمایزیافتگی خود، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(س).
ترابی، رضا (1387)، بررسی رابطه بین تمایزیافتگی و خلاقیت با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علامه­طباطبایی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه­طباطبایی.
جمشیدی، صغری (1391)، رابطه نیازهای انگیزشی با خلاقیت کارشناسان تربیت­بدنی آموزش و پرورش استان مازندران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آمل.
حسینی، حسین (1392)، تعیین نقش تمایزیافتگی خود، سبکهای هویت و هوش معنوی در پیش­بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی.
حسینیان، سیمین؛ نجفلویی، فاطمه (1390)، رابطه تمایز خودنشانگان روانشناختی و جسمی در زنان مراجعه­کننده به­مراکز مشاوره، زن و مطالعات خانواده، ش 3 (11): 44 ـ 29.
دهداران، مریم (1391)، بررسی رابطه خلاقیت، راهبردهای مقابله با استرس و رضایت از زندگی دانشجویان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
رنجدوست، شهرام؛ عیوضی، پروانه (1392)، بررسی رابطه هوش هیجانی دبیران با تفکر خلاق دانش­آموزان متوسطه. پژوهشدربرنامه­ریزیدرسی، ش 2 (9): 125 ـ 113.
زادمهر، مجتبی (1393)، بررسی و تحلیل محتوای کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی از دیدگاه خلاقیت گیلفورد، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام­نور تهران.
زارعی، سلمان؛ فرح­بخش، کیومرث؛ اسماعیلی، معصومه (1390)، تعیین سهم خود متمایزسازی، اعتماد، شرم و گناه در پیش­بینی سازگاری زناشویی، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، ش 12 (3): 63 ـ 51.
زینلی، زهرا (1389)، رابطه راهبردهای فراشناختی و خلاقیت با عزت­نفس و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان دبیرستانی شهر سده، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
سلیمی، لیلا؛ عصاره، علیرضا (1392)، تحلیل محتوای کتاب درسی علوم تجربی سال دوم راهنمایی براساس عوامل خلاقیت گیلفورد، ابتکار و خلاقیت در علوم­انسانی، ش 2 (4): 100 ـ 74.
شولتز، دوان؛ شولتز، سیدنی­الن (2005). نظریه­های شخصیت، ترجمه یحیی سیدمحمدی، (1393)، تهران: نشر ویرایش.
عبدی، فاطمه (1390)، بررسی رابطه خود متمایزسازی و خلاقیت با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشکده علوم­تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه­طباطبایی.
غریب، مصطفی (1392)، تأثیر خودپنداره بر انگیزه پیشرفت تحصیلی با میانجی­گری خلاقیت دانش­آموزان مدارس پسرانه مقطع متوسطه شهر تهران در منطقه هفت سال تحصیلی 1392 ـ 1391، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.
غفوری، سحر؛ زندی­پور، طیبه؛ حسینیان، سیمین (1398)، اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد روانشناختی مثبت­نگر فریش بر تقویت تاب­آوری خانواده، فصلنامه فرهنگی­ـ­تربیتی زنان و خانواده، ش 14 (47): 127 ـ 105.
کاوسی­امید، سکینه (1393)، رابطه تمایزیافتگی خود، همبستگی و انطباق­پذیری خانواده و صمیمیت زناشویی با تعهد زناشویی در معلمان زن شهر همدان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی.
کرمی، مینوش (1393)، رابطه ویژگیهای شخصیتی، سبکهای دلبستگی و تمایزیافتگی خود باکیفیت زناشویی دبیران زن شهر کرمانشاه، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی.
گلدنبرگ، ایرنه؛ گلدنبرگ، هربرت (2000). خانواده درمانی، ترجمه حمیدرضا حسین­شاهی­برواتی، سیامک نقشبندی،  الهام ارجمند، (1393)، تهران: نشر روان.
میری، معصومه؛ میری، محمدرضا؛ شریف­زاده، غلامرضا؛ میری، مریم (1393). تأثیر آموزش غنی­سازی روابط بر رضایتمندی زناشویی در معلمان زن مقطع ابتدایی شهر بیرجند در سال 1391، مراقبت­های نوین، ش 11 (3): 185 ـ 177.
نادر، مجید (1388)، رابطه پنج عامل شخصیت و خلاقیت در میان دانش­آموزان دبیرستانهای استعداد درخشان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
نقشینه، طیبه (1393)، رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده (خانواده)، الگوهای ارتباطی خانواده و تمایزیافتگی خود باکیفیت زندگی در زنان متقاضی طلاق، مراجعه­کننده به­مرکز مشاوره دادگستری کرمانشاه، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی.
نیکولز، مایکل (2010)، خانواده درمانی نظریه­ها، مفاهیم و روشها، ترجمه محسن دهقانی، آناهیتا گنجوی، سمیه محمدی، فرزانه نجاریان، (1393)، تهران: انتشارات رشد.
ویسکرمی، حسن­علی؛ امیری، فاطمه؛ حسینی، حسین (1393). رابطه ساده و چندگانه تمایزیافتگی خود و سبکهای هویت با بهزیستی روانشناختی زوجین، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم­تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.