بررسی برازش الگوی مفهومی مبتنی بر پیش‌بینی رضایت زناشوییبر اساس عوامل اجتماعی ـ اقتصادی و ویژگیهای شخصیتیبا میانجیگری سبک‌زندگی در زنان شهر تهران

نویسندگان

1 University of Science and Research

2 Baqiyatallah University of Medical Science

3 Imam Hossein (a.s.) Comprehensive University

4 Roodehen Branch, Islamic Azad University

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی برازش الگوی مفهومی مبتنی بر پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس عوامل اجتماعی ـ اقتصادی و ویژگیهای شخصیتی با میانجیگری سبک زندگی در زنان شهر تهران انجام شد. روش پژوهش کمّی ـ پیمایشی، و جامعه آماری شامل تمام زنان متأهل شهر تهران است که تعداد آنها 2210287 نفر براورد  شده است و از این تعداد 384 مورد بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. گردآوری داده‌ها با استفاده از چهار پرسشنامه سبک زندگی والکر، رضایت زناشویی انریچ، آزمون شخصیتی نئو و پرسشنامه محقق ساخته عوامل اجتماعی ـ اقتصادی و روش مورد مطالعه الگوسازی معادلات ساختاری بوده است. نتایج نشان از برازش نهایی الگوی ارائه شده دارد. اگرچه ارتباط بین متغیرهای عوامل اجتماعی ـ اقتصادی با رضایت زناشویی معنی‌دار نیست، بین عوامل اجتماعی ـ اقتصادی و سبک زندگی، ویژگیهای شخصیتی و سبک زندگی، ویژگیهای شخصیتی و میزان رضایت زناشویی و سبک زندگی و میزان رضایت زناشویی زنان مورد مطالعه ارتباط معنی‌داری وجود دارد. به طور کلی و با توجه به نتایج، می‌توان چنین نتیجه گرفت که رضایت زناشویی چند بعدی، و تحت تأثیر عوامل زیادی است و لذا از آنجا که متغیر رضایت زناشویی هم از بعد عینی و هم بعد ذهنی برخوردار است بشدت هم تحت تأثیر عوامل روانشناختی بویژه ویژگیهای شخصیتی است و هم از عوامل جامعه‌شناختی مانند سبک زندگی تأثیر گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Fitness of a Conceptual Model Based on the Prediction of Marital Satisfaction Based on Socioeconomic Factors and Personality Traits with the Mediation of Lifestyle among the Women in Tehran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the fitness of a conceptual model based on the prediction of marital satisfaction based on socioeconomic factors and personality traits with the mediation of lifestyle among the women in Tehran. The research method was quantitative-survey, and the statistical population included all the married women in Tehran, whose total number was estimated to be 2210287. From among them, a group of 384 women was selected as the research sample based on the Cochran formula. Data were collected using four questionnaires: the Walker Lifestyle Questionnaire, the Enrique Marital Satisfaction Questionnaire, the NEO Personality Inventory, and the researcher-made socio-economic factors questionnaire. The results revealed the fitness of the proposed model. Although the relationship between the socioeconomic variables and marital satisfaction was not significant, a significant relationship was observed between socioeconomic factors and lifestyle, personality traits and lifestyle, personality traits and marital satisfaction, and lifestyle and marital satisfaction of the women studied here. In general, considering the results, it can be concluded that marital satisfaction is a multidimensional issue and is influenced by many factors. Therefore, since marital satisfaction has both objective and subjective dimensions, it is strongly influenced by both psychological factors, especially personality traits, and sociological factors, such as lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • socioeconomic factors
