دوره و شماره: دوره 12، شماره 41، بهمن 1396 (832) 
تأثیر رفتار اخلاقی زنان کارافرین با نقش میانجی‌گری هوشیاری کارافرینانه بر عملکرد کسب و کار

صفحه 107-124

محمدرضا دهقانی اشکذری؛ مریم حسینی؛ الهه عسگری؛ عامر دهقان نجم آبادی