اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی سیاوشی

مدیریت رسانه و منابع انسانی استادیار، دانشگاه امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران

mahdisiavashiyahoo.com

سردبیر

دکتر خدابخش احمدی نوده

روانشناسی مشاوره استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه بقیه الله اعظم (عج)، تهران، ایران

kh_ahmadiyahoo.com
0000-0001-8969-8449

h-index: 16  

دبیر تخصصی

دکتر صادق حسن نیا

مشاوره خانواده گروه تعلیم و تربیت، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

hasannia65sgmail.com

کارشناس نشریه

دکتر مرتضی کرمی

مشاوره خانواده استادیار، دانشگاه امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران

karamimorteza315gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر خدابخش احمدی نوده

روانشناسی مشاوره استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه بقیه الله اعظم (عج)، تهران، ایران

kh_ahmadiyahoo.com

دکتر سیمین حسینیان

مشاوره استاد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

scimet.alzahra.ac.ir/Hosseimian_Simin
hossenins1381yahoo.com
0000-0003-1852-3953

h-index: 8  

دکتر سهیلا صادقی

علوم اجتماعی دانشیار، جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~ssadeghi
ssadeghiut.ac.ir

h-index: 2  

دکتر جمیله سادات علم الهدی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار، گروه رهبری و توسعه آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

g_alamolhodasbu.ac.ir
0000-0002-6045-1378

h-index: 1  

دکتر سیاوش نصرت‌پناه

علوم تربیتی دانشیار، فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

nosratpanahihu.ac.ir

دکتر هاشم ندایی

علوم تربیتی دانشیار، فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

hnedaeeyahoo.com

دکتر سیدمحمدکاظم واعظ موسوی

روانشناسی استاد، دانشگاه جامع امام حسین(علیه‌اسلام)، تهران، ایران

mohammadvaezmousavichmail.ir