اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر تعهد زناشویی در زنان نابارور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک

3 استاد تمام گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، علامه طباطبائی(ره)

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر تعهد زناشویی در زنان نابارور است. این پژوهش از نوع مطالعات شبه آزمایشی با طرح  پیش­آزمون ـ پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام زنان نابارور مراجعه­کننده به مرکز رویان اراک در سال 1394 ـ 95 بود. نمونه شامل 32 نفر از زنان نابارور مرکز رویان اراک بود که 16 نفر در گروه آزمایش و 16 نفر در گروه کنترل گمارش شدند. اعضای گروه آزمایش به مدت پنج جلسه هفتگی 90 دقیقه­ای تحت روان درمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی قرار گرفتند در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله­ای دریافت نکردند. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس در برنامه SPSS انجام گرفت. نتایج نشان داد که روان درمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر تعهد زناشویی زنان نابارور به تفاوت معنی­دار بین گروه­های آزمایش و کنترل در متغیر تعهد زناشویی و مؤلّفه‌های آن شامل تعهد شخصی، اخلاقی و ساختاری منجر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Group Psychotherapy Based on Quality of Life on Marital Commitment among Infertile Women

نویسندگان [English]

  • Hadis Al-Sadat Adl 1
  • Zabih Pirani 2
  • Abdollah Shafi’abadi 3
1 Corresponding Author; Instructor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
3 Full Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study has been carried out to investigate the effectiveness of group psychotherapy based on quality of life on marital commitment among infertile women. This is a quasi-experimental research work with pretest–posttest, control group design. The statistical population consisted of all the infertile women in Arak referring to Arak Royan center in 2015-2016. The sample included 32 infertile women who were put in control (n = 16) and experimental (n = 16) groups. The experimental group received 5 weekly 90-minute sessions of psychotherapy based on quality of life, while the control group received no intervention. The collected data were analyzed with SPSS software using covariance analysis. The results indicated that group psychotherapy based on quality of life affected marital commitment of infertile women and led to a significant difference between the experimental and control groups on marital commitment and its components including personal, moral and structural commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital commitment
  • quality of life
  • infertility
آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا؛ زارع­زاده خیبری، شیوا؛ حروف­قناد، معصومه؛ حکم­آبادی، محمدابراهیم. (1393). بررسی رابطه بین ابعاد کمال­گرایی با عملکرد جنسی زنان نابارور. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران. ش 17(97): 9 ـ 17.
اسدی، عدالت؛ فتح­آبادی، جلیل؛ محمد­شریفی، فواد (1392). بررسی رابطه بین دلزدگی زناشویی، باورهای بدکارکردی جنسی و احقاق جنسی در زنان متأهل. فصلنامهمشاورهوروان‌درمانیخانواده. ش 4: 661 ـ 684.
پاداش، زهرا؛ فاتحی­زاده، مریم؛ عابدی، محمدرضا؛ ایزدیخواه، زهرا (1391). بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر رضایت زناشویی. تحقیقات علوم رفتاری. ش 10(5): 363 ـ 372.
پاداش، زهرا؛ فاتحی­زاده، مریم­السادات؛ عابدی، محمدرضا (1390). اثربخشی آموزش روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر شادکامی همسران. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده. ش 1(1): 115 ـ 130.
پاک­گوهر، مینو؛ ویژه، مریم؛ بابایی، غلامرضا؛ رمضان­زاده، فاطمه؛ عابدی­نیا، نسرین (1387). تأثیر مشاوره بر رضایت جنسی زنان نابارور. مجلهدانشکدهپرستاریوماماییدانشگاهعلومپزشکیتهران (حیات). ش 14(1): 21 ـ 30.
جمشیدی­منش، منصوره؛ علی­منش، نیلوفر؛ بهبودی­مقدم، زهرا؛ حقانی، حمید (1394). بررسی تأثیر آموزش بر خودکارامدی زنان نابارور. نشریه پایش. ش 14(2): 227 ـ 237.
خدایاری­فرد، محمد؛ زارع­پور، مریم؛ حجاری، الهه (1390). اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر صمیمیت زناشویی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. ش 41(3): 49 ـ 60.
خیرخواه، معصومه؛ واحدی، محسن؛ جنانی، سیده­پونه (1393). بررسی تأثیر مشاوره گروهی بر سازگاری با ناباروری زنان نابارور در کلینیک الزهراء تبریز. مجله زنان مامایی و نازائی ایران. ش 17(113): 7 ـ 14.
دلاور، علی (1390). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. چ چهارم. تهران: انتشارات رشد.
شاه­سیاه، مرضیه؛ بهرامی، فاطمه؛ محبی، سیامک (1388). بررسی رابطه رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهر اصفهان. مجلهعلمی ـ پژوهشیاصولبهداشتروانی. ش 11(3): 233 ـ 238.
صیادی، معصومه؛ شاه­حسینی­تازیک، سعید؛ مدنی، یاسر؛ غلامعلی­لواسانی، مسعود (1396). اثربخشی زوج‌درمانی هیجان­مدار بر تعهد زناشویی و دلزدگی زناشویی در زوجین نابارور. مجله آموزش و سلامت جامعه. ش 4(3): 29 ـ 37.
عباسی­مولید، حسین؛ قمرانی، امیر؛ فاتحی­زاده، مریم (1388). آسیب­شناسی زندگی زوجهای نابارور ایرانی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی طب و تزکیه. ش 72 ـ 73: 8 ـ 20.
عدل، حدیث­السادات؛ شفیع­آبادی، عبدالله؛ پیرانی، ذبیح (1395 الف). بررسی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر حمایت اجتماعی ادراک‌شده زنان نابارور. فصلنامه روانشناسی کاربردی. ش  2(38): 23 ـ 35.
عدل، حدیث­السادات؛ شفیع­آبادی، عبدالله؛ پیرانی، ذبیح (1395 ب). بررسی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر صمیمیت زناشویی  زنان نابارور. مجله علوم پزشکی اراک. ش 19(115): 59 ـ 71.
عزتی، عادله؛ نوری، ربابه؛ حسنی، جعفر (1392). الگوی روابط ساختاری حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله­ای و برچسب اجتماعی با علائم افسردگی در زنان نابارور استان تهران در سال 1389. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران. ش 16(45): 20 ـ 28.
علیپورنوتاش، بیتا (1392). رابطهکارکردهایرضایتجنسی، باورهایارتباطیوتعارضزناشوییبر تعهد زناشوییدانشجویانمتأهل. پایان­نامه کارشناسی ارشد. رشته روانشناسی، گرایش خانواده درمانی و دانشکده علوم انسانی. دانشگاه علم و فرهنگ.
فریش، مایکل (1390). روان‌درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی. ج اول. ترجمه اکرم خمسه. تهران: ارجمند.
قربان­اسماعیلی، مهین (1392). مقایسه تنظیم هیجان، ذهن‌آگاهی و بهزیستی روانشناختی بین زنان بارور و نابارور شهر اراک. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی. گروه مشاوره و راهنمایی.
کریمیان، نادر؛ کریمی، یوسف؛ بهمنی، بهمن (1390). بررسی رابطه ابعاد سلامت روان و احساس گناه با تعهد زناشویی افراد متأهل. فصلنامهمشاورهوروان‌درمانیخانواده. ش 1(2): 243 ـ 256.
محمدی، محمدرضا؛ خلج­آبادی­فراهانی، فریده (1380). مشکلات عاطفی و روانی ناشی از ناباروری و راهکارهای مقابله با آنها. فصلنامه باروری و ناباروری. ش 3: 33 ـ 39.