پیش بینی کامیابی بر اساس متغیرهای زوجی سازگاری زناشویی، جهتگیری اهداف زناشویی و منبع کنترل زناشویی در زنان متأهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش پیش­بینی کامیابی بر اساس متغیرهای زوجی سازگاری زناشویی، جهتگیری اهداف زناشویی و منبع کنترل زناشویی در زنان متأهل شهر اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل تمام زنان متأهل شهر اصفهان در سال 1396-1397 بودند بدین منظور 104 زن متأهل به شیوه             در دسترس انتخاب و پرسشنامه کامیابی سو، تای و دینره (2014)، جهتگیری هدف زناشویی کانزاس اگمان، ماکسلی و اسچام (1985)، منبع کنترل زناشویی میلر، لفکورت و ویر (1983) و سازگاری زوجی اصلاح شده (باسبی، کریستنسن­کران، لارسن، 1995) را پاسخ دادند. در این پژوهش به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از رگرسیون چند متغیره (گام­به­گام) استفاده، و داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS21 تحلیل شد. نتایج نشان داد که ارتباط جهتگیری اهداف زناشویی، منبع کنترل زناشویی (منبع کنترل درونی و منبع کنترل بیرونی) و سازگاری زناشویی(همفکری و توافق، رضایت و انسجام) با کامیابی معنادار بوده است (000/0 < P)؛ به‌عبارتی دیگر جهتگیری اهداف زناشویی، منبع کنترل زناشویی و سازگاری زناشویی کامیابی را در سطح معناداری پیش‌بینی می‌کند (000/0 < P). علاوه بر این نتایج پژوهش حاکی بود که همفکری و توافق 42 درصد همفکری و توافق و کنترل بیرونی 48 درصد، همفکری و توافق، کنترل بیرونی و رضایت 53 درصد و همفکری و توافق، کنترل بیرونی، رضایت و جهتگیری اهداف زناشویی 55 درصد از کامیابی را پیش‌بینی می‌کند. در مجموع در میان متغیرهای پیش­بین (همفکری و توافق، کنترل بیرونی، رضایت و جهتگیری اهداف زناشویی) از بیشترین توان پیش­بینی برای کامیابی برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Thriving Based on Marital Adjustment, Marital Goals Orientation and Marital Locus of Control among Married Women

نویسندگان [English]

  • Zahra Shafi’ee 1
  • Maryam Fatehizadeh 2
1 - Corresponding Author; M.A. in Family Counseling, Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

This study was aimed at predicting thriving on the basis of marital adjustment, marital goals orientation and marital locus of control among the married women in Isfahan, Iran. The research method was causal-comparative, and the statistical population included all the married women in Isfahan, Iran in 2017-2018. A sample of 104 married women was selected using the convenience sampling method. The participants responded to the Inventory of Thriving (Su, Tay and Diener, 2014), the Kansas Marital Goals Orientation Scale (Eggeman, Maxley and Schumm, 1985), the Miller Marital Locus of Control Scale (Miller, Lefcourt and Ware, 1983) and the Revised Marital Adjustment Questionnaire (Busby, Christensen, Crane and Larson, 1995). In this study, stepwise multivariate regression was used to analyze the data with SPSS21 software. The results showed that marital goals orientation, marital locus of control (internal locus of control and external locus of control) and marital adjustment (sympathy and consensus, satisfaction and cohesion) have a significant relationship with thriving (p < 0.000); in other words, marital goals orientation, marital locus of control and marital adjustment predict thriving at a significant level (p < 0.000). In addition, the results indicated that sympathy and consensus predict 42%; sympathy and consensus, and external control predict 48%; sympathy and consensus, external control and satisfaction predict 53%; sympathy and consensus, external control, satisfaction and marital goals orientation predict 55% of thriving. Overall, among the predictive variables, sympathy and consensus, external control, satisfaction and marital goals orientation have the highest predictive power for predicting thriving.

کلیدواژه‌ها [English]

