دوره و شماره: دوره 12، شماره 39، مرداد 1396 (814) 
ساخت، تحلیل عاملی و هنجاریابی آزمون طلاق عاطفی

صفحه 83-105

مهناز جوکار کمال آبادی؛ موسی گلستانه؛ فاطمه محمدی