بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و سازگاری تحصیلی با واسطه گری صبر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور. ایران. تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده

هدف این مطالعه بررسی رابطه شیوه­های فرزندپروری و سازگاری تحصیلی با واسطه­گری صبر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود. روش این تحقیق، همبستگی بود. جامعه آماری تمام دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه شیراز و 235 دانشجو (95 پسر و 140 دختر) با روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبی مشخص شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه­های شیوه­های فرزندپروری بامریند، صبر خرمایی، فرمانی و سلطانی، و سازگاری تحصیلی باکر و سیریک جمع­آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که اثر غیر مستقیم شیوه­های فرزندپروری مستبد (4/06 = t) و مقتدر (4/84 = t) بر سازگاری تحصیلی به ترتیب برابر با 0/07 و 0/08 و در سطح 0/01 معنار بوده است. هم­چنین اثر غیر مستقیم شیوه فرزندپروری آسانگیر (2/33= t) برابر با 0/05 و در سطح 0/05 معنادار بوده است. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که صبر در رابطه با شیوه­های فرزندپروری و سازگاری تحصیلی، نقش واسطه­ای را ایفا می­کند. شاخص نیکویی برازش الگو نیز برازش الگوی پیشنهادی پژوهش را تأیید کرد. نتایج پژوهش مؤید این است که شیوه­های فرزندپروری به صورت مستقیم و غیر مستقیم با واسطه صبر بر سازگاری تحصیلی تأثیر دارد؛ لذا ضروری است در نظام تعلیم و تربیت به شیوه­های فرزندپروری و صبر به عنوان عوامل مؤثر در سازگاری تحصیلی بیش از پیش توجه شود.  

کلیدواژه‌ها


بخشانی، نورمحمد (1388). نقش خانواده در تربیت فرزند. مجله تربیت و خانواده. ش 10: 39 ـ 40.
پارسا، نکیسا؛ احمدپناه، محمد؛ پارسا، پریسا؛ قلعه­ایها، علی(1392). بررسی ارتباط روابط عاطفی بین والدین و فرزندان با سازگاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام. ش 22: 83 ـ 90.
پرند، اکرم (1389). سبک فرزند پروری والدین و تأثیر آن بر رفتارهای فرزندان. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی. ش 167: 58 ـ 59.
خرمایی، فرهاد؛ فرمانی، اعظم؛ سلطانی، اسماعیل (1393). نقش صبر به عنوان یک فضیلت اخلاقی و شخصیت در پیش­بینی ناامیدی دانشجویان. فصلنامه اخلاق پزشکی. ش 28(7): 199 ـ 168.
نوری، نجیب­الله (1387). بررسی پایه­های روانشناختی و نشانگان صبر در قرآن. مجله روانشناسی و دین. ش 168(4).