داوران

ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی وابستگی سازمانی لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌لمللی
1 خدابخش احمدی نوده استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران.  
2 پیمان اخوان استاد  دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه صنعتی، قم، ایران publons
3 زهرا اخوی ثمرین استادیار  گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.  
4 اسماعیل اسدپور استادیار  گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.  
5 حسن اسدزاده دهرایی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.  
6 حسین اسکندری استادیار دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.  
7 رحمان بردی اوزونی دوجی استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران.  
8 محمد حسن آسایش استادیار استادیار، گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشگاه تهران، تهران، ایران.  
9 مریم برهمن استادیار  گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.  
10 نجمه بلالی دهکردی استادیار دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.  
11 مصطفی بلقان ابادی استادیار گروه روان شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران.  
12 هادی بهرامی احسان استاد گروه روان شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.  
13 زهرا پورسید آقایی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.  
14 مرضیه پورصالحی نویده استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.  
15 طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی دانشیار گروه مبانی تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.  
16 سیده اسماء حسینی استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.  
17 علی اصغر خندان دانشیار  دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.  
18 شیرین رشیدی استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی . تهران  
19 یاسر رضاپور میرصالح دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.  
20 یاسر رضاپور میرصالح دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.  
21 سلمان زارعی استادیار گروه روانشناسی, دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.  
22 محمد حسین زاهدیان تجنکی مربی گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.  
23 رضا سلطانی شال استادیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.  
24 وحید شالچی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.  
25 آسیه شریعتمدار استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.  
26 سجاد شکوهیار استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران publons
27 کامران شیوندی استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.  
28 کامران شیوندی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.  
29 اعظم صنعت جو دانشیار  گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران publons
30 علیرضا صنعت خواه استادیار  گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرمان،ایران.  
31 محمد سجاد صیدی استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.  
32 کیومرث فرح بخش استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.  
33 فاطمه فیاض استادیار گروه روانشناسی،پژوهشکده زنان ، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.  
34 محمد قاسمی دانشیار  گروه مدیریت دولتی،دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران publons
35 حمید قربان پور استادیار گروه الهیات، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان،رشت. ایران.  
36 امیر قربان پور لفمجانی استادیار دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.  
37 وجه اله قربانی زاده دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران publons
38 حسین کارشکی دانشیار گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه فردوسی،مشهد،ایران.  
39 محمد تقی کرمی قهی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.  
40 حسین کشاورز افشار استادیار دانشگاه تهران، تهران، ایران.  
41 محمدمهدی کیانی استادیار دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.  
42 محمود گودرزی استادیار گروه مشاوره خانواده، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.  
43 محسن محمدی استادیار  دانشگاه تهران شمال، تهران، ایران.  
44 امید مرادی استادیار دانشگاه آزاد سنندج، سنندج، ایران.  
45 فواد مکوندی سایر گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران publons
46 مریم ناخدا دانشیار  گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران publons
47 محمد نریمانی استاد گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.  
48 ابراهیم نعیمی استادیار  گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.  
49 سجاد یاهک استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.