نقش میانجی گری تفکر خلاق در رابطه تمایزیافتگی خود و خودشکوفایی زوجین مشهد DOR:20.1001.1.26454955.1398.14.50.6.8

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف پژوهش، بررسی نقش تمایزیافتگی خود در پیش­بینی خودشکوفایی زوجین با میانجی­گری تفکر خلاق است. این پژوهش به­روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد و جامعه آماری آن تمام زوجین شهر مشهد بودند که از این جمعیت، 75 زوج (150 نفر) به­روش نمونه­گیری خوشه­ای یک مرحله­ای به­عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه­های خودشکوفایی اهواز (ASAI)، تفکر خلاق و تمایزیافتگی خود (DSI) را تکمیل کردند. داده­ها با استفاده از نرم­افزار 24spss- تحلیل، و از آزمونهای آماری متناسب با نوع متغیرها شامل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تمایزیافتگی خود و خودشکوفایی، همبستگی مثبت معناداری وجود دارد (001/0=P) و تفکر خلاق می­تواند نقش میانجی­گری را در رابطه این دو متغیر ایفا کند به­طوری که تمایزیافتگی خود در مسیر مستقیم (21/0=b) و تفکر خلاق در مسیر غیرمستقیم (31/0=b) پیش­بینی­کننده خودشکوفایی زوجین است.

کلیدواژه‌ها


اسماعیل­خانی، فرشته؛ نجاریان، بهمن؛ مهرابی­زاده­هنرمند، مهناز (1380)، ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش خودشکوفایی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، ش 11 (39): 20 ـ 1.
افشون، مریم (1390)، بررسی رابطه تمایزیافتگی با سلامت روان و خودشکوفایی دانشجویان دانشگاه آزاد شهر دهدشت، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت.
تاجیک، زینب (1394)، پیش­بینی همدلی و کیفیت زندگی دانشجویان زن متأهل براساس الگوهای ارتباطی و تمایزیافتگی خود، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(س).
ترابی، رضا (1387)، بررسی رابطه بین تمایزیافتگی و خلاقیت با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علامه­طباطبایی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه­طباطبایی.
جمشیدی، صغری (1391)، رابطه نیازهای انگیزشی با خلاقیت کارشناسان تربیت­بدنی آموزش و پرورش استان مازندران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آمل.
حسینی، حسین (1392)، تعیین نقش تمایزیافتگی خود، سبکهای هویت و هوش معنوی در پیش­بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی.
حسینیان، سیمین؛ نجفلویی، فاطمه (1390)، رابطه تمایز خودنشانگان روانشناختی و جسمی در زنان مراجعه­کننده به­مراکز مشاوره، زن و مطالعات خانواده، ش 3 (11): 44 ـ 29.
دهداران، مریم (1391)، بررسی رابطه خلاقیت، راهبردهای مقابله با استرس و رضایت از زندگی دانشجویان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
رنجدوست، شهرام؛ عیوضی، پروانه (1392)، بررسی رابطه هوش هیجانی دبیران با تفکر خلاق دانش­آموزان متوسطه. پژوهشدربرنامه­ریزیدرسی، ش 2 (9): 125 ـ 113.
زادمهر، مجتبی (1393)، بررسی و تحلیل محتوای کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی از دیدگاه خلاقیت گیلفورد، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام­نور تهران.
زارعی، سلمان؛ فرح­بخش، کیومرث؛ اسماعیلی، معصومه (1390)، تعیین سهم خود متمایزسازی، اعتماد، شرم و گناه در پیش­بینی سازگاری زناشویی، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، ش 12 (3): 63 ـ 51.
زینلی، زهرا (1389)، رابطه راهبردهای فراشناختی و خلاقیت با عزت­نفس و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان دبیرستانی شهر سده، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
سلیمی، لیلا؛ عصاره، علیرضا (1392)، تحلیل محتوای کتاب درسی علوم تجربی سال دوم راهنمایی براساس عوامل خلاقیت گیلفورد، ابتکار و خلاقیت در علوم­انسانی، ش 2 (4): 100 ـ 74.
شولتز، دوان؛ شولتز، سیدنی­الن (2005). نظریه­های شخصیت، ترجمه یحیی سیدمحمدی، (1393)، تهران: نشر ویرایش.
عبدی، فاطمه (1390)، بررسی رابطه خود متمایزسازی و خلاقیت با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشکده علوم­تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه­طباطبایی.
غریب، مصطفی (1392)، تأثیر خودپنداره بر انگیزه پیشرفت تحصیلی با میانجی­گری خلاقیت دانش­آموزان مدارس پسرانه مقطع متوسطه شهر تهران در منطقه هفت سال تحصیلی 1392 ـ 1391، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.
غفوری، سحر؛ زندی­پور، طیبه؛ حسینیان، سیمین (1398)، اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد روانشناختی مثبت­نگر فریش بر تقویت تاب­آوری خانواده، فصلنامه فرهنگی­ـ­تربیتی زنان و خانواده، ش 14 (47): 127 ـ 105.
کاوسی­امید، سکینه (1393)، رابطه تمایزیافتگی خود، همبستگی و انطباق­پذیری خانواده و صمیمیت زناشویی با تعهد زناشویی در معلمان زن شهر همدان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی.
کرمی، مینوش (1393)، رابطه ویژگیهای شخصیتی، سبکهای دلبستگی و تمایزیافتگی خود باکیفیت زناشویی دبیران زن شهر کرمانشاه، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی.
گلدنبرگ، ایرنه؛ گلدنبرگ، هربرت (2000). خانواده درمانی، ترجمه حمیدرضا حسین­شاهی­برواتی، سیامک نقشبندی،  الهام ارجمند، (1393)، تهران: نشر روان.
میری، معصومه؛ میری، محمدرضا؛ شریف­زاده، غلامرضا؛ میری، مریم (1393). تأثیر آموزش غنی­سازی روابط بر رضایتمندی زناشویی در معلمان زن مقطع ابتدایی شهر بیرجند در سال 1391، مراقبت­های نوین، ش 11 (3): 185 ـ 177.
نادر، مجید (1388)، رابطه پنج عامل شخصیت و خلاقیت در میان دانش­آموزان دبیرستانهای استعداد درخشان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
نقشینه، طیبه (1393)، رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده (خانواده)، الگوهای ارتباطی خانواده و تمایزیافتگی خود باکیفیت زندگی در زنان متقاضی طلاق، مراجعه­کننده به­مرکز مشاوره دادگستری کرمانشاه، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی.
نیکولز، مایکل (2010)، خانواده درمانی نظریه­ها، مفاهیم و روشها، ترجمه محسن دهقانی، آناهیتا گنجوی، سمیه محمدی، فرزانه نجاریان، (1393)، تهران: انتشارات رشد.
ویسکرمی، حسن­علی؛ امیری، فاطمه؛ حسینی، حسین (1393). رابطه ساده و چندگانه تمایزیافتگی خود و سبکهای هویت با بهزیستی روانشناختی زوجین، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم­تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.