اهداف و چشم انداز

اهداف:

هدف اصلی و عمده نشریه علمی فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، ایجاد یک بستر و محیط فکری برای به اشتراک گذاشتن جدیدترین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی (بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی) استادان، دانشجویان و پژوهشگران در حوزه زنان و خانواده با رعایت دو اصل تولید دانش نظری- فنی و حرکت در مرز دانش و معطوف بودن موضوعات به حل یک مساله کلیدی در سطح بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و یا نهادی- سازمانی است. غنا بخشیدن به تولیدات حوزه رشتگی زنان و خانواده؛ ایجاد شبکه نخبگان و خبرگان حوزه زنان و خانواده از میان نویسندگان مقالات نشریه؛ ارج نهادن به مطالعات و تحقیقات در فرهنگ و بوم اسلامی- ایرانی کشور؛ مساله محور کردن تحقیقات و پژوهش‌ها از جمله سایر اهداف نشریه هستند.

از‌این‌رو، محورهای دارای اولویت نشریه عبارتند از:

 • مطالعات فرهنگی حوزه زنان و خانواده؛
 • مطالعه نهاد خانواده به عنوان یک نهاد غیررسمی تعلیم و تربیت؛
 • سیاست پژوهشی و سیاست‌گذاری ایجاد، تحکیم و تعالی نهاد خانواده در ایران؛
 • پایش و آینده‌پژوهی چالش‌ها و مسائل زنان و نهاد خانواده در ایران؛
 • مطالعات حقوقی، سندنگاری و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان و نهاد خانواده؛
 • زن و خانواده در فرهنگ اسلامی و ایرانی؛
 • مطالعه اثربخشی برنامه‌ها و عملکردهای نهادهای متولی حفظ و انسجام خانواده در ایران؛
 • مطالعات روان‌شناسی زن و خانواده؛
 • جامعه‌شناسی زن و خانواده در ایران و جهان اسلام؛
 • خانواده و تمدن نوین اسلامی؛
 • تولیدات رشتگی مشاوره خانواده، روان‌شناسی خانواده درمانی و مطالعات زنان و خانواده.

چشم‌انداز:

نشریه علمی فرهنگی تربیتی زنان و خانواده به دنبال دست‌یابی به چشم‌انداز ذیل‌الذکر در دوران فعالیتش به عنوان یک نشریه علمی معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است:

ایفای نقش موثر در جهت‌هی به تحقیقات و پژوهش‌های بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی در حوزه زنان و خانواده و نیز تولید دانش نظری و فنی به منظور حل مسائل و چالش‌های پیش‌روی نهاد خانواده در فضای بوم‌شناختی کشور است تا از این طریق بتواند زمینه علمی لازم را برای متولیان، سیاست‌گذاران و مسئولان و نهادهای حاکمیتی و ملی به منظور شناسایی، گزینش و پیاده‌سازی سیاست‌ها، راه‌کارها و برنامه‌های مربوط به تحکیم و تعالی نهاد خانواده، فراهم سازد.