دوره و شماره: دوره 13، شماره 45، زمستان 1397 
1. ارائه الگوی ارتباط زناشویی کارآمد با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

صفحه 7-35

فهیمه پیرساقی؛ کیانوش زهراکار؛ علیرضا کیامنش؛ فرشاد محسن زاده؛ جعفر حسنی