نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اثر بخشی آموزش شروع پویا اثربخشی آموزش شروع پویا به روش شناختی رفتاری بر تجربه سوگ همسران شهدای مدافع حرم استان تهران [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 7-25]
 • احساسات مثبت مقایسه اثربخشی گروه درمانی رفتاری ارتباطی، معنوی دینی اسلام‌محور و تلفیقی بر احساسات مثبت زنان دارای تجربه دلزدگی زناشویی [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 7-27]
 • ازدواج و کودکان تحلیل فقهی حقوقی کودک همسری در پرتو انتقادات وارد بر آن؛ تلاشی برای ارائه پیشنهاد مطلوب [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 149-165]
 • افسردگی در زنان مطلقه مقایسه اثربخشی درمان ودیعه‌های انسانی و درمان عقلانی ـ عاطفی ـ رفتاری بر افسردگی زنان مطلقه شهر شهرکرد [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 85-104]
 • الگوی ارتقای رضایت زناشویی تدوین الگوی ارتقای رضایت زناشویی و بررسی اثربخشی آن در کاهش گرایش به طلاق [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 55-84]
 • الگوی شایستگی ها اعتباریابی الگوی شایستگی های مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 45-88]
 • الگوی کنترل مضاعف پرسشنامه تحریک / بازداری جنسی، ویژگیهای روانسنجی در زنان ایرانی [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 129-148]
 • انعطاف‌پذیری شناختی آزمون نقش واسطه‌ای انعطاف‌پذیری شناختی در رابطه بین سرمایه روانشناختی با تحمل پریشانی در زوجین دچار پیمان‌شکنی زناشویی [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 105-123]

ب

 • باروری کشف عوامل بازدارنده زوجین از فرزندآوری در دهه اخیر (مرور ساختارمند) [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 155-175]
 • بازداری جنسی پرسشنامه تحریک / بازداری جنسی، ویژگیهای روانسنجی در زنان ایرانی [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 129-148]
 • باورهای غیرمنطقی در ازدواج رابطه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی با تعارض زناشویی، نقش تعدیل‌کننده دینداری [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 91-115]

پ

 • پیامدهای خانوادگی شهدای مدافع حرم اثربخشی آموزش شروع پویا به روش شناختی رفتاری بر تجربه سوگ همسران شهدای مدافع حرم استان تهران [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 7-25]
 • پیامدهای فرهنگی جنگ تحمیلی مادری بسط یافته در تجربه زیسته همسران جانبازان [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 107-128]
 • پیمان‌شکنی زناشویی آزمون نقش واسطه‌ای انعطاف‌پذیری شناختی در رابطه بین سرمایه روانشناختی با تحمل پریشانی در زوجین دچار پیمان‌شکنی زناشویی [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 105-123]

ت

 • تأثیرات زیانبار ساخت و بررسی ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس سنجش و ارزیابی تأثیرات زیانبار خانواده اصلی در زوجهای نامزد در آستانه ازدواج [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 25-43]
 • تأثیرات عمیق خانواده اصلی ساخت و بررسی ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس سنجش و ارزیابی تأثیرات زیانبار خانواده اصلی در زوجهای نامزد در آستانه ازدواج [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 25-43]
 • تأثیر روش شناختی ـ رفتاری بر شهدای مدافع حرم اثربخشی آموزش شروع پویا به روش شناختی رفتاری بر تجربه سوگ همسران شهدای مدافع حرم استان تهران [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 7-25]
 • تجربه سوگ همسران شهدا اثربخشی آموزش شروع پویا به روش شناختی رفتاری بر تجربه سوگ همسران شهدای مدافع حرم استان تهران [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 7-25]
 • تحریک جنسی پرسشنامه تحریک / بازداری جنسی، ویژگیهای روانسنجی در زنان ایرانی [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 129-148]
 • تحمل پریشانی آزمون نقش واسطه‌ای انعطاف‌پذیری شناختی در رابطه بین سرمایه روانشناختی با تحمل پریشانی در زوجین دچار پیمان‌شکنی زناشویی [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 105-123]
 • تعارضات زناشویی اثربخشی کنترل شناختی زبان مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر کنترل عواطف زنان با تعارضات زناشویی [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 29-54]
 • تعارض زناشویی و دینداری رابطه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی با تعارض زناشویی، نقش تعدیل‌کننده دینداری [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 91-115]

ج

 • جدایی عاطفی تبیین واکنشهای عاطفی دختران با نشانگان شکست عشقی؛ مطالعه ای کیفی [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 125-154]
 • جنسیت در مرزهای ارتباطی نقش رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی بر کیفیت روابط بین همسری زنان شاغل [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 27-53]
 • جنسیت و محیط شغلی نقش رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی بر کیفیت روابط بین همسری زنان شاغل [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 27-53]
 • جواز شرعی کودک همسری تحلیل فقهی حقوقی کودک همسری در پرتو انتقادات وارد بر آن؛ تلاشی برای ارائه پیشنهاد مطلوب [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 149-165]

ح

 • حریمهای ارتباطی نقش رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی بر کیفیت روابط بین همسری زنان شاغل [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 27-53]
 • حقوق کودکان در اسلام تحلیل فقهی حقوقی کودک همسری در پرتو انتقادات وارد بر آن؛ تلاشی برای ارائه پیشنهاد مطلوب [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 149-165]
 • حقوق کودک در ایران تحلیل فقهی حقوقی کودک همسری در پرتو انتقادات وارد بر آن؛ تلاشی برای ارائه پیشنهاد مطلوب [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 149-165]

خ

 • خانواده اصلی ساخت و بررسی ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس سنجش و ارزیابی تأثیرات زیانبار خانواده اصلی در زوجهای نامزد در آستانه ازدواج [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 25-43]
 • خانواده‌های تهرانی و شبکه‌های مجازی بررسی جامعه‌شناختی رابطه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی و طلاق عاطفی در خانواده‌های تهرانی [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 117-150]
 • خانواده و اعتیاد اینترنتی بررسی جامعه‌شناختی رابطه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی و طلاق عاطفی در خانواده‌های تهرانی [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 117-150]
 • خانواده و تربیت فرزندان بررسی تغییرات در سبکهای فرزندپروری ادراک شده در طول چهار نسل متوالی [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 55-70]
 • خانواده و شبکه‌های اجتماعی بررسی جامعه‌شناختی رابطه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی و طلاق عاطفی در خانواده‌های تهرانی [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 117-150]

د

 • دیابت نوع دو اثربخشی درمانهای شناختی رفتاری گروهی و درمان مثبت نگر بر سرسختی روانشناختی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 151-168]
 • دانشجویان با تجربه شکست عشقی تبیین واکنشهای عاطفی دختران با نشانگان شکست عشقی؛ مطالعه ای کیفی [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 125-154]
 • درمان شناختی رفتاری گروهی اثربخشی درمانهای شناختی رفتاری گروهی و درمان مثبت نگر بر سرسختی روانشناختی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 151-168]
 • درمان عقلانی ـ عاطفی ـ رفتاری (REBT) مقایسه اثربخشی درمان ودیعه‌های انسانی و درمان عقلانی ـ عاطفی ـ رفتاری بر افسردگی زنان مطلقه شهر شهرکرد [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 85-104]
 • درمان مثبت نگر اثربخشی درمانهای شناختی رفتاری گروهی و درمان مثبت نگر بر سرسختی روانشناختی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 151-168]
 • درمان ودیعه‌های انسانی (HGT) مقایسه اثربخشی درمان ودیعه‌های انسانی و درمان عقلانی ـ عاطفی ـ رفتاری بر افسردگی زنان مطلقه شهر شهرکرد [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 85-104]
 • دلزدگی زناشویی مقایسه اثربخشی گروه درمانی رفتاری ارتباطی، معنوی دینی اسلام‌محور و تلفیقی بر احساسات مثبت زنان دارای تجربه دلزدگی زناشویی [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 7-27]

ر

 • رضایت زناشویی تدوین الگوی ارتقای رضایت زناشویی و بررسی اثربخشی آن در کاهش گرایش به طلاق [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 55-84]
 • روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه رابطه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی با تعارض زناشویی، نقش تعدیل‌کننده دینداری [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 91-115]
 • روش اکتشافی متوالی تدوین الگوی ارتقای رضایت زناشویی و بررسی اثربخشی آن در کاهش گرایش به طلاق [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 55-84]

ز

 • زاد و ولد کشف عوامل بازدارنده زوجین از فرزندآوری در دهه اخیر (مرور ساختارمند) [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 155-175]
 • زنان و مسائل جنسی پرسشنامه تحریک / بازداری جنسی، ویژگیهای روانسنجی در زنان ایرانی [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 129-148]
 • زوجین خشنود تدوین الگوی ارتقای رضایت زناشویی و بررسی اثربخشی آن در کاهش گرایش به طلاق [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 55-84]
 • زوجین ناخشنود تدوین الگوی ارتقای رضایت زناشویی و بررسی اثربخشی آن در کاهش گرایش به طلاق [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 55-84]
 • زوجهای نامزد ساخت و بررسی ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس سنجش و ارزیابی تأثیرات زیانبار خانواده اصلی در زوجهای نامزد در آستانه ازدواج [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 25-43]

س

 • سبکهای فرزندپروری بررسی تغییرات در سبکهای فرزندپروری ادراک شده در طول چهار نسل متوالی [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 55-70]
 • سرسختی روانشناختی اثربخشی درمانهای شناختی رفتاری گروهی و درمان مثبت نگر بر سرسختی روانشناختی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 151-168]
 • سرمایه روانشناختی آزمون نقش واسطه‌ای انعطاف‌پذیری شناختی در رابطه بین سرمایه روانشناختی با تحمل پریشانی در زوجین دچار پیمان‌شکنی زناشویی [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 105-123]
 • سندرم ضربه عشق تبیین واکنشهای عاطفی دختران با نشانگان شکست عشقی؛ مطالعه ای کیفی [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 125-154]
 • سوءاستفاده از قانون تحلیل فقهی حقوقی کودک همسری در پرتو انتقادات وارد بر آن؛ تلاشی برای ارائه پیشنهاد مطلوب [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 149-165]

