الگوی علّی روابط بین عملکرد جنسی بر پایه باورهای بدکارکردی جنسی با میانجی درماندگی روانشناختی و ابعاد صمیمت زناشویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه ازاد اسلامی، کرج، ایران

3 استاد روانشناسی بالینی، علامه طباطبایی، تهران

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی الگوی علّی رابطه بین باورهای بدکارکردی جنسی و عملکرد جنسی با میانجیگری درماندگی روانشناختی و صمیمیت زناشویی انجام شد. پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را تمام زنان متأهل مراجعه­کننده به پایگاه­های بهداشتی سطح شهرستان بردسیر تشکیل داد. بر اساس روش نمونه­گیری در دسترس 506 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و به مقیاس باورهای بد کارکردی جنسی، شاخص عملکرد جنسی زنان، پرسشنامه نیاز به صمیمیت باگاروزی و شاخص درماندگی روانشناختی پاسخ دادند. یافته­های پژوهش نشان داد که باورهای بدکارکردی جنسی بر درماندگیهای روانشناختی به‌طور مثبت و معنی‌دار، بر صمیمیت زناشویی و عملکرد جنسی به‌طور منفی و معنی­دار تأثیر دارد. به‌علاوه صمیمیت زناشویی به‌طور مستقیم، مثبت و معنی‌دار عملکرد جنسی را تحت تأثیر قرار می­دهد. تأثیر مستقیم درماندگیهای روانشناختی بر عملکرد جنسی نیز منفی و معنی­دار است. هم­چنین در نتایج دیده شد که خود باورهای بدکارکردی جنسی به‌طور مستقیم، منفی و معنی­دار عملکرد جنسی را تحت تأثیر قرار می­دهد. نتایج مطالعه نشان داد که باورهای بدکارکردی جنسی به‌دلیل درماندگی روانشناختی و صمیمیت زناشویی و هم­چنین به شکل مستقیم توان پیش­بینی عملکرد جنسی را دارد.

کلیدواژه‌ها


اعتمادی، عذرا؛  نوایی­نژاد، شکوه؛ احمدی، احمد؛ فرزاد، ولی‌الله (1385). بررسی اثر بخشی زوج‌درمانی شناختی ـ رفتاری بر صمیمت زوجین مراجعه­کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان. مطالعات روانشناختی. ش 2(1): 69 ـ 87.

اسپنس، سوزان؛ اچ (1991). درمان اختلالات جنسی (دیدگاه شناختی رفتاری). ترجمه حسن توزنده­جانی و دیگران. (1385). تهران: پیک فرهنگ.

خمسه، اکرم؛ حسینیان، سیمین (1387). بررسی تفاوتهای جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمیت در دانشجویان متأهل. مطالعات زنان. ش 6(1): 35 ـ 52.

کاپلان، سادوک (2015). خلاصه روانپزشکی. ترجمه فرزین رضاعی. تهران: انتشارات ارجمند.

شعیری، محمدرضا؛ روشن، رسول؛ اصغری­مقدم، محمدعلی؛ نائینیان، محمدرضا (1386). تشخیص و درمان اختلالات جنسی از نظر روانشناختی. تهران: انتشارات البرز.

شفیعی، پریسا (1384). بررسیرابطۀبیناحقاق،تمایلوهویتجنسیدانشجویانزنمتأهل 20 ـ 30 ساله ساکندرخوابگاه­هایشهرتهران. پایان­نامۀ کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. دانشگاه تربیت معلم تهران.

شهرستانی، ملیحه؛ دوستکام، محسن؛ رهباردار، حمید؛ مشهدی، علی (1391). پیش­بینی رضایتمندی زناشویی از روی متغیرهای باورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر مشهد. فصلنامه زن و فرهنگ. ش 4(14): 19 ـ 41.

شیبلی­هاید، جانت (1387). روانشناسی زنان. سهم زنان در تجربه بشری. ترجمه اکرم خمسه. تهران: انتشارات آگه و ارجمند.

فخری، احمد؛ محمدی­زیدی، عیسی؛ پاکپورحاجی­اقا، امیر؛ مرشدی، هادی؛ محمدجعفری، راضیه؛ قلمبردزفولی، فاطمه (1390). ویژگیهای روانسجی نسخه فارسی شاخص عملکرد جنسی زنان. مجله علوم پزشکی جندی‌شاپور. ش 73: 345.

محمدی، ابوالفضل؛ قائدی، غلامحسین؛ محمدی­جوینده، سمیه (1386). ارتباطباورهای بدکرکردیجنسیو افسردگیدرافرادمبتلابهاختلالهایجنسی. مجموعه مقالات سومین کنگرة سراسری خانواده و سلامت جنسی. تهران: مرکز آفرینشهای فرهنگی ـ هنری.

Adams, S. G., & Chupurdia, K.M., & Lofland, K.R. (1996). Assessment of sexual beliefs and information in aging couples whit dysfunction. Archives of Sexual Behavior, 25(3), 249-260.

Bagarozzi, D. A. (2013).Enhancing intimacy in marriage: A Clinician's Guide. New York: Brunner-Rutledge.

Balanean, R. (2012a). Postmodern psycho-social influences on the dysfunctional sexual beliefs of the Romanian youth. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 31 (2012)714-718.

Beck J, Bozman GA. gender differences in sexual desire: the effects of anger and anxiety. Arch sexual Behavior. 1996; 24(6), 595-612.

Brizendine L.  The female brain. New York: Broadway Books; 2006

Byers ES. (2005).Relationship satisfaction and sexual satisfaction: a longitudinal study of individuals in long-term relationships. J Sex Res. 42(2): 113-8.

Byers, E.(2005). Relationship satisfaction and sexual satisfaction: a longitudinal study of individuals in long-term relationships. J Sex Res. 42, 113–118.

Davison, S.L., Bell, R.J., La China, M., Holden, S.L.: Davis SR. (2009).The relationship between self-reported sexual satisfaction and general well-being in women. J Sex Med. 6, 2690–2697.

Dogan, T., Tugut, N., & Golbasi, Z. (2013). The relationship between sexual quality of life, happiness, and satisfaction with life in married Turkish women. Sexuality and Disability, 31(3), 239-247.

Drew, J. (2003). The myth of female sexual dysfunction and its medicalization. Sexualities, Evolution & Gender, 5(2), 89–96.

Duba, J. D., Hughey, A. W., Lara, T., & Burke, M.G(2012). Areas of marital dissatisfaction among long-term couples, Adult span Journal, 11, 39-54.

Epstein, N., & Eidelson, R.J(1981). Unrealistic beliefs of clinical couples: Their relationship to expectations, goals, and satisfaction, American Journal of Family Therapy. 9, 13-22.

Fallahi, M., & Bakhshipour, B. (2014).The Prediction of Marital Satisfaction and Sexual Satisfaction Based on Attachment Styles among Married Women in Gorgan. (persion)

Henry,J.D  & Crawford, J. R.  (2005). the short‐form version of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS‐21): Construct validity and normative data in a large non‐clinical sample. British   journal of clinical psychology.44(2), 227-239.

Hurtman, U. Depression and sexual dysfunction. J  Men’s health and gender. 2007; 4(1): 18-25.

Karney, B.R., & Bradbury, T.N(1995). The longitudinal course of marital quality and stability: A review of theory, method, and research. Psychological Bulletin, 118, 3-34.

Kuffle, S.W., & Heiman, J.R. (2006). Effects of depressive symptoms and experimentally adopted schemas on sexual arousal and affect in sexually healthy women. Archives of Sexual Behavior, 35, 163-177.