الگوی علّی روابط بین عملکرد جنسی بر پایه باورهای بدکارکردی جنسی با میانجی درماندگی روانشناختی و ابعاد صمیمت زناشویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه ازاد اسلامی، کرج، ایران

3 استاد روانشناسی بالینی، علامه طباطبایی، تهران

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی الگوی علّی رابطه بین باورهای بدکارکردی جنسی و عملکرد جنسی با میانجیگری درماندگی روانشناختی و صمیمیت زناشویی انجام شد. پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را تمام زنان متأهل مراجعه­کننده به پایگاه­های بهداشتی سطح شهرستان بردسیر تشکیل داد. بر اساس روش نمونه­گیری در دسترس 506 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و به مقیاس باورهای بد کارکردی جنسی، شاخص عملکرد جنسی زنان، پرسشنامه نیاز به صمیمیت باگاروزی و شاخص درماندگی روانشناختی پاسخ دادند. یافته­های پژوهش نشان داد که باورهای بدکارکردی جنسی بر درماندگیهای روانشناختی به‌طور مثبت و معنی‌دار، بر صمیمیت زناشویی و عملکرد جنسی به‌طور منفی و معنی­دار تأثیر دارد. به‌علاوه صمیمیت زناشویی به‌طور مستقیم، مثبت و معنی‌دار عملکرد جنسی را تحت تأثیر قرار می­دهد. تأثیر مستقیم درماندگیهای روانشناختی بر عملکرد جنسی نیز منفی و معنی­دار است. هم­چنین در نتایج دیده شد که خود باورهای بدکارکردی جنسی به‌طور مستقیم، منفی و معنی­دار عملکرد جنسی را تحت تأثیر قرار می­دهد. نتایج مطالعه نشان داد که باورهای بدکارکردی جنسی به‌دلیل درماندگی روانشناختی و صمیمیت زناشویی و هم­چنین به شکل مستقیم توان پیش­بینی عملکرد جنسی را دارد.

کلیدواژه‌ها


اعتمادی، عذرا؛  نوایی­نژاد، شکوه؛ احمدی، احمد؛ فرزاد، ولی‌الله (1385). بررسی اثر بخشی زوج‌درمانی شناختی ـ رفتاری بر صمیمت زوجین مراجعه­کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان. مطالعات روانشناختی. ش 2(1): 69 ـ 87.
اسپنس، سوزان؛ اچ (1991). درمان اختلالات جنسی (دیدگاه شناختی رفتاری). ترجمه حسن توزنده­جانی و دیگران. (1385). تهران: پیک فرهنگ.
خمسه، اکرم؛ حسینیان، سیمین (1387). بررسی تفاوتهای جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمیت در دانشجویان متأهل. مطالعات زنان. ش 6(1): 35 ـ 52.
کاپلان، سادوک (2015). خلاصه روانپزشکی. ترجمه فرزین رضاعی. تهران: انتشارات ارجمند.
شعیری، محمدرضا؛ روشن، رسول؛ اصغری­مقدم، محمدعلی؛ نائینیان، محمدرضا (1386). تشخیص و درمان اختلالات جنسی از نظر روانشناختی. تهران: انتشارات البرز.
شفیعی، پریسا (1384). بررسیرابطۀبیناحقاق،تمایلوهویتجنسیدانشجویانزنمتأهل 20 ـ 30 ساله ساکندرخوابگاه­هایشهرتهران. پایان­نامۀ کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. دانشگاه تربیت معلم تهران.
شهرستانی، ملیحه؛ دوستکام، محسن؛ رهباردار، حمید؛ مشهدی، علی (1391). پیش­بینی رضایتمندی زناشویی از روی متغیرهای باورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر مشهد. فصلنامه زن و فرهنگ. ش 4(14): 19 ـ 41.
شیبلی­هاید، جانت (1387). روانشناسی زنان. سهم زنان در تجربه بشری. ترجمه اکرم خمسه. تهران: انتشارات آگه و ارجمند.
فخری، احمد؛ محمدی­زیدی، عیسی؛ پاکپورحاجی­اقا، امیر؛ مرشدی، هادی؛ محمدجعفری، راضیه؛ قلمبردزفولی، فاطمه (1390). ویژگیهای روانسجی نسخه فارسی شاخص عملکرد جنسی زنان. مجله علوم پزشکی جندی‌شاپور. ش 73: 345.
محمدی، ابوالفضل؛ قائدی، غلامحسین؛ محمدی­جوینده، سمیه (1386). ارتباطباورهای بدکرکردیجنسیو افسردگیدرافرادمبتلابهاختلالهایجنسی. مجموعه مقالات سومین کنگرة سراسری خانواده و سلامت جنسی. تهران: مرکز آفرینشهای فرهنگی ـ هنری.