ط

 • طلاق عاطفی الگوی علی روابط بین گرایش به خیانت زناشویی براساس مصرف رسانه با میانجی نگرشهای ناکارامد و طلاق عاطفی [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 71-90]
 • طلاق عاطفی و شبکه‌های مجازی بررسی جامعه‌شناختی رابطه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی و طلاق عاطفی در خانواده‌های تهرانی [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 117-150]

ع

 • عامل خانواده اصلی ساخت و بررسی ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس سنجش و ارزیابی تأثیرات زیانبار خانواده اصلی در زوجهای نامزد در آستانه ازدواج [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 25-43]
 • عوامل بازدارنده کشف عوامل بازدارنده زوجین از فرزندآوری در دهه اخیر (مرور ساختارمند) [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 155-175]

ف

 • فرزندآوری کشف عوامل بازدارنده زوجین از فرزندآوری در دهه اخیر (مرور ساختارمند) [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 155-175]
 • فشار نقش مادری مادری بسط یافته در تجربه زیسته همسران جانبازان [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 107-128]

ک

 • کیفیت روابط زناشویی نقش رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی بر کیفیت روابط بین همسری زنان شاغل [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 27-53]
 • کیفیت زندگی اثربخشی درمانهای شناختی رفتاری گروهی و درمان مثبت نگر بر سرسختی روانشناختی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 151-168]
 • کنترل شناختی زبان مبتنی بر آموزه‌های اسلامی اثربخشی کنترل شناختی زبان مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر کنترل عواطف زنان با تعارضات زناشویی [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 29-54]
 • کنترل عواطف اثربخشی کنترل شناختی زبان مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر کنترل عواطف زنان با تعارضات زناشویی [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 29-54]

گ

 • گرایش به خیانت زناشویی الگوی علی روابط بین گرایش به خیانت زناشویی براساس مصرف رسانه با میانجی نگرشهای ناکارامد و طلاق عاطفی [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 71-90]
 • گرایش به طلاق تدوین الگوی ارتقای رضایت زناشویی و بررسی اثربخشی آن در کاهش گرایش به طلاق [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 55-84]
 • گروه درمانی تلفیقی مقایسه اثربخشی گروه درمانی رفتاری ارتباطی، معنوی دینی اسلام‌محور و تلفیقی بر احساسات مثبت زنان دارای تجربه دلزدگی زناشویی [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 7-27]
 • گروه درمانی رفتاری ارتباطی مقایسه اثربخشی گروه درمانی رفتاری ارتباطی، معنوی دینی اسلام‌محور و تلفیقی بر احساسات مثبت زنان دارای تجربه دلزدگی زناشویی [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 7-27]
 • گروه درمانی معنوی دینی اسلام محور مقایسه اثربخشی گروه درمانی رفتاری ارتباطی، معنوی دینی اسلام‌محور و تلفیقی بر احساسات مثبت زنان دارای تجربه دلزدگی زناشویی [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 7-27]
 • گسست نسلی بررسی تغییرات در سبکهای فرزندپروری ادراک شده در طول چهار نسل متوالی [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 55-70]

م

 • مسائل زنان شاغل نقش رعایت حریمهای ارتباطی در محیط شغلی بر کیفیت روابط بین همسری زنان شاغل [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 27-53]
 • مشاوران اعتباریابی الگوی شایستگی های مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 45-88]
 • مصرف رسانه الگوی علی روابط بین گرایش به خیانت زناشویی براساس مصرف رسانه با میانجی نگرشهای ناکارامد و طلاق عاطفی [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 71-90]
 • مطالعه پدیدارشناسی تبیین واکنشهای عاطفی دختران با نشانگان شکست عشقی؛ مطالعه ای کیفی [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 125-154]
 • موالید کشف عوامل بازدارنده زوجین از فرزندآوری در دهه اخیر (مرور ساختارمند) [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 155-175]

ن

 • نظام تعلیم و تربیت عمومی اعتباریابی الگوی شایستگی های مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 45-88]
 • نقش تعدیل کننده دینداری رابطه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی با تعارض زناشویی، نقش تعدیل‌کننده دینداری [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 91-115]
 • نقش‌های جنسیتی خانوادگی مادری بسط یافته در تجربه زیسته همسران جانبازان [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 107-128]
 • نگرشهای ناکار امد الگوی علی روابط بین گرایش به خیانت زناشویی براساس مصرف رسانه با میانجی نگرشهای ناکارامد و طلاق عاطفی [دوره 15، شماره 51، 1399، صفحه 71-90]

و

 • واکنشهای عاطفی تبیین واکنشهای عاطفی دختران با نشانگان شکست عشقی؛ مطالعه ای کیفی [دوره 15، شماره 53، 1399، صفحه 125-154]

ه

 • همسران جانبازان مادری بسط یافته در تجربه زیسته همسران جانبازان [دوره 15، شماره 52، 1399، صفحه 107-128]