الگوی علی روابط بین گرایش به خیانت زناشویی براساس مصرف رسانه با میانجی نگرشهای ناکارامد و طلاق عاطفیDOR:20.1001.1.26454955.1399.15.51.4.5

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 نویسنده مسئول: استادیار گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی الگوی علی رابطه گرایش به خیانت زناشویی و مصرف رسانه با میانجیگری نگرشهای ناکارامد و طلاق عاطفی انجام شد. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را افراد متأهل شهر کرمانشاه تشکیل دادند. براساس نمونه‌گیری در دسترس 300 نفر از میان افراد مراجعه­کننده به درمانگاه­های روانشناسان انتخاب شدند و به مقیاسهای گرایش به خیانت زناشویی، نگرشهای ناکارامد، پرسشنامه میزان مصرف رسانه­ای و طلاق عاطفی پاسخ دادند. یافته‌های پژوهش نشان داد مصرف رسانه، غیرمستقیم و از طریق نگرشهای ناکارامد و طلاق عاطفی برگرایش به خیانت زناشویی تأثیرگذار است. هم‌چنین مصرف رسانه، به‌طور مستقیم نگرش ناکارامد را پیش‌بینی می‌کند و نگرش ناکارامد، مستقیم بر طلاق عاطفی تأثیرگذار است. طلاق عاطفی نیز، مستقیم گرایش به خیانت زناشویی را پیش‌بینی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


آناستازی، آن (1387). روان­آزمایی. ترجمه محمدنقی براهنی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
اکبری، ابراهیم؛ عظیمی، زینب؛ طالبی، سعیده؛ فهیمی، صمد (1395). پیش­بینی طلاق عاطفی زوجین براساس طرحواره­های ناسازگار اولیه، تنظیم هیجان و مؤلفه­های آن. دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت.    ش2 (14): 79 ـ 92.
ایراندوست، راضیه؛ ملیحی‌الذاکرینی، سعید؛ سهرابی‌ اسمرد، فرامرز؛ آهی، قاسم (1397). الگوی علّی روابط بین عملکرد جنسی بر پایه باورهای بدکارکردی جنسی با میانجی درماندگی روانشناختی و ابعاد صمیمت زناشویی. فصلنامه فرهنگی ­تربیتی زنان و خانواده. ش 13 (45): 135 ـ 152.
بختیاری، انسیه؛ حسینی، سعیده­السادات؛ عارفی، مختار؛ افشاری‌نیا، کریم (1398). الگوی علی روابط فرازناشویی براساس سبکهای دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه: نقش واسطه­ای صمیمیت زناشویی و سبکهای عشق­ورزی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. ش 7 (2): 245 ـ 258.
برهانی­زاده، شبنم؛ عبدی، رضا (1396). ﻧﻘﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺜﻠﺚ ﺗﺎرﻳﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ در ﭘﻴﺶ­ﺑﻴﻨﻲ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ  زوﺟﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻃﻼق. اندیشه و رفتار. ش 45 (11): 17 ـ 26.
پیرساقی، فهیمه؛ زهراکار، کیانوش؛ کیامنش، علیرضا؛ محسن‌زاده، فرشاد (1397). ارائه الگوی ارتباط زناشویی کارامد با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد. فصلنامه فرهنگی ­تربیتی زنان و خانواده. ش 45 (13): 7 ـ 35 .
حاجی­زاده ­میمندی، مسعود؛ مداحی، جواد؛ کریمی، یزدان؛ حدت، الهه؛ غروری، ملینا (1395). بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با طلاق عاطفی. فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده. ش 71 (18): 86­ ـ 108.
حبیبی ­عسگرآباد، مجتبی؛ حاجی ­حیدری، زهرا (1394). علل خیانت زناشویی از دیدگاه زوجین مراجعه­کننده به دادگاه خانواده: یک مطالعه کیفی. فصلنامه خانواده‌پژوهی. ش 42 (11): 165 ـ 186.
حسن­آبادی، فاطمه؛ حبیبی­عسگرآباد، مجتبی؛ خوش­کنش، ابوالقاسم (1396). مقایسه نگرشهای ناکارامد، اهمال‌کاری و سبکهای تصمیم­گیری در معتادان، با و بدون سابقه عود. فصلنامه علمی ـ پژوهشی سلامت اجتماعی. ش  2 (4):  147 ـ 155.
حیدری، الهام (1397). بررسی تأثیر پرسه‌زنی سایبری بر احساس نشاط و مشغولیت تحصیلی دانشجویان پزشکی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. ش 6 (3): 203 ـ 212.
خداکرمی، بتول؛ معصومی، سیده­زهرا؛ اسدی، رؤیا (1396). بررسی وضعیت و عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی زنان باردار نخست­زا مراجعه­کننده به درمان‌گاههای شهرستان اسدآباد در سال 1394 ـ 1395. مجله علمی پرستاری و مامایی همدان. ش 1 (25): 52 ـ 59.
