پیش بینی کامیابی بر اساس متغیرهای زوجی سازگاری زناشویی، جهتگیری اهداف زناشویی و منبع کنترل زناشویی در زنان متأهل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش پیش­بینی کامیابی بر اساس متغیرهای زوجی سازگاری زناشویی، جهتگیری اهداف زناشویی و منبع کنترل زناشویی در زنان متأهل شهر اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل تمام زنان متأهل شهر اصفهان در سال 1396-1397 بودند بدین منظور 104 زن متأهل به شیوه             در دسترس انتخاب و پرسشنامه کامیابی سو، تای و دینره (2014)، جهتگیری هدف زناشویی کانزاس اگمان، ماکسلی و اسچام (1985)، منبع کنترل زناشویی میلر، لفکورت و ویر (1983) و سازگاری زوجی اصلاح شده (باسبی، کریستنسن­کران، لارسن، 1995) را پاسخ دادند. در این پژوهش به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از رگرسیون چند متغیره (گام­به­گام) استفاده، و داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS21 تحلیل شد. نتایج نشان داد که ارتباط جهتگیری اهداف زناشویی، منبع کنترل زناشویی (منبع کنترل درونی و منبع کنترل بیرونی) و سازگاری زناشویی(همفکری و توافق، رضایت و انسجام) با کامیابی معنادار بوده است (000/0 < P)؛ به‌عبارتی دیگر جهتگیری اهداف زناشویی، منبع کنترل زناشویی و سازگاری زناشویی کامیابی را در سطح معناداری پیش‌بینی می‌کند (000/0 < P). علاوه بر این نتایج پژوهش حاکی بود که همفکری و توافق 42 درصد همفکری و توافق و کنترل بیرونی 48 درصد، همفکری و توافق، کنترل بیرونی و رضایت 53 درصد و همفکری و توافق، کنترل بیرونی، رضایت و جهتگیری اهداف زناشویی 55 درصد از کامیابی را پیش‌بینی می‌کند. در مجموع در میان متغیرهای پیش­بین (همفکری و توافق، کنترل بیرونی، رضایت و جهتگیری اهداف زناشویی) از بیشترین توان پیش­بینی برای کامیابی برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها


اصفهانی­خالقی، آتنا؛ پورامیرارسلانی، فرناز (1395). بررسی مقایسه بهزیستی روانشناختی و مؤلّفه­های آن در زنان متأهل و مجرد. اولین کنفرانس بین­المللی پژوهشهای نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران.

ایمان، محمدتقی؛ یادعلی­جمالویی، زهرا (1391). بررسی تأثیر بهزیستی روانی بر رضایتمندی زناشویی زنان: مورد مطالعه زنان متأهل نجف­آباد و فولاد شهر. جامعه­شناسی کاربردی. شماره 48: 2 ـ 21.

توکل، زینب؛ میرمولایی، سیده­طاهره؛ مؤمنی­موحد، زهره؛ منصوری، آسیه (1390). بررسی ارتباط عملکرد جنسی با رضایت جنسی در زنان مراجعه­کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب شهر تهران. مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان. ش 2: 50 ـ 54.

جناآبادی، حسین (1390). اثربخشی مشاوره زناشویی بر کاهش تعارضات زناشویی والدین کودکان کم­توان ذهنی مراجعه­کننده به مرکز مشاوره بهزیستی شهر زاهدان در اردیبهشت ماه 1389. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی. ش 4: 53 ـ 72.

خادمی، علی؛ ولی­پور، مریم؛ مرادزاده­خراسانی، لاله؛ نیشابوری، سیمین (1393).  رابطه ویژگیهای شخصیت با رضایت زناشویی و مؤلّفه­های آن در زوجها. فصلنامه روانشناسی کاربردی. ش 4: 95 ـ 109.

درویزه، زهرا؛ کهکی، فاطمه (1387). بررسی رابطه سازگاری زناشویی و به زیستی­روانی. مطالعات اجتماعی ـ روانشناختی زنان (مطالعات زنان). ش 1: 91 ـ 104.

دلاور، علی (1388). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی .تهران: نشر ویرایش.

سلم­آبادی، مجتبی؛ اسماعیلی، معصومه؛ مهدی­زاده، ایرج؛ یوسفی­نژاد، احمد (1394). نقش سبک زندگی اسلامی و منبع کنترل در پیش­بینی بهزیستی روانشناختی کارکنان بیمارستان بوعلی قزوین. دانشگاه علوم پزشکی بابل. نشریه اسلام و سلامت. ش 4: 49 ـ 56.

شریفی، کبیر؛ سعیدی، حمیدرضا (1394). پیش­بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس جهتگیری زندگی و خوش‌بینی. رویش روانشناسی. ش 10: 41 ـ 58.

شفیعی، زهرا؛ فاتحی­زاده، مریم (1396). ارزیابی روایی و پایایی مقیاس کامیابی در دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال 1396. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان . ش 16: 1013 ـ 1024.

صالحی، شهرزاد؛ آتش­پور، حمید (1395). رابطه ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی با سازگاری زناشویی زوجین شهر اصفهان. کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران.

عرب، سعید؛ دانشمند، بدرالسادات؛ پودینه، زهرا؛ ثامتی، ناهید؛ میرگل، احمد؛ باباخانلو، اشرف (1394). بررسی میزان بهزیستی روانشناختی وسازگاری زناشویی ورضایت از زندگی در بین خانواده­های چند همسری و تک همسری. دو فصلنامه مشاوره و رواندرمانی خانواده. ش 2: 81 ـ 97.

کلانتری، سعیده؛ خلخال، محمد؛ بستان، نبی؛ پناهی، پریا (1394). بررسی نقش واسطه­های بهزیستی روانشناختی در کیفیت زندگی بر رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل شهر کرمانشاه. کنفرانس بین­المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی. ص 1 ـ 8.

محبوبی، محمد؛ خراسانی، الهه؛ اعتمادی، منال؛ شهیدی، خسرو؛ خانی­آباد، ژیلا (1391). رابطه هدف در زندگی با سلامت عمومی در ایثارگران و مردم عادی. مجله علمی ـ پژوهشی طب جانباز. ش 19: 14 ـ 21.

محمدزاده، جهانشا؛ خسروی، افرا (1390). بررسی رابطه هدف در زندگی، سبکهای مقابله­ای با بهداشت روانی در میان دانشجویان دانشگاه ایلام. مجله تحقیقات نظام سلامت. ش 6: 951 ـ 958.

معین، لادن؛ غیاثی، پروین؛ مسموعی، راضیه (1390). رابطه سخت­رویی روانشناختی با سازگاری زناشویی. جامعه­شناسی زنان. ش 4: 163 ـ 189.

نجفی، محمود؛ مکوند­حسینی، شاهرخ؛ محمدی­فر، محمدعلی؛ رستمی، مریم (1394). رابطه اهداف زندگی و ویژگیهای شخصیتی با بهزیستی ذهنی بزرگسالان. مجله اصول بهداشت روانی. ش 6: 33 ـ 325.

نظری، راضیه؛ کربلایی­محمد میگونی، احمد؛ تقی­لو، محمد؛ آفتاب، رویا (1396). الگوی ساختاری کمالگرایی، بهزیستی روانشناختی و سازگاری زناشویی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی روانشناسی کاربردی. (زیرچاپ)

یاریاری، فریدون؛ مرادی، علیرضا؛ یحیی­زاده، سلیمان (1385). رابطه هوش هیجانی و منبع کنترل با سلامت روانشناختی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران. مطالعات روانشناختی. ش 1: 21 ـ 40.

 Bar-On, R., & Parker, J. D. A. (2006). Handbook of emotional intelli-gence. San Francisco: Jossey-Boss.

Basım, H. N., Erkenekli, M., & Sesen, H. (2010). The Relationship of Locus of Control in Individual Behavior with the Perception of Role Conflict and Role Ambiguity: An Investigation in the Public Sector. Todade’s Review of Public Administration. 4(1): 169-189.

Bradbury, T. N., Fincham, F. D., & Beach, S. R. (2000). Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Journal Marriage Fam, 62(4): 964-80.

Busby, D. M., Christensen, C., Crane, D. R., & Larson, J. H. (1995). A revision of the dyadic adjustment scale for use with distressed and nondistressed couples: construct hierarchy and multidimensional scales. Journal Marital Fam Ther, 21(3): 289-308.

Chen, Z., Tanaka, N., Uji, M., Hiramura, H., & Shikai, N. (2007). The role of personalities in marital adjustment of Japanese couples. Journal of Social Behavioral and personality, 35: 561-572.

Choi, H.; & Marks, N.F. (2008). Marital Conflict, Depressive Symptoms, and Functional Impairment. Journal of Marriage and the Family, 70(2): 377–390.

Duan, W., Yuan, G., & Fengchun, G. (2016). Brief Inventory of Thriving: A comprehensive measurement of wellbeing. Chinese Sociological Dialogue, 1(1): 15–31.

Eggeman, K., Maxley, V., & Schumm, W. R. (1985). Assessing Spouses Perceptions of Gottmans Temporal From in marital conflict, Report psychology, 57: 171-181.

Eryilmaz, A. (2011). Satisfaction of needs and determining of life goals: A model of subjective well-being for adolescents in high school.  Educ Sci Theory Pract, 11(4): 1757-64.

