تأثیر مشاوره مسیر شغلی بر دغدغه‌های خانوادگی زنان شاغل در صنعت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربتی، دانشگاه اصفهان

4 استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش با هدف مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر دغدغه‌های خانوادگی زنان شاغل در ذوب‌آهن اصفهان اجرا شد. در این پژوهش از روش تحقیق نیمه­تجربی پیش­آزمون، پس­آزمون و گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش تمام کارکنان زن شاغل تحصیل کرده و متأهل در ذوب­آهن اصفهان بودند که براساس نمونه­گیری در دسترس 30 نفر انتخاب، و به­صورت گمارش تصادفی در دو گروه 15 نفر آزمایش و 15 نفر گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش در هشت جلسه پی­درپی مشاوره گروهی و هر جلسه به­مدت 120دقیقه شرکت کردند. ابزار اندازه­گیری در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته دغدغه‌های خانوادگی زنان شاغل است. اطلاعات تحقیق با نرم­افزار (spss21) و با استفاده از تحلیل کواریانس تجزیه­و­تحلیل شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر دغدغه‌های خانوادگی زنان شاغل در صنعت با سطح معناداری 05/0 تأثیر معناداری داشته است و می­تواند به­عنوان مداخله مؤثر در جهت مدیریت دغدغه­های خانوادگی زنان شاغل در صنعت مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


دلاور، ع (1387)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد.
دنیس، ت؛ ساندروف، ب؛ سیلبراستین، ل (1395)، درمان متمرکز بر شفقت برای درمانگران اکت، ترجمه دانشمندی، س. ایزدی، ر. عابدی، م، تهران: انتشارات کاوشیار.
رنجبریان، ر(1392)، زنان و مشارکت اجتماعی و کارافرینی، مجله کار و جامعه، ش 10: 132 ـ 133.
زونکر، و (1388)، مشاوره مسیر شغلی با رویکرد کل نگر، ترجمه یوسفی، ز. عابدی، م. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
شریفی، و؛ میکائیلی، ن (1395)، درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر افسردگی، اضطراب و انعطاف­پذیری روانشناختی زنان مطلقه، فصلنامه روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، ش 20: ج 1: 13 ـ 1.
علوی­زاده، ف. شاکریان، ع (1395)، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علائم استرس، اضطراب و افسردگی زنان دارای تجربه روابط فرا زناشویی، نشریه روان پرستاری، دوره 4، ش 6: 14 ـ 8.  
فلکس­من، پ؛ بوند، ف؛ لیویم، ف (1395)، اکت در محیط کار، ترجمه معین، س. ایزدی، ر. عابدی، م، تهران: انتشارات کاوشیار.
فاتحی­زاده، م (1386)، بررسی رابطه حمایت اجتماعی و تعارض شغل ـ خانواده در زنان شاغل، فصلنامه مشاوره شغلی و و سازمانی، ش 1(1): 15 ـ 28.
محمدی، الف؛ کشاورزی­ارشدی، ف؛ فرزاد، و؛ صالحی، م (1394)، اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی زنان افسرده، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، س هفدهم، ش 2: 35 ـ 26.
ملکی­ها، م؛ عابدی، م؛ باغبان، الف (1393). مدیریت تعارض کار ـ خانواده بر رضایت زناشویی زنان شاغل دانشگاه اصفهان، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره 6، ش 19: 128 ـ 110.
نامنی، الف (1395)، اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر باورهای ارتباطی و رضایت زناشویی زنان ناسازگار، پژوهشهای مشاوره، ج 15، ش 57: 80 ـ 58.