  • personality traits
  • healthy lifestyle
آقاجانی افجدی، اعظم؛ سعیدی، راضیه (1394). رضایت زناشویی، رضایت جنسی، افسردگی و اضطراب. ویژه‌نامه روانشناسی معاصر. 17 ـ 14.
آقایی، اصغر؛ ملک­پور، مختار (1383). رابطه سبک زندگی و رضایت زناشویی در هنرمندان و مقایسه آن با افراد عادی. نشریه دانش و پژوهش در روانشناسی. ش 21 و 22: 190 ـ 169.
احدی، بتول؛ اسکندری، حسین (1386). رابطه شخصیت و رضایت زناشویی. نشریه روانشناسی معاصر. دوره 2. ش 2: 37 ـ 31.
اسماعیلی، معصومه؛ شکوهیان، نازیلا (1391). اثر ویژگیهای شخصیتی و سبکهای مقابله‌ای بر رضایت زناشویی. ویژه­نامه روانشناسی معاصر. مجموعه مقالات چهارمین کنگره انجمن روان‌شناسی معاصر.
اکبری، علی؛ دهکردی، مهناز (1386). شناسایی و مقایسه گروه­های ترکیبی سه­گانه سختیهای جنسی زنان شاغل اهواز و همسران آنان از لحاظ سلامت روانی، رضایت زناشویی، هوش هیجانی، پایان­نامه دکتری روانشناسی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
الماسی، نفسیه؛ خبیری، محمد؛ عزیزآبادی فراهانی، ابوالفضل (1389). رابطه سبک زندگی و رضایت زناشویی در ورزشکاران و مقایسه آن با افراد عادی. نشریه مدیریت ورزشی. ش 5: 87 ـ 73.
ایمان، محمدتقی؛ یادعلی­جمالویی، زهرا؛ زهری، محسن (1389). بررسی عامل­های اقتصادی ـ اجتماعی مرتبط با رضایتمندی زناشویی مهاجرین در مناطق نفت‌خیز جنوب: مطالعه موردی شهرستان جم، شهرک توحید. فصلنامه زن و جامعه. س 1. ش 2.
بخارایی، احمد (1387). جامعه­شناسی زندگی‌های خاموش ایران. تهران: پژواک جامعه.
برزگری، لیلی؛ غریبی، حسن؛ قلی­زاده، زلیخا (1388). بررسی رابطه رضایت زناشویی با عوامل شخصیتی. همایش روانشناسی و کاربرد آن در جامعه . دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
بنی­فاطمه، حسین؛ طاهری تیمورلویی، طاهره (1388). تعیین عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با میزان رضایت زناشویی در میان زنان متأهل شهر آذر شهر. فصلنامه جامعه­شناسی. س 1. ش 2: 29 ـ 7.
بوردیو، پی‏یر (1390). تمایز. ترجمه محسن چاوشیان. تهران: نشر ثالث.
بهاری، زهرا (1394). نقش سبک زندگی بر رضایت زناشویی زوجین. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی. س 6. ش 22.
پورمیدانی، سمیه؛ و دیگران (1393). رابطه سبک‌زندگی و رضایت زناشویی. فصلنامه خانواده پژوهی. س 10. ش 39: 344 ـ 331.
جنتی جهرمی، مهرداد؛ معین، لادن؛ یزدانی، لیلا (1389). بررسی و مقایسه رابطه میان ویژگیهای شخصیتی و رضایتمندی زناشویی در زنان شاغل شهر کازرون. فصلنامه زن و جامعه. س 1. ش 2.
خانی، فاطمه و همکاران (1391). بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با حوادث شغلی شهر اصفهان. پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. ش 4: 75 تا 88.
خواجوی، موسی (1392). اثربخشی آموزش گروهی روش تغییر شیوه زندگی با رویکرد روانشناسی فردی ادلر بر صحبت و الگوهای ارتباطی زوجین پایان نامه کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
ساروخانی، باقر (1389). مقدمه­ای بر جامعه­شناسی خانواده. تهران: انتشارات سروش.
شارف، ریچارد (1996). نظریه­های روان­درمانی و مشاوره. ترجمه مهرداد فیروزبخت (1381). تهران: انتشارات خدمات فرهنگی رسا.
شیخی، محمدتقی (1373). مقدمه­ای بر مبانی جمعیت­شناسی. تهران: انتشارات آرام.
عطارزاده، عبدالکریم؛ موبینی، شمس؛ کاظمی، زهرا؛ ایزدپناه، اکبر (1385). بررسی رابطه ساده و چندگانه بین ویژگیهای شخصیتی و وسواس با رضایت زناشویی. چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب­شناسی خانواده در ایران. دانشگاه شهید بهشتی.
