دوره و شماره: دوره 1385، شماره 4، زمستان 1385 (248)