  • success
  • marital adjustment
  • marital goals orientation
  • marital locus of control
  • married women
اصفهانی­خالقی، آتنا؛ پورامیرارسلانی، فرناز (1395). بررسی مقایسه بهزیستی روانشناختی و مؤلّفه­های آن در زنان متأهل و مجرد. اولین کنفرانس بین­المللی پژوهشهای نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران.
ایمان، محمدتقی؛ یادعلی­جمالویی، زهرا (1391). بررسی تأثیر بهزیستی روانی بر رضایتمندی زناشویی زنان: مورد مطالعه زنان متأهل نجف­آباد و فولاد شهر. جامعه­شناسی کاربردی. شماره 48: 2 ـ 21.
توکل، زینب؛ میرمولایی، سیده­طاهره؛ مؤمنی­موحد، زهره؛ منصوری، آسیه (1390). بررسی ارتباط عملکرد جنسی با رضایت جنسی در زنان مراجعه­کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب شهر تهران. مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان. ش 2: 50 ـ 54.
جناآبادی، حسین (1390). اثربخشی مشاوره زناشویی بر کاهش تعارضات زناشویی والدین کودکان کم­توان ذهنی مراجعه­کننده به مرکز مشاوره بهزیستی شهر زاهدان در اردیبهشت ماه 1389. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی. ش 4: 53 ـ 72.
خادمی، علی؛ ولی­پور، مریم؛ مرادزاده­خراسانی، لاله؛ نیشابوری، سیمین (1393).  رابطه ویژگیهای شخصیت با رضایت زناشویی و مؤلّفه­های آن در زوجها. فصلنامه روانشناسی کاربردی. ش 4: 95 ـ 109.
درویزه، زهرا؛ کهکی، فاطمه (1387). بررسی رابطه سازگاری زناشویی و به زیستی­روانی. مطالعات اجتماعی ـ روانشناختی زنان (مطالعات زنان). ش 1: 91 ـ 104.
دلاور، علی (1388). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی .تهران: نشر ویرایش.
سلم­آبادی، مجتبی؛ اسماعیلی، معصومه؛ مهدی­زاده، ایرج؛ یوسفی­نژاد، احمد (1394). نقش سبک زندگی اسلامی و منبع کنترل در پیش­بینی بهزیستی روانشناختی کارکنان بیمارستان بوعلی قزوین. دانشگاه علوم پزشکی بابل. نشریه اسلام و سلامت. ش 4: 49 ـ 56.
شریفی، کبیر؛ سعیدی، حمیدرضا (1394). پیش­بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس جهتگیری زندگی و خوش‌بینی. رویش روانشناسی. ش 10: 41 ـ 58.
شفیعی، زهرا؛ فاتحی­زاده، مریم (1396). ارزیابی روایی و پایایی مقیاس کامیابی در دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال 1396. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان . ش 16: 1013 ـ 1024.
صالحی، شهرزاد؛ آتش­پور، حمید (1395). رابطه ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی با سازگاری زناشویی زوجین شهر اصفهان. کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران.
عرب، سعید؛ دانشمند، بدرالسادات؛ پودینه، زهرا؛ ثامتی، ناهید؛ میرگل، احمد؛ باباخانلو، اشرف (1394). بررسی میزان بهزیستی روانشناختی وسازگاری زناشویی ورضایت از زندگی در بین خانواده­های چند همسری و تک همسری. دو فصلنامه مشاوره و رواندرمانی خانواده. ش 2: 81 ـ 97.
کلانتری، سعیده؛ خلخال، محمد؛ بستان، نبی؛ پناهی، پریا (1394). بررسی نقش واسطه­های بهزیستی روانشناختی در کیفیت زندگی بر رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل شهر کرمانشاه. کنفرانس بین­المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی. ص 1 ـ 8.
محبوبی، محمد؛ خراسانی، الهه؛ اعتمادی، منال؛ شهیدی، خسرو؛ خانی­آباد، ژیلا (1391). رابطه هدف در زندگی با سلامت عمومی در ایثارگران و مردم عادی. مجله علمی ـ پژوهشی طب جانباز. ش 19: 14 ـ 21.
محمدزاده، جهانشا؛ خسروی، افرا (1390). بررسی رابطه هدف در زندگی، سبکهای مقابله­ای با بهداشت روانی در میان دانشجویان دانشگاه ایلام. مجله تحقیقات نظام سلامت. ش 6: 951 ـ 958.
معین، لادن؛ غیاثی، پروین؛ مسموعی، راضیه (1390). رابطه سخت­رویی روانشناختی با سازگاری زناشویی. جامعه­شناسی زنان. ش 4: 163 ـ 189.
نجفی، محمود؛ مکوند­حسینی، شاهرخ؛ محمدی­فر، محمدعلی؛ رستمی، مریم (1394). رابطه اهداف زندگی و ویژگیهای شخصیتی با بهزیستی ذهنی بزرگسالان. مجله اصول بهداشت روانی. ش 6: 33 ـ 325.
نظری، راضیه؛ کربلایی­محمد میگونی، احمد؛ تقی­لو، محمد؛ آفتاب، رویا (1396). الگوی ساختاری کمالگرایی، بهزیستی روانشناختی و سازگاری زناشویی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی روانشناسی کاربردی. (زیرچاپ)
یاریاری، فریدون؛ مرادی، علیرضا؛ یحیی­زاده، سلیمان (1385). رابطه هوش هیجانی و منبع کنترل با سلامت روانشناختی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران. مطالعات روانشناختی. ش 1: 21 ـ 40.