مقایسه شخصیت جامعه پسندی و باور به دنیای عادلانه و واکنش روانی گروه نوجوانان دختر کار حمایتی و خیابانی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری روانشناسی، دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه شخصیت جامعه­پسندی و باور به­دنیای عادلانه و واکنش روانی گروه نوجوانان دختر کار حمایتی و خیابانی تهران انجام شد. تحقیق برحسب هدف، کاربردی، و براساس شیوه گردآوری داده­ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش مراکز نگهداری نوجوانان دختر کار تهران بزرگ در سال 1397، است. نمونه­گیری به­روش چند مرحله­ای این­گونه صورت پذیرفت که ابتدا شهر تهران به­سه منطقه جغرافیایی (شمال ـ مرکز و جنوب) طبقه­بندی، و سپس به­صورت تصادفی یک مرکز نگهداری نوجوانان کار در هر منطقه انتخاب شد و در نهایت سه مرکز خیریه یاوران ایتام، مؤسسه خیریه بنیاد و مؤسسه خیریه معاک انتخاب گردیدند. از مراکز مورد بررسی نوجوانان دختر، که دارای معیارهای ورود به­پژوهش بوده­اند و در همان منطقه نوجوانان دختر دعوت به­همکاری شد که به­صورت خود محور به­کارهایی مشغول بودند که در معیارهای ورود به­پژوهش بودند و پرسشنامه­های جامعه­پسندی، باور به­دنیای عادلانه و واکنش روانی را تکمیل کردند. تجزیه‌و‌تحلیل آماری داده­ها با استفاده از روش تحلیل مانوا با نرم­افزار آماری SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که شخصیت جامعه­پسندی و باور به­دنیای عادلانه و واکنش روانی گروه نوجوانان دختر کار حمایتی و خیابانی باهم تفاوت دارد و تمام فرضیه­های مقاله تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Prosocial Personality and Belief in a Just World and the Psychological Reaction of Tehran’s Adolescent Supported and Street Working Girls

نویسنده [English]

  • LEILA SHAMKHALY
PhD in Psychology, University of Tehran
چکیده [English]

The aim of this study was to compare prosocial personality and belief in a just world and the psychological reaction of Tehran’s adolescent supported and street working girls. In terms of purpose, this is an applied research work, and with regard to data collection method, it is descriptive research of survey type. The target population of the study was the care centers for adolescent girls working in Tehran in 2017. Multi-stage sampling was done by first classifying the city of Tehran into three geographical areas (north, center and south) and then randomly selecting a working youth care center from each area. Eventually, the three centers Yavaran-e Itam Charity Center, Bonyad Charity Institute and Ma'ak Charity Institute were selected. From the centers under study, a group of self-employed adolescent girls who met the criteria for entering the survey were invited to answer the prosocial personality, belief in a just world and psychological reaction questionnaires. Statistical analysis of the data was performed using MANOVA method with SPSS statistical software. The results indicated that the prosocial personality, belief in a just world and psychological reaction of the adolescent supported and street working girls are different, and all the hypotheses of the article were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prosocial personality
  • belief in a just world
  • psychological reaction
  • supported adolescent working girls
  • adolescent girls working in the street
برغمدی، مرضیه؛ اسدی، جوانشیر؛ موسی­زاده، حسن (2017)، بررسی تأثیر ذهن آگاهی بر سلامت روان در نوجوانان بی­سرپرست و بدسرپرست در شهر گرگان، مجله اصول بهداشت روانی، ویژه­نامه سومین کنفرانس بین­المللی نوآوریهای اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری، ش 19(3).
بهارلو، حوریه؛ صباحی، پرویز؛ رفیعی­نیا، پروین (1396)، مقایسۀ سبکهای اسناد و باور به­دنیای عادلانه بین افراد روانرنجورگرا، برونگرا و عادی. مقاله علمی پژوهشی پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری، دوره 7، ش 1، ش پیاپی 12: 35 ـ 50. 
صفاری­نیا، مجید؛ بیات، شهره؛ نورمحمدی، احمد (1396)، مقایسه شخصیت جامعه­پسند، واکنش روانی، حمایت اجتماعی ادراک شده و سبکهای دفاعی والدین کودکان معلول جسمی حرکتی و کودکان سالم شهر اصفهان، فصلنامه کودکان استثنایی، س هفدهم، ش 4: 15 ـ 26.
کاشانکی، حامد؛ قربانی، نیما؛ حاتمی، جواد (2016)، بررسی ارتباط فرونشانی احساسات و علائم جسمانی و روانی با توجه به­نقش خودشناسی انسجامی، بهوشیاری و شفقت خود، جامعه‌پسندی و خودمهارگری، فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی، ش 7(3): 55 ـ 70.
قربانی، ن (1393)، من به­روایت من، تهران: بینش نو.
وامقی، مروئه؛ رفیعی، حسن؛ سجادی، حمیرا؛ رشیدیان، آرش (1390)، مرور نظام­مند مطالعات کودکان خیابانی در دهه اخیر در ایران: عوامل خانوادگی مرتبط و پیامدهای خیابانی شدن کودکان، مجله مسائل اجتماعی ایران، ش 1: 135 ـ 166.
کورکوران و همکاران، 2011 ترجمه خلیلی، 1392.