اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی سیاوشی

دانشگاه امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران

mahdisiavashiyahoo.com

سردبیر

دکتر خدابخش احمدی نوده

روانشناسی مشاوره استاد روانشناسی، دانشگاه بقیه الله اعظم (عج)، تهران، ایران

kh_ahmadiyahoo.com

دبیر تخصصی

دکتر مرتضی کرمی

مشاوره خانواده استادیار و مدیر گروه تعلیم و تربیت، دانشگاه امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران

karamimorteza315gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر خدابخش احمدی نوده

روانشناسی مشاوره استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم،تهران،ایران

kh_ahmadiyahoo.com

دکتر سیمین حسینیان

مشاوره استاد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

hossenins1381yahoo.com

دکتر سهیلا صادقی

علوم اجتماعی دانشیار جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ssadeghiut.ac.ir

دکتر جمیله سادات علم الهدی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار گروه رهبری و توسعه آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

g_alamolhodasbu.ac.ir

دکتر سیاوش نصرت‌پناه

علوم تربیتی دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

nosratpanahihu.ac.ir

دکتر هاشم ندایی

علوم تربیتی دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

hnedaeeyahoo.com

دکتر سیدمحمدکاظم واعظ موسوی

روانشناسی استاد، دانشگاه جامع امام حسین(علیه‌السلام)، تهران، ایران

mohammadvaezmousavichmail.ir