آزمون نقش واسطه‌ای انعطاف‌پذیری شناختی در رابطه بین سرمایه روانشناختی با تحمل پریشانی در زوجین دچار پیمان‌شکنی زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران

چکیده

پیمان‌شکنی زناشویی یک مشکل پیچیده عاطفی، اجتماعی، خانوادگی، حقوقی و اخلاقی است که پیامد­های ناخوشایندی به‌دنبال دارد. توان تحمل پریشانی ناشی از پیمان‌شکنی زناشویی می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی باشد. هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه‌ای انعطاف‌پذیری شناختی در رابطه سرمایه روانشناختی با تحمل پریشانی در زوجین دچار پیمان‌شکنی زناشویی بود. این پژوهش همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی زنان و مردان متأهل دچار پیمان‌شکنی زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر تهران در نیمه اول سال 1398 بودند که از میان آنها 400 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای برگزیده شدند و به پرسشنامه‌های تحمل پریشانی، سرمایه روانشناختی و انعطاف­پذیری شناختی پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS22 و تحلیل ساختارهای گشتاوری AMOS تحلیل شد. نتایج شاخصهای برازندگی از

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing the Mediating Role of Cognitive Flexibility in the Relationship between Psychological Capital and Distress Tolerance in Couples Suffering from Marital Infidelity

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zanganeh Parsa 1
  • Mohammad Baqer Hobbi 2
1 PhD Candidate in Counseling, North Tehran Branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Imam Hussein (a.s.) Comprehensive University
چکیده [English]

