مقایسه شخصیت جامعه پسندی و باور به دنیای عادلانه و واکنش روانی گروه نوجوانان دختر کار حمایتی و خیابانی تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری روانشناسی، دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه شخصیت جامعه­پسندی و باور به­دنیای عادلانه و واکنش روانی گروه نوجوانان دختر کار حمایتی و خیابانی تهران انجام شد. تحقیق برحسب هدف، کاربردی، و براساس شیوه گردآوری داده­ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش مراکز نگهداری نوجوانان دختر کار تهران بزرگ در سال 1397، است. نمونه­گیری به­روش چند مرحله­ای این­گونه صورت پذیرفت که ابتدا شهر تهران به­سه منطقه جغرافیایی (شمال ـ مرکز و جنوب) طبقه­بندی، و سپس به­صورت تصادفی یک مرکز نگهداری نوجوانان کار در هر منطقه انتخاب شد و در نهایت سه مرکز خیریه یاوران ایتام، مؤسسه خیریه بنیاد و مؤسسه خیریه معاک انتخاب گردیدند. از مراکز مورد بررسی نوجوانان دختر، که دارای معیارهای ورود به­پژوهش بوده­اند و در همان منطقه نوجوانان دختر دعوت به­همکاری شد که به­صورت خود محور به­کارهایی مشغول بودند که در معیارهای ورود به­پژوهش بودند و پرسشنامه­های جامعه­پسندی، باور به­دنیای عادلانه و واکنش روانی را تکمیل کردند. تجزیه‌و‌تحلیل آماری داده­ها با استفاده از روش تحلیل مانوا با نرم­افزار آماری SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که شخصیت جامعه­پسندی و باور به­دنیای عادلانه و واکنش روانی گروه نوجوانان دختر کار حمایتی و خیابانی باهم تفاوت دارد و تمام فرضیه­های مقاله تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


برغمدی، مرضیه؛ اسدی، جوانشیر؛ موسی­زاده، حسن (2017)، بررسی تأثیر ذهن آگاهی بر سلامت روان در نوجوانان بی­سرپرست و بدسرپرست در شهر گرگان، مجله اصول بهداشت روانی، ویژه­نامه سومین کنفرانس بین­المللی نوآوریهای اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری، ش 19(3).
بهارلو، حوریه؛ صباحی، پرویز؛ رفیعی­نیا، پروین (1396)، مقایسۀ سبکهای اسناد و باور به­دنیای عادلانه بین افراد روانرنجورگرا، برونگرا و عادی. مقاله علمی پژوهشی پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری، دوره 7، ش 1، ش پیاپی 12: 35 ـ 50. 
صفاری­نیا، مجید؛ بیات، شهره؛ نورمحمدی، احمد (1396)، مقایسه شخصیت جامعه­پسند، واکنش روانی، حمایت اجتماعی ادراک شده و سبکهای دفاعی والدین کودکان معلول جسمی حرکتی و کودکان سالم شهر اصفهان، فصلنامه کودکان استثنایی، س هفدهم، ش 4: 15 ـ 26.
کاشانکی، حامد؛ قربانی، نیما؛ حاتمی، جواد (2016)، بررسی ارتباط فرونشانی احساسات و علائم جسمانی و روانی با توجه به­نقش خودشناسی انسجامی، بهوشیاری و شفقت خود، جامعه‌پسندی و خودمهارگری، فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی، ش 7(3): 55 ـ 70.
قربانی، ن (1393)، من به­روایت من، تهران: بینش نو.
وامقی، مروئه؛ رفیعی، حسن؛ سجادی، حمیرا؛ رشیدیان، آرش (1390)، مرور نظام­مند مطالعات کودکان خیابانی در دهه اخیر در ایران: عوامل خانوادگی مرتبط و پیامدهای خیابانی شدن کودکان، مجله مسائل اجتماعی ایران، ش 1: 135 ـ 166.
کورکوران و همکاران، 2011 ترجمه خلیلی، 1392.