درتاج، فریبا؛ رجبیان­ده­زیره، مریم؛ فتح­اللهی، فیروزه؛ درتاج، فتانه (1397). رابطه میزان استفاده از شبکه­های اجتماعی مجازی با احساس تنهایی و خیانت زناشویی در دانشجویان. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی. ش14 (47): 119ـ140.
رجایی­فرد، مهتاب؛ محمدی، مسعود (1396). بررسی نقش واسطه­ای دلزدگی زناشویی بین تعارض زناشویی و نگرش به خیانت. کنفرانس ملی پژوهشهای نوین ایران و جهان در روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی.
رسولی، رؤیا؛ قزوینی، سیما؛ حسینیان، سیمین (1396). ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ در زﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ و ﻏﯿﺮﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺳﺮﯾﺎلهای فارسی زبان ماهواره. فصلنامه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﺳﺎﻧﻪ­های نوین. ش 13 (3): 68 ـ 85 .
رمضانیان، سمیه (1395). رابطه عضویت در شبکه­های اجتماعی و نگرش به خیانت با دلزدگی زناشویی در دانشجویان متأهل. پایان­نامه کارشناسی­ارشد، روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرو دشت.
رنجبری، مجتبی (1392). مقایسه اثربخشی زوج­درمانی هیجان­محور و راه­حل­محور بر شادمانی و نگرشهای ارتباطی ناکارامد زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
روستا، پروین (1396). بررسی رابطه ابعاد افکار ناکارامد و طلاق عاطفی در زوجین شهر شیراز. کنفرانس بین‌المللی شیراز.
زارعی، سلمان؛ حسینقلی، فاطمه (1393). پیش­بینی تعهد زناشویی بر پایه عواطف خودآگاه (شرم و گناه) و تمایزیافتگی خود در دانشجویان متأهل. دوفصلنامه مشاوره و روان­درمانی خانواده. ش 1 (4): 113 ـ 135.
شکربیگی، عالیه (1396). ﺑﺮرﺳﻲ جامعه‌شناختی رابطه مصرف شبکه­های اجتماعی مجازی و ظهور تحولات در روابط زناشویی زوجین منطقه 1 شهر تهران. مجله ﺟﺎﻣﻌﻪ‌ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان. ش 18 (2): 95 ـ 127.
عجم، علی­اکبر (1395). تأثیر آموزش­های مستقیم و غیر­مستقیم ماهواره­ای بر تعارضات زناشویی و نگرش به خیانت زناشویی. دو فصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی. ش 18 (10): 121 ـ 142.
عدل، حدیث‌السادات؛ پیرانی، ذبیح؛ شفیع‌آبادی، عبدالله (1397). اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی  بر تعهد زناشویی در زنان نابارور. فصلنامه فرهنگی­تربیتی زنان و خانواده. ش 45 (13): 97 ـ 115.
قصدی­خوزانی، داوود (1393). بازنمایی خانواده در شبکه­های ماهواره­ای فارسی­زبان و ارائه راهکارهای رسانه­ای. پایان­نامه کارشناسی­ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه صداوسیما.
ﮔﻨﺠﻲ، ﻣﺤﻤﺪ؛ نیازی، ﻣﺤﺴﻦ؛ ملک­پور، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ (1394). بررسی تأثیر اعتیاد به فناوریهای نوین ارتباطی (اینترنت و ماهواره) بر ازهم گسیختگی خانوادگی در شهرکرد. مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران. ش4(1):  43 ـ 56.
محمدی، منصوره (1394). تحلیل جامعه­شناختی طلاق عاطفی میان متأهلین شهرستان نوشهر. پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه مازندران.
محمودیان، حسین؛ کوچانی­اصفهانی، مسعود؛ مقدس، سعید (1394). مصرف رسانه، مدیریت بدن و رفتار باروری. نشریه راهبرد فرهنگ. ش 31 (8): 173 ـ 196.
مظفری­نیا، سهراب؛ قاسم­پور، مریم (1396). بررسی رابطه بین سبک زندگی متأثر از فضای مجازی و طلاق عاطفی در شهر ایلام. فصلنامه علمی ـ ترویجی  فرهنگ ایلام. ش 56 و 57 (18): 172 ـ 191.
موسی­رضایی، امیر؛ خالدی، فیروز؛ خبازی­فرد، محمدرضا؛ مؤمنی­ قلعه­قاسمی، طاهره؛ کشاورز، محبوبه؛ خدایی، مهناز (1394). نگرشهای ناکارامد و ارتباط آن با تنش، اضطراب و افسردگی در مبتلایان به سرطان پستان. مجله تحقیقات نظام سلامت. ش 1 (11): 68 ـ 76.
موسوی، سیدفاطمه؛ رضازاده، سید محمدرضا (1393). بررسی نقش نگرش به عشق در پیش‌بینی طلاق عاطفی زنان و مردان متأهل شهر قزوین. مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان. ش (3) 12: 169 ـ 188.
مؤمنی، خدامراد؛ آزادی‌فرد، صدیقه (1395). رابطه دانش و نگرش جنسی و باورهای ارتباطی با طلاق عاطفی. دوفصلنامه آسیب­شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده. ش 1 (2): 34 ـ 45.