اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی سیاوشی

دانشگاه امام حسین ع

mahdisiavashiyahoo.com

سردبیر

دکتر خدابخش احمدی

روانشناسی مشاوره استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم،تهران،ایران

kh_ahmadiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر خدابخش احمدی

روانشناسی مشاوره استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم،تهران،ایران

kh_ahmadiyahoo.com

دکتر معصومه اسمعیلی

روانشناسی و مشاوره استاد مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)،تهران،ایران

masesmaeilyyahoo.com

دکتر سیمین حسینیان

مشاوره استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا (س)،تهران،ایران

hossenins1381yahoo.com

دکتر سهیلا صادقی

علوم اجتماعی دانشیار جامعه‌شناسی،دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران،تهران،ایران

ssadeghiut.ac.ir

دکتر علی فتحی آشتیانی

روانشناسی استاد روانشناسی دانشگاه بقیه الله (عج)،تهران،ایران

afa1337yahoo.com

دکتر جمیله سادات علم الهدی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار گروه رهبری و توسعه آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

g_alamolhodasbu.ac.ir

دکتر سیاوش نصرت‌پناه

علوم تربیتی دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران،ایران

nosratpanahihu.ac.ir

دکتر هاشم ندایی

علوم تربیتی دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران،ایران

hnedaeeyahoo.com

دکتر سیدمحمدکاظم واعظ موسوی

روانشناسی استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران،ایران

mohammadvaezmousavchmail.ir

دبیر تخصصی

دکتر مرتضی کرمی

مشاوره خانواده استادیار و مدیر گروه تعلیم و تربیت دانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران،ایران

karamimorteza315gmail.com