Gaal, F. (2005). The role of differentiation of self and anxiety in pre-dicting marital adjustment following the death of an adult, married- child biological parent. Unpublished Doctoral Dissertation, Los An-gels, CA: Seton Hall University.

Griffin, D. P., & Gore, J. C. (2014). Locus of Control and Psychological Well-Being: Separating the Measurement of Internal and External Constructs -A Pilot Study. EKU Libraries Research Award for Undergraduates. 2: 1-12.

Gupta, G., & Nafis, N. (2014). Does Marital Adjustment and Psychological Well-Being Differences in Working and Non-Working Female?. The International Journal of Indian Psychology. 1(3): 61-72.

Hollist, C. S., & Miller, R. B. (2005). Perceptions of attachment style and marital quality in midlife marriage. Fam Relat, 54(1): 46-57.

Imholt, R. (2009). The impact of adolescent expatriate participation in experimental education on locus control. A Dissertation Presented to the Faculty of the College of Education of Touro University International.

Kamali Khorgo, H., Zainalipour, H., &  Zare, E. (2013). The Study of the Relationship between Life Skills, Psychological Well-Being and Couples Marital Adjustment in Bandar Abbas. American Journal of Life Science Researches. 1(4): 200- 208.

Lewis, R, & Spanier, G. (1979). Theorizing about the quality and stability of marriage. In: Burr WR, Editor. Contemporary theories about the family: Research-based theories. New York, NY: Free Press.

Linda J. Waitea, Ye Luob,Alisa C. Lewin.(2009). Marital happiness and marital stability: Consequences for psychological well-being., Pages, 38 (1): 201–212.

Madathil, J., & Benshoff, J. M. (2008). Importance of marital characteristics and marital satisfaction: A comparison of Asian Indians in arranged marriages and Americans in marriages of choice. Family Journal, 16, 222-230.

Miller, P. C., Lefcourt, H. M., & Ware, E. E. (1983). The construction and development of the Miller Marital Locus of Control Scale. Canadian Journal of Behavioural Science, 15: 266–279.

Modarres Gharavi, M., & Amiran Begum, R. (2015). The Relationship between Psychological Health, Self-Confidence and Locus of Control (Internal-External) In Female Education Employees in Mashhad. Journal of Engineering Research and Applications. 5(2): 82-85.

Niki Mostadim, N. (2016). The Relationship Between Locus of Control and Marital Satisfaction. A Dissertation Submitted to the Faculty of The Chicago School of Professional Psychology In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Doctor of. pp 4.

Olson, D. (2011). Faces iv and the circumplex model: Validation study. Journal of Marital and Family Therapy, 37, 64-80.

Pal, R. (2017). Marital adjustment among working and non-working married women. International Journal of Home Science. 3(1), 384-386.

Panter Brick, C., & Leckman, J. F. (2013). Editorial Commentary: Resilience in Child Development–Interconnected Pathways To Wellbeing. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 54(4), 333-6.

Saleel, K. P. (2015). Psychological Well Being and Marital Adjustment: A Study on Elderly Couples in Post Parental Stage of Life. Indian Journal of Gerontology. 29(1): 77-90.

Schmuck, P., Kasser, T., & Ryan, R. M. (2000).  Intrinsic and extrinsic goals: Their structure and relationship to well-being in German and U.S. college students. Soc Indicat Res, 50: 225-41.

Strauser, David R. - Ketz, Kristi - Keim, Jeanmarie (2002), “The Relationship Between Self Efficacy, Locus of Control and Work Personality”, Journal of Rehabilitation, 68: 20-26.

Su, R., Tay, L., & Diener, E. (2014). The development and validation of the Comprehensive Inventory of Thriving (CIT) and the Brief Inventory of Thriving (BIT). Applied Psychology: Health and Well-Being, 6 (3): 251-279.

Vakili Mobarakeh1, M. R., Juhari, R.,  Nor Yaacob, S., & Redzuan, M. (2015). Locus of control and psychological well-being among Iranian adolescent migrants in Kuala-Lumpur, Malaysia. American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences.10(3): 310-313.

Vanderbleek, L., Robinson, E. H., Casado-Kehoe M, & Young, M. E. (2011). The relationship between play and couple satisfaction and stability. The Family Journal, 19: 132-139.

Williams, G. C., Cox, E. M., Hedberg, V. A., & Deci, E. L. (2000). Extrinsic life goals and health-risk behaviors in adolescents. Journal Appl Soc Psychol, 17: 1756-71.

World Healh Organization. (2016). Mental health. Retrieved from http://www.who.int/topics/men tal_health/en/

Yeganeh, T., & Shaikhmahmoodi, H. (2013). Role of Religious Orientation in Predicting Marital Adjustment and Psychological Well-Being. Sociology Mind. 3(2): 131- 136.