اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید عبدالرسول علم الهدی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

ralamolhodaatgmail.com

سردبیر

خدابخش احمدی

استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم

kh_ahmadiatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

خدابخش احمدی

استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم

kh_ahmadiatyahoo.com

معصومه اسمعیلی

استاد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

masesmaeilyatyahoo.com

سیمین حسینیان

استاد روانشناسی دانشگاه الزهرا

hossenins1381atyahoo.com

سهیلا صادقی

دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

ssadeghiatut.ac.ir

علی فتخی آشتیانی

استاد روانشناسی دانشگاه بقیه الله (عج)

afa1337atyahoo.com

جمیله سادات علم الهدی

دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید بهشتی

g_alamolhodaatsbu.ac.ir

سیاوش نصرت‌پناه

دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه جامع امام حسین (ع)

nosratpanahatihu.ac.ir

هاشم ندایی

دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه جامع امام حسین (ع)

hnedaeeatyahoo.com

مدیر اجرایی

مرتضی کرمی

عضو هیئت علمی و مدیر گروه تعلیم و تربیت دانشگاه جامع امام حسین (ع)

karamimorteza315atgmail.com

مدیر داخلی

حسن احمدی

مدیر داخلی نشریات علوم انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

hahmadiatihu.ac.ir

کارشناس نشریه

روح اله زارعی

کارشناس نشریات علوم انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

rrzareieatgmail.com