ارائه الگوی ساختاری عوامل مؤثر بر قصد خرید پوشاک حجاب در زنان

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 مؤسسه آموزش عالی تابران. مشهد. ایران

4 دانشگاه علم و فرهنگ. تهران. ایران

چکیده

هدف این پژوهش، ارائه یک الگوی معادلات ساختاری از عوامل مؤثر بر قصد خرید پوشاک حجاب است. آنچه در اسلام درباره حجاب مد نظر است، نه لباس خاص، بلکه پوشش خاصی است که زنان هنگام حضور در جامعه و معاشرت با مردان از آن استفاده می‌کنند؛ یعنی انواع پوشاک مختلفی که شرایط و حدود مد نظر اسلام را داشته باشد به عنوان پوشاک حجاب، مورد تأیید است. متأسفانه امروزه این واجب دینی با هجمه‌های زیادی روبه‌رو شده است. در نتیجه لازم است در کنار مباحث فقهی و جامعه‌شناسی، مطالعاتی در زمینۀ شناخت عواملی که بر مصرف پوشاک حجاب مؤثر است، صورت پذیرد. بر اساس نظریه‌های موجود، قصد خرید هر محصول با مصرف و استفاده از آن محصول ارتباط نزدیکی دارد. در این تحقیق با مطالعه پیشینه، پنج متغیر دینداری، دلمشغولی مد، عزت نفس، هنجار ذهنی و دلمشغولی حجاب شناسایی و در قالب یک الگوی معادلات ساختاری تأثیر آنها بر قصد خرید پوشاک حجاب مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور، پرسشنامه‌ای متشکل از 40 سؤال استاندارد تهیه، و به‌صورت خوشه‌ای تصادفی، میان زنان توزیع شد که 461 پرسشنامه برگشت و مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گرفت. نتایج نشان داد از بین متغیرها، تأثیر متغیر دلمشغولی حجاب بر قصد خرید پوشاک حجاب به صورت مستقیم (ضریب اثر 0/85) است و بقیه متغیرها به صورت غیر مستقیم بر قصد خرید اثر می‌گذارد. شاخصهای برازندگی الگوی نهایی در سطح مناسب، و روابط تأیید شده معنادار است (0.0000=P-Value ).

کلیدواژه‌ها


 1. جعفریان، رسول (1390). رسائل حجابیه: شصت سال تلاش علمی در برابر بدعت کشف حجاب (دفتر اول). تهران: انتشارات دلیل ما.
 2. خواجه نوری، بیژن؛ ریاحی، زهرا؛ مساوات، سید ابراهیم (1392). رابطه سبک زندگی با میزان دینداری جوانان: مورد مطالعه جوانان شیراز. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر. شماره 20: 103 تا 130.
 3. رامین مهر، حمید؛ چارستاد، پروانه (1394). روش تحقیق کمّی با کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری (نرم‌افزار لیزرل). تهران: نشر ترمه.
 4. رجبی، عباس (1384). حجاب و نقش آن در سلامت روان. قم: مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
 5. رستگار مقدم، لیلا (1391). احکام پوشش در حضور اجتماعی زنان. فصلنامه طهورا. شماره 13: 95 تا 112.
 6. زکی، محمد علی (1386). کیفیت زندگی و رابطه آن با عزت نفس در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان. مجله روانپزشکی و روانشناسی ایران. شماره 4: 416 تا 419.
 7. مطهری، مرتضی (1379). مسئله حجاب. تهران: انتشارات صدرا.
 8. مطهری، مرتضی (1382). تعلیم و تربیت در اسلام. تهران: انتشارات صدرا.
 9. طباطبایی، محمد حسین (1388). بررسیهای اسلامی. ج اول. به کوشش سید هادی خسروشاهی. قم: مؤسسه بوستان کتاب.
 10. طباطبایی، محمد حسین (1389). تعالیم اسلامی. به کوشش سید هادی خسروشاهی. قم: مؤسسه بوستان کتاب.
 11. معمارباشی اول، مژگان؛ صبری نظر زاده، راشین؛ عبد خدایی، محمد سعید (1391). رابطه احساس انسجام و عزت نفس با عملکرد شغلی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. شماره 12: 66 تا 78.
 12. مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ هاشمی، سید اسماعیل؛ بساک نژاد، سودابه (1390). بررسی تأثیر درمان چندوجهی اسلامی بر افسردگی و عزت نفس دانشجویان. روان شناسی و دین. شماره سوم. 31 تا 48.
 13. مومنی، منصور؛ فعال قیومی، علی (1390). تحلیلهای آماری با استفاده از SPSS. تهران: انتشارات کتاب نو.
 14. میرخندان، حمید (1387). حجاب در فرهنگ اسلامی. تهران: مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری.
 15. نظری توکلی، سعید (1389). بررسی نسبت میان پوشش بانوان و استحکام خانواده در آموزه‌های دینی. مجله مطالعات اسلامی: فقه و اصول. شماره 42: 153 تا 184.
 16. واسطی، عبدالحمید (1388). نگرش سیستمی به دین. مشهد: مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی.
 17. واعظی، منصور (1392). تحقق راهکارهای اجرائی گسترش فرهنگ حجاب و عفاف. تهران: مؤسسه انتشارات کتاب نشر.
 18. Adaviah, Mas’od & Thoo Ai, Chin. 2014. Psychographic and Religiosity of Green Hotel Consumer in Malaysia. Procedia Social and Behavioral Sciences. 130: 479 – 489.
 19. Amaro, Suzanne & Duarte, Paulo .2015. An Integrative Model of Consumers' Intentions to Purchase Travel Online. Tourism Management. 46: 64-79.
 20. Bakar, Abou, Lee, Richard & Rungie, Cam. 2013. The Effects of Religious Symbols in Product Packaging on Muslim Consumer Responses. Australasian Marketing Journal. 21: 198–204.
 21. Beatriz, Jim, enez-Parra, Sergio, Rubio , Maria-Azucena &Vicente-Molina .2014. Key Drivers in the Behavior of Potential Consumers of Remanufactured Products: a Study on Laptops in Spain. Journal of Cleaner Production.1-9 .Article Under Press.
 22. Bian, Qin & Forsythe, Sandra. 2012. Purchase Intention for Luxury Brands: A Cross Cultural Comparison. Journal of Business Research. 65: 1443–1451.
 23. Chen, Ying-Hueih, Hsu, I-Chieh & Lin, Chia-Chen.2010. Website Attributes that Increase Consumer Purchase Intention: A Conjoint Analysis. Journal of Business Research. 63 : 1007–1014.
 24. Cheng,Simone & Lam, Terry .2008. The Role of the Customer–seller Relationship in the Intention of the Customer to Complain: A Study of Chinese Restaurateurs. International Journal of Hospitality Management. 27: 552–562.
 25. Cleveland, Mark & Chang, William .2009. Migration and Materialism: The Roles of Ethnic Identity, Religiosity and Generation. Journal of Business Research. 62: 963–971.
 26. Das, Gopal. 2014. Linkages of Retailer Personality, Perceived Quality and Purchase Intention With Retailer Loyalty: A Study of Indian Non-food Retailing. Journal of Retailing and Consumer Services. 21: 407–414.
 27. Drossos, Dimitris, Kokkinaki, Flora, Giaglis, George & Konstantinos, Fouskas (2014). The Effects of Product Involvement and Impulse Buying on Purchase Intentions in Mobile Text Advertising. Electronic Commerce Research and Applications. Article. 23: 33-57.
 28. Eid, Riyad & El-Gohary, Hatem. 2015. The Role of Islamic Religiosity on the Relationship between Perceived Value and Tourist Satisfaction. Tourism Management. 46: 477-488
 29. Khare, Mishra & Parveen .2012. Influence of Collective Self Esteem on Fashion Clothing Involvement Among Indian Women. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal. 16(1): 42 – 63.
 30. Kim, Eojina, Hamb Sunny; Sun Yang & Choi Jeong Gil .2013. The Roles of Attitude, Subjective Norm, and Perceived Behavioral Control in the Formation of Consumers’ Behavioral Intentions to Read Menu Labels in the Restaurant Industry. International Journal of Hospitality Management. 35: 203– 213.
 31. Hansen, Torben, Moller Jensen, Jan & Stubbe Solgaard, Hans .2004. Predicting Online Grocery Buying Intention: a Comparison of the Theory of Reasoned Action and the Theory of Planned Behavior. International Journal of Information Management. 24: 539–550.
 32. Hawkins, Del & Mothersbaugh, David .2010. Consumer Behavior: Building Marketing Strategy. USA, McGraw-Hill/Irwin Pub.
 33. Jamal, Ahmad & Sharifuddin, Juwaidah. 2014. Perceived Value and Perceived Usefulness of Halal Labeling: The Role of Religion and Culture. Journal of Business Research. Article Under Press .
 34. Heesup, Han & Kisang, Ryu. 2012. The Theory of Repurchase Decision-making (TRD): Identifying the Critical Factors in the Post-purchase Decision-making Process. International Journal of Hospitality Management 31: 786– 797.
 35. Hong, Ilyoo. and S. Cha, Hoon .2013. The Mediating Role of Consumer Trust in an Online Merchant in Predicting Purchase Intention. International Journal of Information Management 33 : 927– 939.
 36. Hourigan, Sally-Rebecca & Bougoure, Ursula-Sigrid .2012. Towards a Better Understanding of Fashion Clothing Involvement. Australasian Marketing Journal. 20: 127–135.
 37. Joung, Hyun-Mee & Miller, Nancy .2006. Factors of Dress Affecting Self-Esteem in Older Females. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal. 10(4):466 – 478.
 38. Lertwannawit, Aurathai & Mandhachitara, Rujirutana .2012. Interpersonal Effects on Fashion Consciousness and Status Consumption Moderated by Materialism in Metropolitan Men. Journal of Business Research 60: 1408–1416.
 39. Nirmalya Bandyopadhyay .2016. The Role of Self-esteem, Negative Affect and Normative Influence in Impulse Buying: a Study from India. Marketing Intelligence & Planning. Vol. 34 Iss 4 pp.50-78.
 40. OCass, A .2000. An Assessment of Consumers Product, Purchase Decision, Advertising and Consumption Involvement in Fashion Clothing. Journal of Economic Psychology. 21: 545-576.
 41. Park ,Eun Joo, Kim ,Eun Young & Cardona ,Forney Judith. 2006. A Structural Model of Fashion-Oriented Impulse Buying Behavior. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal. 10(4): 433 – 446.
 42. Peter, J.P & Olson, J.C .2010. Consumer Behavior and Marketing Strategy. USA. McGraw-Hill/Irwin.
 43. Rashmi Singh & Jogendra Kumar Nayak .2016. Effect of Family Environment on Adolescent Compulsive Buying: Mediating Role of Self-esteem, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics. Vol. 28 Iss 3 : 396 – 419.
 44. Rong-Da Liang, Austin & Lim, Wai Mun .2011. Exploring the Online Buying Behavior of Specialty Food Shoppers. International Journal of Hospitality Management. 30: 855– 865.
 45. Sood, James & Nasu, Yukio .1995. Religiosity and Nationality An Exploratory Study of Their Effect on Behavior in Japan and the United States Consumer. Journal of Business Research. 34: 1-9 .
 46. Vieira, Armando Luis. 2011. Interactive LISREL in Practice: Getting Started with a SIMPLIS Approach, Springer , USA.
 47. Wang, Stephen .2014. Do Global Airline Alliances Influence the Passenger’s Purchase Decision?. Journal of Air Transport Management. 37: 53-59.
 48. Wang,Yi-Shun, Yeha, Ching-Hsuan & Liao, Yi-Wen .2013. What Drives Purchase Intention in the Context of Online Content Services? The Moderating Role of Ethical Self-efficacy for Online Piracy. International Journal of Information Management. 33: 199– 208.
 49. Wang, Xia, Chunling,Yu & Yujie, Wei .2012. Social Media Peer Communication and Impacts on Purchase Intentions: A Consumer Socialization Framework. Journal of Interactive Marketing. 26: 198–208.
 50. Zhang, Bopeng & Kim, Jung-Hwan .2013. Luxury Fashion Consumption in China: Factors Affecting Attitude and Purchase Intent. Journal of Retailing and Consumer Services. 20: 68–79 .