اثربخشی توانمندسازی کارکردی زوجین مبتنی بر رویکرد اسلامی بر رضایتمندی زناشویی زنان

نویسندگان

1 عدالت

2 الزهرا (س)

3 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

4 آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی توانمندسازی کارکردی همسران به ‌صورت گروهی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر رضایتمندی زناشویی زوجین است. این پژوهش از نوع طرح آزمایشی در قالب پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل است. برای اجرای این پژوهش با روش تصادفی چندمرحله‌ای، 100 نفر زنان طلاب حوزه علمیه شهر قم انتخاب شدند. ابزار پژوهش «مقیاس سنجش رضایتمندی زناشویی اسلامی جدیری» بود. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها در بخش توصیفی از میانگین، انحراف استاندارد و در بخش استنباطی از آزمونهای لامبدای ویلکز، شاپیرو ویلک و تحلیل کوواریانس استفاده ‌شده است. یافته­ها نشان داد که توانمندسازی کارکردی زوجین مبتنی بر رویکرد اسلامی موجب بهبود و ارتقای رضایتمندی زناشویی زنان می­شود. تفاوت نمره گروه آزمایش و کنترل معنی­دار بود (05/0p<). با توجه به نتایج، مداخله اسلامی روانشناختی در افزایش رضایتمندی زناشویی زنان تأثیر داشته است و از نتایج این پژوهش می‌توان در کاهش نقاط ضعف و قوت زندگی زناشویی زوجین بهره برد و برای پربارسازی روابط آنها، برنامه‌های درمانی ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها