تعداد مقالات: 327
1. اثربخشی توانمندسازی کارکردی زوجین مبتنی بر رویکرد اسلامی بر رضایتمندی زناشویی زنان

دوره 10، شماره 31، تابستان 1394

محمدعلی جمشیدی؛ رقیه نوری پورلیاولی؛ مسعود جان بزرگی؛ مسعود جان بزرگی؛ محمدعلی فردین؛ محمدعلی فردین


4. زنان و اینترنت در هزاره سوم

دوره 1385، شماره 4، زمستان 1385

رحیم صفوی همامی


8. نقش زنان در ارتقای سرمایه اجتماعی

دوره 1386، شماره 12، بهار 1387

افسر افشار نادری


13. چگونگی اصلاح الگوی مصرف در گروه های درآمدی مختلف خانوارهای تهرانی

دوره 1388، شماره 16، تابستان 1388

نازی محمد زاده اصل؛ محمد سریرافراز


18. اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر تعارضات زناشویی

دوره 1392، شماره 22، بهار 1392

فاطمه عابدی؛ مهرانگیز شعاع کاظمی


19. تبیین جامعه‌شناختی خشونت شوهران علیه زنان: آزمون تجربی دیدگاه نظری ترکیبی

دوره 1392، شماره 23، تابستان 1392

غلامحسین نیکوکار؛ محمود فرهادی محلی؛ علی فرهادی محلی؛ یاسر علیدادی تلخستانی؛ یاسر علیدادی تلخستانی


20. اثربخشی معنادرمانی گروهی بر سلامت روان و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه

دوره 8، شماره 25، زمستان 1392

سیمین حسینیان؛ سوگند قاسم زاده؛ طیبه تازیکی


21. رابطه سبک های دلبستگی و شیوه های حل تعارض در زنان متأهل

دوره 1393، شماره 24، پاییز 1392

مریم قائم مقامی؛ سیمین حسینیان؛ رؤیا رسولی


24. مدیریت ارتباط با خانواده اصلی و خانواده همسر از دید مشاوره خانواده و اسلام

دوره 9، شماره 28، پاییز 1393

نجمه بازیار اصفهانی؛ اعظم پرچم؛ مریم السادات فاتحی زاده


25. تبیین چیستی ساختار خانواده مبتنی بر رویکرد غایت‌شناسانه با تأکید بر آیات قرآن

دوره 9، شماره 29، زمستان 1393

مریم برهمن؛ سوسن کشاورز؛ مسعود صفایی مقدم