پرسشنامه تحریک / بازداری جنسی، ویژگیهای روانسنجی در زنان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 نویسنده مسئول، استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

مطابق با الگوی کنترل مضاعف، برانگیختگی جنسی به آمادگی فرد نسبت به تحریک و بازدارندگی جنسی بستگی دارد. تنوع فردی در بازداری و تحریک جنسی تفاوتهای فردی در تحریک­پذیری و تجربه مشکلات جنسی را تا حدودی مورد تبیین قرار می­دهد. پژوهش به بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه تحریک / بازداری جنسی (SESII-W/M) در زنان ایرانی می­پردازد. ۱۷۲ نفر از زنان کارمند، استاد و دانشجویان متأهل دانشگاه فردوسی مشهد به­صورت در دسترس انتخاب شدند و به سؤالات پرسشنامه­های تحریک / بازداری جنسی، رضایت زناشویی انریچ و تمایل جنسی هالبرت پاسخ دادند. داده­ها از طریق نرم­افزار spss و Amos و با استفاده از روشهای آماری تحلیل عاملی تأییدی، آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. یافته‌های تحقیق نشانگر این بود که الگوی ۶ عاملی مفروض (با مؤلفه­های شناختهای بازدارنده، روابط مهم، تحریک­پذیری، ویژگیها و رفتارهای همسر، مکان رابطه، و عناصر زوجی تعاملات جنسی) SESII-W/M در جامعه زنان ایرانی با اندکی تعدیل (حذف سؤالات ۲۳ و ۱۵) برازش قابل­قبولی دارد و شاخص برازندگی تطبیقی (05/0= RMSEA) و متوسط باقیمانده استاندارد شده (91/0=CFI) مطلوب ارزیابی شدند. هم­چنین ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه SESII-W/M از مقدار قابل­قبولی برخوردار، و  پرسشنامه از روایی همگرا و واگرای قابل­قبولی برخوردار است (001/0>p). نتایج تحقیق نشان می­دهد که پرسشنامه تحریک / بازداری جنسی در جامعه زنان ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد از اعتبار و روایی قابل­قبولی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sexual Arousal / Inhibition Questionnaire: Psychometric Properties in Iranian Women

نویسندگان [English]

  • Mansour Herfehdoost 1
  • Shirin Zeinali 2
  • Narjes Biabani 3
1 PhD in Measurement and Evaluation, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Urmia University, Urmia, Iran
3 Master of Women Studies, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran
چکیده [English]

According to the dual control model, sexual arousal depends on a person's readiness for sexual stimulation and inhibition. Individual diversity in sexual inhibition and arousal partly explains individual differences in arousal and experience of sexual problems. This study examines the psychometric properties of the Sexual Excitation / Sexual Inhibition Inventory for Men and Women (SESII-W / M) among Iranian women. For this purpose, a group of 172 married female employees, university lecturers and married students of Ferdowsi University of Mashhad were selected using the convenience sampling method, and they answered the questions of the Sexual Excitation / Sexual Inhibition Inventory, the Enrich Marital Satisfaction Scale and the Halbert Index of Sexual Desire Questionnaire. The collected data were analyzed through SPSS and Amos software using confirmatory factor analysis, Cronbach's alpha and Pearson correlation coefficient. The findings revealed that the assumed 6-factor model (with the components inhibitory cognitions, important relationships, arousability, characteristics and behaviors of the spouse, relationship location, and couple elements of sexual interaction) of the SESII-W / M in the Iranian women's community has an acceptable fit with a slight adjustment (omission of questions 15 and 23), and its adaptive fit index (RMSEA = 0.05) and the standardized residual average (CFI = 0.91) were considered to be desirable. Also, Cronbach's alpha coefficients of the SESII-W / M questionnaire had an acceptable value, and the questionnaire had acceptable convergent and divergent validity indices (p < 0.001). The results show that the sexual arousal / inhibition questionnaire has acceptable validity and validity in the Iranian women's community of Ferdowsi University of Mashhad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexual arousal
  • sexual inhibition
  • dual control model
  • women and sexual issues
سلیمانیان، علی­اکبر (۱۳۷۳)، بررسی تفکرات غیرمنطقی براساس رویکرد شناختی بر نارضایتی زناشویی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه خوارزمی.
شفیعی، پریسا (۱۳۸۴)، بررسی رابطه بین احقاق، تمایل و هویت جنسی دانشجویان زن متأهل ساکن خوابگاه­ها، پایان­نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه تربیت معلم.
فروتن، سیدکاظم و میلانی، مریم (۱۳۸۷)، بررسی شیوع اختلالات جنسی در متقاضیان طلاق مراجعه­کننده به مجتمع قضایی خانواده، مجله دانشور پزشکی، ش ۱۶ (۷۸): 37 ـ 42.
میرخشتی، فرشته (۱۳۷۵)، بررسی میان رضایت از زندگی زناشویی و سلامت روان، پایان­نامه کارشناسی ارشد مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد واحد رودهن.
یوسفی، ناصر؛ کاوه فارسانی، ذبیح­ا..؛ شکیبا، عباس؛ همتی، سجاد و نبوی حصار، جمیله (۱۳۹۲)، اعتباریابی پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت، مجله روانشناسی بالینی و شخصیت، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه شاهد، ش ۲۰ (۹): 107 ـ 118.