پیش بینی کامیابی بر اساس متغیرهای زوجی سازگاری زناشویی، جهتگیری اهداف زناشویی و منبع کنترل زناشویی در زنان متأهل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش پیش­بینی کامیابی بر اساس متغیرهای زوجی سازگاری زناشویی، جهتگیری اهداف زناشویی و منبع کنترل زناشویی در زنان متأهل شهر اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل تمام زنان متأهل شهر اصفهان در سال 1396-1397 بودند بدین منظور 104 زن متأهل به شیوه             در دسترس انتخاب و پرسشنامه کامیابی سو، تای و دینره (2014)، جهتگیری هدف زناشویی کانزاس اگمان، ماکسلی و اسچام (1985)، منبع کنترل زناشویی میلر، لفکورت و ویر (1983) و سازگاری زوجی اصلاح شده (باسبی، کریستنسن­کران، لارسن، 1995) را پاسخ دادند. در این پژوهش به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از رگرسیون چند متغیره (گام­به­گام) استفاده، و داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS21 تحلیل شد. نتایج نشان داد که ارتباط جهتگیری اهداف زناشویی، منبع کنترل زناشویی (منبع کنترل درونی و منبع کنترل بیرونی) و سازگاری زناشویی(همفکری و توافق، رضایت و انسجام) با کامیابی معنادار بوده است (000/0 < P)؛ به‌عبارتی دیگر جهتگیری اهداف زناشویی، منبع کنترل زناشویی و سازگاری زناشویی کامیابی را در سطح معناداری پیش‌بینی می‌کند (000/0 < P). علاوه بر این نتایج پژوهش حاکی بود که همفکری و توافق 42 درصد همفکری و توافق و کنترل بیرونی 48 درصد، همفکری و توافق، کنترل بیرونی و رضایت 53 درصد و همفکری و توافق، کنترل بیرونی، رضایت و جهتگیری اهداف زناشویی 55 درصد از کامیابی را پیش‌بینی می‌کند. در مجموع در میان متغیرهای پیش­بین (همفکری و توافق، کنترل بیرونی، رضایت و جهتگیری اهداف زناشویی) از بیشترین توان پیش­بینی برای کامیابی برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها


اصفهانی­خالقی، آتنا؛ پورامیرارسلانی، فرناز (1395). بررسی مقایسه بهزیستی روانشناختی و مؤلّفه­های آن در زنان متأهل و مجرد. اولین کنفرانس بین­المللی پژوهشهای نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران.

ایمان، محمدتقی؛ یادعلی­جمالویی، زهرا (1391). بررسی تأثیر بهزیستی روانی بر رضایتمندی زناشویی زنان: مورد مطالعه زنان متأهل نجف­آباد و فولاد شهر. جامعه­شناسی کاربردی. شماره 48: 2 ـ 21.

توکل، زینب؛ میرمولایی، سیده­طاهره؛ مؤمنی­موحد، زهره؛ منصوری، آسیه (1390). بررسی ارتباط عملکرد جنسی با رضایت جنسی در زنان مراجعه­کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب شهر تهران. مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان. ش 2: 50 ـ 54.

جناآبادی، حسین (1390). اثربخشی مشاوره زناشویی بر کاهش تعارضات زناشویی والدین کودکان کم­توان ذهنی مراجعه­کننده به مرکز مشاوره بهزیستی شهر زاهدان در اردیبهشت ماه 1389. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی. ش 4: 53 ـ 72.

خادمی، علی؛ ولی­پور، مریم؛ مرادزاده­خراسانی، لاله؛ نیشابوری، سیمین (1393).  رابطه ویژگیهای شخصیت با رضایت زناشویی و مؤلّفه­های آن در زوجها. فصلنامه روانشناسی کاربردی. ش 4: 95 ـ 109.

درویزه، زهرا؛ کهکی، فاطمه (1387). بررسی رابطه سازگاری زناشویی و به زیستی­روانی. مطالعات اجتماعی ـ روانشناختی زنان (مطالعات زنان). ش 1: 91 ـ 104.

دلاور، علی (1388). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی .تهران: نشر ویرایش.

سلم­آبادی، مجتبی؛ اسماعیلی، معصومه؛ مهدی­زاده، ایرج؛ یوسفی­نژاد، احمد (1394). نقش سبک زندگی اسلامی و منبع کنترل در پیش­بینی بهزیستی روانشناختی کارکنان بیمارستان بوعلی قزوین. دانشگاه علوم پزشکی بابل. نشریه اسلام و سلامت. ش 4: 49 ـ 56.

شریفی، کبیر؛ سعیدی، حمیدرضا (1394). پیش­بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس جهتگیری زندگی و خوش‌بینی. رویش روانشناسی. ش 10: 41 ـ 58.

شفیعی، زهرا؛ فاتحی­زاده، مریم (1396). ارزیابی روایی و پایایی مقیاس کامیابی در دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال 1396. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان . ش 16: 1013 ـ 1024.

صالحی، شهرزاد؛ آتش­پور، حمید (1395). رابطه ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی با سازگاری زناشویی زوجین شهر اصفهان. کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران.

عرب، سعید؛ دانشمند، بدرالسادات؛ پودینه، زهرا؛ ثامتی، ناهید؛ میرگل، احمد؛ باباخانلو، اشرف (1394). بررسی میزان بهزیستی روانشناختی وسازگاری زناشویی ورضایت از زندگی در بین خانواده­های چند همسری و تک همسری. دو فصلنامه مشاوره و رواندرمانی خانواده. ش 2: 81 ـ 97.

کلانتری، سعیده؛ خلخال، محمد؛ بستان، نبی؛ پناهی، پریا (1394). بررسی نقش واسطه­های بهزیستی روانشناختی در کیفیت زندگی بر رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل شهر کرمانشاه. کنفرانس بین­المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی. ص 1 ـ 8.

محبوبی، محمد؛ خراسانی، الهه؛ اعتمادی، منال؛ شهیدی، خسرو؛ خانی­آباد، ژیلا (1391). رابطه هدف در زندگی با سلامت عمومی در ایثارگران و مردم عادی. مجله علمی ـ پژوهشی طب جانباز. ش 19: 14 ـ 21.

محمدزاده، جهانشا؛ خسروی، افرا (1390). بررسی رابطه هدف در زندگی، سبکهای مقابله­ای با بهداشت روانی در میان دانشجویان دانشگاه ایلام. مجله تحقیقات نظام سلامت. ش 6: 951 ـ 958.

معین، لادن؛ غیاثی، پروین؛ مسموعی، راضیه (1390). رابطه سخت­رویی روانشناختی با سازگاری زناشویی. جامعه­شناسی زنان. ش 4: 163 ـ 189.

نجفی، محمود؛ مکوند­حسینی، شاهرخ؛ محمدی­فر، محمدعلی؛ رستمی، مریم (1394). رابطه اهداف زندگی و ویژگیهای شخصیتی با بهزیستی ذهنی بزرگسالان. مجله اصول بهداشت روانی. ش 6: 33 ـ 325.

نظری، راضیه؛ کربلایی­محمد میگونی، احمد؛ تقی­لو، محمد؛ آفتاب، رویا (1396). الگوی ساختاری کمالگرایی، بهزیستی روانشناختی و سازگاری زناشویی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی روانشناسی کاربردی. (زیرچاپ)

یاریاری، فریدون؛ مرادی، علیرضا؛ یحیی­زاده، سلیمان (1385). رابطه هوش هیجانی و منبع کنترل با سلامت روانشناختی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران. مطالعات روانشناختی. ش 1: 21 ـ 40.