اثربخشی مشاوره فردی مبتنی بر آسیبهای فضای مجازی بر کیفیت رابطه زناشویی زنان متأهل

نویسندگان

1 University of Isfahan

2 Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Isfahan

چکیده

این مقاله با هدف بررسی اثربخشی مداخلات مبتنی بر آسیبهای فضای مجازی بر کیفیت رابطه زناشویی زنان انجام شده است. طرح پژوهش از نوع پیش آزمون ـ پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان شهر اصفهان است که به فرهنگسراها مراجعه کرده و بر اساس پرسشنامه آسیبهای فضای مجازی از این ناحیه آسیب دیده بودند که از آن میان 32 زن متأهل، که میانگین نمره آنها در ارتباط با پرسشنامه آسیبهای فضای مجازی به طور معناداری بیش از میانگین بوده است در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شدند. سپس هر دو گروه پرسشنامه کیفیت رابطه فلیچر و برادبوری (2000) را پر کردند و مداخلات مبتنی بر آسیبهای فضای مجازی در ده جلسه 90 دقیقه­ای برای گروه آموزش اجرا شد. در حالی که گروه کنترل هیچ مداخلاتی دریافت نکردند. در پایان هر دو گروه به پرسشنامه کیفیت رابطه پاسخ دادند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که مداخلات مبتنی بر آسیبهای فضای مجازی  بر کیفیت رابطه زناشویی زنان متأهل در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در مرحله پس آزمون و پیگیری تأثیر معناداری داشته است و می­تواند به عنوان مداخله مؤثر در جهت ارتقای کیفیت رابطه زناشویی زنان متأهل آسیب دیده از فضای مجازی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


اشرفی ریزی، حسن؛ رمضانی، امیر؛ آقاخانی، حامد (1392). بررسی میزان سواد رسانه­ای و اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. فصلنامه نظامها و خدمات اطلاعاتی. س دوم. ش 2: 34 ـ 17.

جوادی، بهناز؛ افروز، غلامعلی؛ حسینیان، سیمین؛ آذربایجانی، مسعود؛  غلامعلی­لواسانی، مسعود (1394). اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی و تعاملات عاطفی با رویکرد ارزشهای دینی بر رضایت زناشویی. روانشناسی خانواده. دوره 2. ش 2: 3 ـ 14.

خواجه­نوری، بیژن؛ ریاحی، زهرا (1391). جهانی شدن، دنیاگرایی و زنان. مجله جهانی رسانه ـ نسخه فارسی. س 8. ش 1: 21 تا 47.

شاهرخ اسکوئی، زهره (1387). بررسیسطحسوادرسانه­ایدانشجویان. مقایسهسوادرسانه­ایدانشجویاندانشکدهفنی ـ مهندسیوعلوماجتماعیدانشگاهتهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات. دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی.

شاکرمی، محمد؛ داورنیا، رضا؛ زهراکار، کیانوش؛ طلاییان، رضوانه (1394). اثربخشی زوج درمانی گروهی کوتاه‌مدت راه حل محور بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زنان. مجله علوم پزشکی رازی. دوره 22. ش 131: 13 ـ 1.

شاه قاسمی، احسان (1385). مروری بر زمینه­های تأثیر فضای مجازی بر نظریه­های ارتباطات. مجلهجهانیرسانهنسخهفارسی. دوره1. ش 2: 22 ـ 1.

عبدی، محمدرضا؛ نظری، علی­محمد؛ محسنی، مصطفی؛ ذبیح­زاده، عباس (1390). خیانت اینترنتی بررسی نگرش افراد نسبت به فعالیتهای اینترنتی شریک زندگی. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان. س 1. ش 1: 6 ـ 1.

فاضلیان دهکردی، مهری؛ محمدی، اصغر (1395). تأثیر سواد رسانه­ای در بعد پردازش و تحلیل پیامهای رسانه بر مصرف کالاهای فرهنگی مورد مطالعه در زنان 15 ـ 39 شهرکرد. زن و جامعه. س 7. ش 7: 51 تا 90.

فولادی، فایزه؛ اژه­ای، جواد؛ غلامعلی­لواسانی، مسعود؛ کهنویی، ساناز؛ جلوانی، راضیه (1392). اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهبود کیفیت زنان متأهل. فصلنامه آموزش و ارزشیابی. سال 6. ش 21: 141 ـ 127.

کارگر، مونا؛ قاصد، فاطمه؛ کیمیایی، علی (1395). اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط زناشویی بر کیفیت زندگی و رضایتمندی زناشوئی زوجهای متعارض. فصلنامه فرهنگی ـ تربیت زنان و خانواده. س یازدهم. ش 36 : 141 ـ 123.

میلر، شراد؛ نانالی، الام؛ واکمن، دانیل (1388). آموزش مهارتهای ارتباط زناشویی حرف زدن و گوش دادن به همدیگر.ترجمه فرشاد بهاری. تهران: انتشارات رشد.

نیلفروشان، پریسا؛ عابدی، محمدرضا؛ احمدی، احمد (1392). آسیب­شناسی خانواده طبقه­بندی و سنجش. اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.

یوسف­زاده، صدیقه؛ نامنی، فاطمه؛ گلمکانی، ناهید؛ نجفی، مونا؛ ابراهیمی، مهدی؛ تدرس­غروی، مرتضی (1392). بررسی تأثیر آموزشهای جنسی مبتنی بر آموزه­های دینی بر سازگاری زنان متأهل. مجله زنان و مامایی و نازائی ایران. دوره 16. ش 84: 16 ـ 10.

