فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده بر اساس نامه شماره 3/142918 مورخه

1391/7/9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی - پژوهشی است.

 

نکات مهم

  1. از نویسندگان محترم خواهشمند است قبل از ارسال مقاله جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.
  2. همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط نویسده مسئول امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود
  3. فرم مشخصات نویسندگان
شماره جاری: دوره 14، شماره 47، تابستان 1398 

4. شناسایی پیامدهای طلاق والدین بر فرزندان؛ مطالعه کیفی

صفحه 59-81

زکیه امانی؛ کیانوش زهراکار؛ علیرضا کیامنش


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها