دوره و شماره: دوره 12، شماره 38، اردیبهشت 1396 (788) 
ارائه الگوی ساختاری عوامل مؤثر بر قصد خرید پوشاک حجاب در زنان

صفحه 7-30

سعید ده یادگاری؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ هادی بستام؛ نبی الله الیاسی


فرا تحلیل مطالعات خشونت شوهران علیه زنان در ایران

صفحه 71-97

پرویز بگرضایی؛ حبیب الله زنجانی؛ سیف الله سیف اللهی


الگوی جامع خانواده تراز در اندیشه اسلامی

صفحه 120-148

محمدرضا تقوی پور؛ محسن اسماعیلی؛ سیاوش صلواتیان