اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید عبدالرسول علم الهدی

سیاست گذاری فرهنگی استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی،دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران،ایران

ralamolhodagmail.com

سردبیر

خدابخش احمدی

روانشناسی مشاوره استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم،تهران،ایران

kh_ahmadiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

خدابخش احمدی

روانشناسی مشاوره استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم،تهران،ایران

kh_ahmadiyahoo.com

معصومه اسمعیلی

روانشناسی و مشاوره استاد مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)،تهران،ایران

masesmaeilyyahoo.com

سیمین حسینیان

مشاوره استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا (س)،تهران،ایران

hossenins1381yahoo.com

سهیلا صادقی

علوم اجتماعی دانشیار جامعه‌شناسی،دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران،تهران،ایران

ssadeghiut.ac.ir

علی فتخی آشتیانی

روانشناسی استاد روانشناسی دانشگاه بقیه الله (عج)،تهران،ایران

afa1337yahoo.com

جمیله سادات علم الهدی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار گروه رهبری و توسعه آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

g_alamolhodasbu.ac.ir

سیاوش نصرت‌پناه

علوم تربیتی دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران،ایران

nosratpanahihu.ac.ir

هاشم ندایی

علوم تربیتی دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران،ایران

hnedaeeyahoo.com

دبیر تخصصی

مرتضی کرمی

مشاوره خانواده استادیار و مدیر گروه تعلیم و تربیت دانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران،ایران

karamimorteza315gmail.com