Berger, A.M., Portenoy, R.K., & Weissman, D.E. (1998). Supportive oncology: Principle & practice, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Bradbury, T. N., Fincham, F. D., & Beach, S. R. (2000). Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Journal of Marriage and the Family, 62, 964-980

Buunk, B. P., Bakker, A. B. (1995). Extradyadic sex: the role descriptive and injunctive norms. Journal of sex research, 32(4), 313-318.

Cooper, A. Mcloughlin, I. P.,& Campbell,K. M.(2000). Sexuality in cyberspace: Update for the 21st century. Cyberpsychology and behavior, 3(4), 521-536.

Cooper, A. Sprotolari, L. (1997). Romance in cyberspace: Understandingon – line attraction. Journalof sex education and therapy, 22(1), 7-14.

Cordova, J. V. & Warren, L. Z. (2005). Emotional skillfulness in marriage: intimacy as amediator of the relationship between emotional skillflulness and martial satisfaction. Journal ofSocial and Clinical Psychology. 24(2), 218-235

Delmonico DL, Griffin E, Carnes PJ. )2002 .(Treating online compulsive sexual behavior: when cybersex is the drug of choice. In: Cooper a editor. Sex and the internet: a guidebook for clinicians. New York: Brunner-Routledge. p. 147–67

Ellison, C. G., Burdette, A. M., & Wilcox, W. B. (2010). The couple that prays together: Race and ethnicity, religion, and relationship quality among working-age adults. Journal of Marriage and Family, 72, 963-975

Fletcher G. j. Simpson J. A. Thomas G.  (2000). The measurement of perceived relationship quality component: A confirmatory factor analytic approach. Personality and Social Pcychology Bulletin 26: 340- 354

Hajiran, H. (2006). Toward a quality of life theory: Net domestic product of happiness. Dictators Research, 75, 31-43.

Halford, K. J.; Matthew, S. (2007). Couple communicationin step families, family process, Academic Research libraries, 46, 421-432

Halford, W. K. Hilpert, P. Bodenmann, G. Keithia L. Larson, J. Holman, T. (2015). Immediate Effect of Couple Relationship Education on Low-Satisfaction Couples: A Randomized Clinical Trial Plus an Uncontrolled Trial Replication. Journal of behavior therapy. 64 (3). 409–421.

Hertlein KM, Piercy F. Treatment and assessment of Internet infidelity cases. J Marital Fam Ther. 2008;34(4):481–97.

Hertlein KM (2012). Digital dwelling: technology in couple and family relationships. Fam Relat.61(3):374–87.

Imhonde, H. O.; Oyaziwo, A.; & Ifunanyachukwu, N. R. (2008). Effective communication, educational qualification and age as determinats of marital satisfaction among newly wedded-couples in a Nigeria,University. Pakistan Journal of Social Sciences, 5, 433-437.

Jeanine N.(2005) The relationship between attachment, love styles, and marital quality in a sample of married member of day saits.  Journal Marriage and the Family .6(3):78-97

Jose, O. A., & Alfons, V. (2007). Religiosity and forgiveness among first-married and remarried adults. Mental Health, Religion & Culture, 10, 379-394

Karahan, T. F. (2009). The Effects of a Couple Communication Program on the Conflict Resolution Skills and Active Conflict Tendencies of Turkish Couples. Journal of Sex & Marital Therapy. 35(3):220-229.

Kim YM. Spirituality and affect: A function of changes in religious affiliation.  Journal Family Psychology 2000;13.3-17.

McCarthy B. (1999). Marital style and its effects on sexual desire and functioning. Journal Family Psychotheraphy; 10: 1-12

Morgan, M. & Signorielli, N. (2002). "Growing up With Television: Cultivation Processes", In: J.Bryant& D. Zillmann(Eds.), Media effects: Advances in Theory and Research, Hillsdale, N j: Lawrence Elbaum; Pp.17-41.

Openshaw KP. (2011). “The Relationship between family functioning, Family Resilience and Quality of Life among Vocational Rehabilitational Clints, (Doctoral dissertation, Utah State

Papacharissi. Z. (2004). The virtual sphere: The internet, the public, sphere and beyond .  in The information society reader , Edited by Frank Webester.London and New York. Rutledge; 2007.P. 6-7.

Sandford, K. (2006).Communication during marital conflict: When couple alter appraisal, they change their behavior. Journal of Family Psychology. 20(2):256-65

Schwartz AL. (2011). Marital quality, acculturation and communication in Mexican American couples. [Dissertation]. Utah State University, Logan, Utah

TenHouten WD. A general theory of emotions and social life. 1st ed. New York: USA:

Victoria, L. B. (2008). Does marriage and relationship education improve couples’ communication?A  meta – analytic study. Department of Marrige, Family and HumanDevelopment. Brigham Young University.

Weeks, G.R. & Fife, S. T. 2014. Couples in Treatment. Techniques and Approaches for Effective practice   3rd Edition New York: Routledge

Wilcox, W.B., & Nock, S.L. (2006). Commitment to marriage, emotional engagement key to wives happiness. www.physorg.com.1519-1530

Wood, J. (2000) Communication Theories in Action, Boston: An introduction(Wadsworth Series in Communication Studies) 1st Edition Wadsworth Publishing

Yalcin, M. B. & Karahan, T.F. (2007). Effects of a Couple Communication Program   on marital adjustment. Journal of American Board of Family Medicine. 20 (1), 36-44

Young KS, Griffin-Shelley E, Cooper A, O’Mara J, Buchanan J. (2000). Online infidelity: a new dimension in couple relationships with implications for evaluation and treatment. Sex Addict Compulsivity. 7:59–74