دوره و شماره: دوره 15، شماره 52، آذر 1399 (فصلنامه پاییز)