Marital infidelity is a complex emotional, social, familial, legal and moral problem that has unpleasant consequences. The ability to tolerate the stress resulting from marital infidelity can be influenced by a variety of factors. The aim of this study was to investigate the mediating role of cognitive flexibility in the relationship between psychological capital and distress tolerance in couples suffering from marital infidelity. This is a correlational study of structural equations type. The statistical population included all the married men and women suffering from marital infidelity who had referred to family counseling centers in Tehran, Iran in the first half of 2018. From among them, 400 people were selected using the cluster random sampling method. They completed distress tolerance, psychological capital and cognitive flexibility questionnaires. Data were analyzed using SPSS 22 and analysis of a moment structures (AMOS) software. The results of fitness indices supported the fitness of the proposed model. The results of structural equation analysis indicated the significance of the direct path coefficients of the final model and also the mediating role of cognitive flexibility in the relationship between psychological capital and distress tolerance. As a result of the research findings, it can be said that psychological flexibility is the mediator between psychological capital and distress tolerance of couples suffering from marital infidelity, and the distress tolerance of the individuals suffering from marital infidelity can be increased by improving their psychological capital and flexibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive flexibility
  • psychological capital
  • distress tolerance
  • marital breach
احمدی، نجم­الدین؛ چالاک، محمدامین؛ تشان، نسرین و مصطفایی، علی (۱۳۹۷)، بررسی رابطه سرمایه روانشناختی امیدواری، خوش‌بینی، انعطاف‌پذیری با رضایت ارزندگی بین میانسالان، ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران: مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ـ مؤسسه آموزش عالی مهر اروند.
بهادری ­خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی ­نصرت‌آباد، تورج و باباپور خیرالدین، جلیل (1391)، رابطة سرمایه روانشناختی با سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز، مجلهتخصصیپژوهش وسلامتمرکزتحقیقاتتوسعه اجتماعیوارتقایسلامتگناباد، 2،1، 53 ـ 145.
جمشیدی ­بورخانی، زهرا (1395)، رابطه بین توجیه روابط فرا زناشویی و سبکهای عشق‌ورزی در زنان متأهل شهر کرج، نخستین همایش جامع بین‌المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی.
دشت­بزرگی، ذبیح­الله (1397)، تأثیر مداخله مبتنی بر شفقت خود بر احساس تنهایی و تنظیم هیجانی زنان آسیب‌دیده از پیمان‌شکنی زناشویی، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، ش 18(4): 72 ـ 79.‎
رضاپور میرصالح، یاسر و اسماعیل­بیگی، منیره (1396)، رابطه انعطاف‌پذیری و تحمل پریشانی با میانجیگری جهت‌گیری منفی به مشکل نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست. فصلنامه مددکاری اجتماعی، ش ۶ (۳): ۲۲ ـ ۳۱.
رنجبر نوشری، فرزانه (1396)، انعطاف­پذیری، حس انسجام، سبکهای تصمیم­گیری و بهزیستی ذهنی در دانشجویان، ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.
زارع، حسین؛ عبدالله­زاده، حسن و برادران، حمید (1397)، مقیاسهای اندازه‌گیری در روانشناسی شناختی، تهران: انتشارات آییژ.
سلطانی، اسماعیل؛ شاره، حسین؛ بحرینیان، سیدعبدالمجید و فرمانی، اعظم (1392)، نقش واسطه‌ای انعطاف‌پذیری شناختی در ارتباط بین سبکهای مقابله‌ای و تاب‌آوری با افسردگی، نشریه پژوهنده، ش 18(2): 88 ـ 96.‎
صادقی، مسعود و کریمی، فاطمه (1397)، بررسی اثربخشی آموزش سرمایه روانشناختی بر انعطاف‌پذیری شناختی و تاب‌آوری افراد معتاد، اعتیاد پژوهی، 12، 48 (1)، 56 ـ 42.
کرد زنگنه، مجتبی (1394)، پیش‌بینی رضایت شغلی براساس ترس از ارزیابی مثبت و منفی و تحمل پریشانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد رودهن، دانشکده روانشناسی.
Avey, J. B. Luthans, F. & Youssef, C. M. (2010). The additive value of positive psychological capital in predicting work attitudes and behaviors. Journal of management, 36(2), 430-452
Bendixen, M. & Kennair, L. E. O. (2017). Advances in the understanding of same-sex and opposite-sex sexual harassment. Evolution and Human Behavior, 38(5), 583-591.
Dennis, J. P. & Vander Wal, J. S. (2010). The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cognitive Therapy Research, 34, 241–253.
Doorley, J. D. Kashdan, T. B. Alexander, L. A. Blalock, D. V. & McKnight, P. E. (2019). Distress tolerance in romantic relationships: A daily diary exploration with methodological considerations. Motivation and Emotion, 43(3), 505-516.
El Salam, R. A., & El Kholy, S. (2017). Distress Tolerance. Alexandria Scientific Nursing Journal, 19(2), 37-56.
Gupta, P., De, N., Hati, S., Saikia, C., & Karmakar, R. (2019). The Relationship between Positive Psychological Capital and Coping Styles: A Study on Young Adults. Psychology, 10(12), 1649.
Haglund, M. E. Nestadt, P. S. Cooper, N. S. Southwick, S. M. & Charney, D. S. (2007). Psychobiological mechanisms of resilience: Relevance to prevention and treatment of stress-related psychopathology. Development and psychopathology, 19(3), 889-920.
Jeffries, E. R., McLeish, A. C., Kraemer, K. M., Avallone, K. M., & Fleming, J. B. (2016). The role of distress tolerance in the use of specific emotion regulation strategies. Behavior Modification, 40(3), 439-451.
Johnson, C. B. (2014). The roles of commitment and attributions on uninvolved partner responses to imagined sexual infidelity (Doctoral dissertation).
Kertz, S. J., Stevens, K. T., McHugh, R. K., & Björgvinsson, T. (2015). Distress intolerance and worry: the mediating role of cognitive variables. Anxiety, Stress, & Coping, 28(4), 408-424.
Leyro, T. M. Zvolensky, M. J. & Bernstein, A. (2010). Distress tolerance and psychopathological symptoms and disorders: a review of the empirical literature among adults. Psychological bulletin, 136(4), 576.
Luthans, F. & Youssef-Morgan, C. M. (2017). Psychological capital: An evidence-based positive approach. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 4, 339-366.
Moore, A. & Adam, P. (2009). Meditation, mindfulness and cognitive flexibility. Consciousness and cognition, 18(1), 176-186.
Munsch, C. L. (2015). Her support, his support: Money, masculinity, and marital infidelity. American Sociological Review, 80(3), 469-495.
Octaviana, B. N. & Abraham, J. (2018). Tolerance for Emotional Internet Infidelity and Its Correlate with Relationship Flourishing. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), 8(5), 3158-3168.
Olson, D. H. (2000). Circumplex model of marital and family sytems. Journal of family therapy, 22(2), 144-167.
Pearte, C. (2015). Temperament, emotion regulation, and distress tolerance as related correlates of psychological symptoms.
Phillips, E. L. (2011). Resilience, Mental Flexibility, and Cortisol Response to the Montral Imaging Stress Task in Unemployed Men (Doctoral dissertation).
Rolland, S. G. (2010). New role of the BCL2 family of proteins in the regulation of mitochondrial dynamics. Current opinion in cell biology, 22(6), 852-858.
Ruiz, F. J. Luciano, C. Cangas, A. J. & Beltrán, I. (2013). Measuring experiential avoidance and psychological inflexibility: The Spanish version of the Acceptance and Action Questionnaire-II. Psicothema, 25(1), 123-129.
San Martín, C., Jacobs, B., & Vervliet, B. (2020). Further characterization of relief dynamics in the conditioning and generalization of avoidance: Effects of distress tolerance and intolerance of uncertainty. Behaviour research and therapy, 124, 103526.
Shorey, R. C. Strauss, C. Elmquist, J. Anderson, S. Cornelius, T. L. & Stuart, G. L. (2017). Distress tolerance and intimate partner violence among men in substance use treatment. Journal of family violence, 32(3), 317-324.
Simons, J.S. & Gaher, R.M. (2005). The distress tolerance scale: Development and validation of a self-report measure. Motivation and Emotional, 20(9), 83-102.
Zhou, H., Peng, J., Wang, D., Kou, L., Chen, F., Ye, M., & Liao, S. (2017). Mediating effect of coping styles on the association between psychological capital and psychological distress among Chinese nurses. Journal of psychiatric and mental health nursing, 24(2-3), 114-122.