بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و سازگاری تحصیلی با واسطه گری صبر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور. ایران. تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده

هدف این مطالعه بررسی رابطه شیوه­های فرزندپروری و سازگاری تحصیلی با واسطه­گری صبر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود. روش این تحقیق، همبستگی بود. جامعه آماری تمام دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه شیراز و 235 دانشجو (95 پسر و 140 دختر) با روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبی مشخص شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه­های شیوه­های فرزندپروری بامریند، صبر خرمایی، فرمانی و سلطانی، و سازگاری تحصیلی باکر و سیریک جمع­آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که اثر غیر مستقیم شیوه­های فرزندپروری مستبد (4/06 = t) و مقتدر (4/84 = t) بر سازگاری تحصیلی به ترتیب برابر با 0/07 و 0/08 و در سطح 0/01 معنار بوده است. هم­چنین اثر غیر مستقیم شیوه فرزندپروری آسانگیر (2/33= t) برابر با 0/05 و در سطح 0/05 معنادار بوده است. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که صبر در رابطه با شیوه­های فرزندپروری و سازگاری تحصیلی، نقش واسطه­ای را ایفا می­کند. شاخص نیکویی برازش الگو نیز برازش الگوی پیشنهادی پژوهش را تأیید کرد. نتایج پژوهش مؤید این است که شیوه­های فرزندپروری به صورت مستقیم و غیر مستقیم با واسطه صبر بر سازگاری تحصیلی تأثیر دارد؛ لذا ضروری است در نظام تعلیم و تربیت به شیوه­های فرزندپروری و صبر به عنوان عوامل مؤثر در سازگاری تحصیلی بیش از پیش توجه شود.  

کلیدواژه‌ها


بخشانی، نورمحمد (1388). نقش خانواده در تربیت فرزند. مجله تربیت و خانواده. ش 10: 39 ـ 40.

پارسا، نکیسا؛ احمدپناه، محمد؛ پارسا، پریسا؛ قلعه­ایها، علی(1392). بررسی ارتباط روابط عاطفی بین والدین و فرزندان با سازگاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام. ش 22: 83 ـ 90.

پرند، اکرم (1389). سبک فرزند پروری والدین و تأثیر آن بر رفتارهای فرزندان. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی. ش 167: 58 ـ 59.

خرمایی، فرهاد؛ فرمانی، اعظم؛ سلطانی، اسماعیل (1393). نقش صبر به عنوان یک فضیلت اخلاقی و شخصیت در پیش­بینی ناامیدی دانشجویان. فصلنامه اخلاق پزشکی. ش 28(7): 199 ـ 168.

نوری، نجیب­الله (1387). بررسی پایه­های روانشناختی و نشانگان صبر در قرآن. مجله روانشناسی و دین. ش 168(4).

 

Arce, E., Simmons, A. N., Stein, M. B., Winkielman, P. (2009). Association between       individual differences in self reported emotional resilience and the affective perception of neutral faces. Journal of affective disorders, 114(1), 286-293..     

Akinsola, E., F. (2011). Relationship between parenting style, family type, personality dispositions and academic achievement of young people in Nigeria. IFE PsychologIA: An International Journal, 19(2), 246-227.

Bronstein, P. (1994). Patterns of parent–child interaction in Mexican families: Across cultural perspective. Journal of international Behavioral Deerelipment, 1 (7), 23–40.

Baumrind, D. (1991). Parenting styles and adolescent development. New York: Garland publishing.

Baker.R.,w., & siryk, B. (1984). Measuring adjustment to college.journal of counceling psychology, 3, 179-189.

Chandola, A., & Bhanot, S. (2008). Role of parenting style in adjustment of high school children. J. Hum. Ecol, 24(1), 27-30.

Diaz, Y. (2005). Association between parenting and child behavior problems amongLatino mothers and children. Unpublished Master Thesis, University of Maryland.

Henricson C., & Rocker D. (2000). Support for the parents of Adolesents: a review. Journal Adolescence. 23(6), 763-783.

Hergenhan B, Alson M H. (2003). An introduction to learning ideas. Tehran: Dana publications. MIT press.

Hilary, G & Brent, M. (1994).Emotional, social.and academic adjustment of college students: ALongitudinai study of retention. Journal of counseling and development; 72(3), 281-288.

Henricson C. and Rocker D. (2000). Support for the parents of Adolesents: a review. Journal Adolescence. 23(6), 763-783.

Kamla, R. (2008). Role of Parenting Style in Adjustment of High School Children. Department of Child Development, N.D. University of Agriculture & Technology, Kumarganj, 24, (1), 27-30.

Kipp, K., & Shaffer, D., R. (2007). Developmental psychology: childhood and adolescence. Belmont, CA: Thomson Wadsworth, 264.

Liew, J., Kwok, O., Chang, Y. (2014). Parental autonomy support peredicts academic achievement through emotion-related self-regulation and adaptive skills in Chines American adolescents. Asian American Journal of Psychology.

Pettus, K., R. (2006). The relationship of parental monitoring to community college student adjustment and achievement: Differences by gender, ethnicity, parental education level, and student residence. Unpublished Ph.D. thesis, Carolina University.

Roopnarine, J. L., Krishnakumar, A., Metindogan, A., & Evans, M. (2006). Links between parenting styles, parent–child academic interaction, parent–school interaction, and early academic skills and social behaviors in young children of English-speaking Caribbean immigrants. Early Childhood Research Quarterly, 21(2), 238-252.

Robinson, CC., Mandleco B., Olsen, SF., & Hart, CH. (2001). The parenting style and dimensions Questionnaire. Handbook of family measurement techniques; thousand oaks: sage. 3, 319-321.

Seth, M., & Asudani, V. (2013), Parenting styles and their impact on educational performance of children at high Scholl level: review of literature, Indian Streams Research Journal, 3, 1- 6.

Shaffer, D., R. (1975). Some effects of consonant and dissonant attitudinal advocacy on initial attitude salience and attitude change. Journal of Personality and Social Psychology, 32(1), 160.

Spear, L., P. (2000). The adolescent brain and age related behavioral manifestations. Neuroscience and Behavioral Reviews, 24, 417-463.

Turner, A., E. chandler, M., & heffer, R.W. (2009). The Influence of Parenting Styles, Achievement Motivation, and Self-Efficacy on Academic Performance in College Students Journal of College Student Development, 50(3), 337-346.

Zychowski, L., A. (2007). Academic and social predictors of college adjustment among first year students: Do high school friendships make a difference? Unpublished Ph. D. Thesis, Indiana University of Pennsylvania.