بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و سازگاری تحصیلی با واسطه گری صبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور. ایران. تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده

هدف این مطالعه بررسی رابطه شیوه­های فرزندپروری و سازگاری تحصیلی با واسطه­گری صبر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود. روش این تحقیق، همبستگی بود. جامعه آماری تمام دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه شیراز و 235 دانشجو (95 پسر و 140 دختر) با روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبی مشخص شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه­های شیوه­های فرزندپروری بامریند، صبر خرمایی، فرمانی و سلطانی، و سازگاری تحصیلی باکر و سیریک جمع­آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که اثر غیر مستقیم شیوه­های فرزندپروری مستبد (4/06 = t) و مقتدر (4/84 = t) بر سازگاری تحصیلی به ترتیب برابر با 0/07 و 0/08 و در سطح 0/01 معنار بوده است. هم­چنین اثر غیر مستقیم شیوه فرزندپروری آسانگیر (2/33= t) برابر با 0/05 و در سطح 0/05 معنادار بوده است. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که صبر در رابطه با شیوه­های فرزندپروری و سازگاری تحصیلی، نقش واسطه­ای را ایفا می­کند. شاخص نیکویی برازش الگو نیز برازش الگوی پیشنهادی پژوهش را تأیید کرد. نتایج پژوهش مؤید این است که شیوه­های فرزندپروری به صورت مستقیم و غیر مستقیم با واسطه صبر بر سازگاری تحصیلی تأثیر دارد؛ لذا ضروری است در نظام تعلیم و تربیت به شیوه­های فرزندپروری و صبر به عنوان عوامل مؤثر در سازگاری تحصیلی بیش از پیش توجه شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Parenting Styles and Academic Adjustment with the Mediating Role of Patience

نویسندگان [English]

  • Bahram Movahedzadeh 1
  • Zahra Karami 1
  • Maryam Yavari Kermani 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Payam-e Noor University, Tehran, Iran
2 - M.A. in Educational Psychology
چکیده [English]

This study was aimed at investigating the relationship between parenting styles and academic adjustment while considering the mediating role of patience among the students of Shiraz University of Medical Sciences. The research method was correlational and the statistical population included all the students of Shiraz University of Medical Sciences from among whom a group of 235 students (95 boys and 140 girls) were selected using the relative stratified sampling method. The data collection instruments were the Parenting Styles Scale (Baumrind), the Patience Scale (Khormaei, Farmani and Soltani), and the Academic Adjustment Scale (Baker and Siryk). The results revealed that the indirect effects of authoritarian parenting style (t = 4.06) and authoritative parenting style (t = 4.84) on academic adjustment were 0.07 and 0.08 respectively and were significant at 0.01 level. Also, the indirect effect of permissive parenting style (t = 2.33) was 0.05 and was significant at 0.05 level. The results of path analysis showed that patience plays a mediating role in relation to parenting styles and academic adjustment. Also, the Goodness-of-fit index of the model confirmed the fitness of the model proposed in this research work. The results of the research confirm that parenting styles both directly and indirectly affect academic adjustment with the mediating role of patience. Therefore, the system of education is required to pay attention to parenting styles and patience as factors contributing to academic adjustment more than before.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parenting styles
  • patience
  • academic adjustment
بخشانی، نورمحمد (1388). نقش خانواده در تربیت فرزند. مجله تربیت و خانواده. ش 10: 39 ـ 40.
پارسا، نکیسا؛ احمدپناه، محمد؛ پارسا، پریسا؛ قلعه­ایها، علی(1392). بررسی ارتباط روابط عاطفی بین والدین و فرزندان با سازگاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام. ش 22: 83 ـ 90.
پرند، اکرم (1389). سبک فرزند پروری والدین و تأثیر آن بر رفتارهای فرزندان. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی. ش 167: 58 ـ 59.
خرمایی، فرهاد؛ فرمانی، اعظم؛ سلطانی، اسماعیل (1393). نقش صبر به عنوان یک فضیلت اخلاقی و شخصیت در پیش­بینی ناامیدی دانشجویان. فصلنامه اخلاق پزشکی. ش 28(7): 199 ـ 168.
نوری، نجیب­الله (1387). بررسی پایه­های روانشناختی و نشانگان صبر در قرآن. مجله روانشناسی و دین. ش 168(4).