دوره و شماره: دوره 13، شماره 43، شهریور 1397 (865) 
اثربخشی مشاوره فردی مبتنی بر آسیبهای فضای مجازی بر کیفیت رابطه زناشویی زنان متأهل

صفحه 75-92

ریحانه شجاعی جشوقانی؛ سید احمد احمدی؛ رضوان السادت جزایری؛ عذار اعتمادی