عطاری، یوسف­علی؛ امان­الهی­فرد، عباس؛ مهرابی­زاده هنرمند، مهناز (1386). بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و عوامل فردی ـ خانوادگی با رضایت زناشویی در کارکنان اداره­های دولتی شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی. س 13. ش 1: 108 ـ 81.
فاضل، امین­اله؛ حق­شناس، حسن؛ کشاورز، زهرا (1390). قدرت پیش­بینی ویژگیهای شخصیتی و سبک زندگی بر رضایتمندی زوجی زنان پرستار شهر شیراز. فصلنامه علمی ـ پژوهشی جامعه­شناسی زنان. س 2. ش 3.
قاسمی، وحید (1392). الگو‌سازی معادلات ساختاری در پژوهشهای اجتماعی با کاربرد Amos Graphic. تهران: جامعه شناسان.
قاسمی­ارگنه، حامد؛ اعتمادی، عذرا؛ رنگی، وحید؛ دهقان، سمیره (1391). بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و میزان رضایت زناشویی. نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین.
قربانعلی­پور، مسعود؛ فراهانی، حجت­اله؛ برجعلی، احمد؛ مقدس، لیلا (1387). تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی به شیوه گروهی بر افزایش رضایت زناشویی، مطالعات روان شناختی. دوره 4. ش 3.
گروسی فرشید، میرتقی؛ مهریار، امیرهوشنگ؛ قاضی، سید محمود (1380). کاربرد آزمون جدید شخصیتی نئو و بررسی تحلیل ویژگیها و ساختار عاملی آن در بین دانشجویان دانشگاههای ایران. نشریه علوم انسانی الزهرا. ش 39: 173 تا 198.
گلدنبرگ و گلدنبرگ (2001م). ترجمه شاهی برواتی و نقشبندی و ارجمندی. 1383.
مصلحی، جواد؛ احمدی، محمدرضا (1392). نقش زندگی مذهبی در رضایتمندی زناشویی زوجین. مجله روانشناسی دین. س 6. ش 2: 90 ـ 75.
منوچهرآبادی، افشین؛ هاشمی، محمد؛ حصاری، فرهاد (1392). بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی خانواده بر سبک زندگی. مجله مطالعات ملی. ش 53.
Claxton, Amy and Perry- Jenkins, Maureen, No Fun Anymore: Leisure and Marital Quality, Across the Transition to Parenthood. Journal of Marriage and the Family 70 February 2008: 28-43
Cook, D . B. (2004) . Goal continiuity and the Big Five as predictors of old adult marital satisfaction . available at : www.scincedirect.com 
Edward, Nivischi Ngozi(2009), Marital satisfaction: Factors for black Jamaicans and African Americans living in the United States, University of Central Florida, 152 pages: 3383655 in http://gradworks.umi.com
Janetius, T . (2004) . marriage and marital adjustment. available online at: www.homestead.com /psycho-religio/files/adjustment .
Kalmijn, Matthijs and Bernasco, Wim. Joint and Separated Lifestyles in Couples Relationship, Journal of Marriage and the Family, 63, August 2001: 639-654
Mahmoud Mohammad, Heba. (2016). Resilience as moderator variable to the relationship between burnout and marital satisfaction among workers of married couples in Egypt. Indian Journal of Health and Wellbeing. 7(5), 493-499
Murphy, Jennie s. Nalbone, David p. Wetchler, Joseph L and Edwards, Anne B. (2015). Caring for Aging Parents: The Influence of Family Coping, Spirituality/Religiosity, and           Hope on the Marital Satisfaction of Family Caregivers, The American Journal of Family Therapy, 43:238–25
Shehan, Constance L. Wilbur Bock, E. and Lee, Gary R, Religious Heterogamy, Religiosity and Marital Happiness: The case of Catholics, Journal of Marriage and the Family 52 , February 1990: 73-79
Taylor, S.E . (2004) . Illusion and well being: asocial psychological perspective on mental health. Psychological Bulletin , 103 , P P. 193-210