بررسی و نقدبرداشت‌های مخالفان افزایش جمعیت از آیات و روایات دال بر تحدید نسل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری الهیات و معارف اسلامی/ علوم قرآن و حدیث، واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

جمعیت، یکی از مولفه‌های راهبردی هر کشوری به شمار می‌آید و یکی از مهم‌ترین منابع قدرت‌ ملی و منشا افزایش نفوذ‌ سیاسی در بین جوامع بین‌المللی است. قائلان نظریه تحدید نسل متأثر از فضای جامعه قرار گرفته و در دوره‌ای که جمعیت در ایران رشد فراوانی یافت و دولت‌های مستقر در پی اتخاذ سیاست‌های کنترل جمعیت برآمدند، آنان از آموزه‌های دینی برای تأیید این سیاست‌ها بهره گرفتند. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و با روش توصیفی-تحلیلی در پی بررسی و نقد برداشت‌های مخالفان افزایش ‌جمعیت از آیات و روایات تحدید‌ نسل برآمده است. یافته‌های پژوهش حکایت از آن داشت که مخالفان افزایش جمعیت معتقدند در قرآن آیاتی وجود دارد که اگر چه ارتباط مستقیم با کنترل جمعیت ندارند، اما به طور قهری به نوعی به تنظیم خانواده منجر می‌شود. با بررسی‌های انجام شده روشن گردید که برداشت‌های صورت گرفته از آیات، نادرست و ناتمام هستند و به آن‌ها نقد وارد است. مخالفان افزایش جمعیت همچنین به روایاتی برای اثبات تحدید نسل استشهاد کرده‌اند، بررسی اسناد و محتوای روایات نشان داد که اسناد برخی روایات ضعیف و اسناد برخی روایات صحیح هستند، بر فرض تمامیت و صحت همه اسناد، برداشت‌هایی عرضه شده از روایات نادرست هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining and criticizing the opinions of opponents of population increase from the verses and hadiths indicating generation limitation.

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mohamad i babazeydi 1
  • seyed mojtaba mirdamadi 2
  • Rasul Mohamadjafari 3
1 PhD student in Theology and Islamic Studies/Quran and Hadith Sciences, South Tehran branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Theology, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Shahid University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Population is one of the strategic elements of countries and is one of the most important sources of national power and the source of increasing political influence among international communities. Those believe in the theory of generational limitation have been affected by the atmosphere of the community and in a period when the population in Iran grew a lot and governments were seeking to adopt population control policies, they used religious thoughts for confirming these policies.
This research was performed by using library sources and descriptive-analytical method to examine and criticize the perceptions of the opponents of population increase from the verses and narrations of generation limitation. The findings demonstrated that the opponents of population increase believe that Quran contains verses, although not directly related to population control, lead to family planning, we can say. Investigations showed that the verses have been interpreted incorrectly and incompletely, and they deserve criticism. Opponents of population increase have also referred to narrations to prove the limitation of generation. The examination of the documents and the content of the narrations showed that the documents of some narrations are weak while some are correct. Assuming the completeness and authenticity of all the documents, they are incorrect interpretations of the narrations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Procreation
  • generation limitation
  • opponents of population increase
  • verses
  • narrations