تأثیر رفتار اخلاقی زنان کارافرین با نقش میانجی‌گری هوشیاری کارافرینانه بر عملکرد کسب و کار

نویسندگان

1 یزد

2 آزاد تهران جنوب

3 دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش، که از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها توصیفی ـ همبستگی است به بررسی تأثیر رفتار اخلاقی زنان کارافرین با نقش میانجی‌گری هوشیاری کارافرینانه بر عملکرد کسب و کار پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل 148 نفر از زنان کارافرین منتخب جشنواره کارآفرینی ایرانی صاحب کسب‌ و کار است که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 106 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. داده‌های لازم از طریق پرسشنامه‌های استاندارد جمع‌آوری شد. روایی و پایایی متغیرها مورد تأیید قرار گرفت. پایایی برای هوشیاری کارافرینانه 0/78، رفتار اخلاقی 0/89 و عملکرد کسب و کار 0/90 به دست آمد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش الگو‌سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار Smart PLS2 انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که رفتار اخلاقی زنان کارافرین به میزان 49 درصد بر هوشیاری کارافرینانه و به میزان 45 درصد بر عملکرد کسب و کار آنها تأثیر دارد. هم‌چنین نتایج نشان داد که هوشیاری کارافرینانه به میزان 17 درصد به عنوان متغیر میانجی‌ بین رابطه رفتار اخلاقی و عملکرد ایفای نقش می‌کند. نتیجه گرفته شد که عملکرد کسب و کار زنان کارافرین تحت تأثیر هوشیاری کارافرینانه و رفتارهای اخلاقی آنها است که مدیران و دست‌اندرکاران باید به آنها توجه ویژه‌ای کنند.

کلیدواژه‌ها


 1. اندام، رضا؛ منتظری، امیر؛ ابویسانی، آسیه (1394). ارتباط بین اخلاق کاری، تعهد شغلی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی. پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی. شماره 10: 72 ـ 61.
 2. بهاری‌فر، علی؛ جواهری‌کامل، مهدی؛ احمدی، سیدعلی‌اکبر (1390). رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی: تأثیر ارزش‌های اخلاقی، عدالت و تعهد سازمانی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی. شماره 1: 42 ـ 23.
 3. سبزئی، علیرضا؛ حسینی، علی؛ قاسمی، علیرضا (1393). بررسی تأثیر رفتار اخلاقی مدیران بر عملکرد کارکنان، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت. مرکز همایش‌های دانشگاه تهران.
 4. حسین‌زاده، مریم؛ حسین‌زاده، حامد؛ طالب‌نژاد، رمضان؛ اکبری، یاسر (1391). بررسی عوامل کارافرینی زنان در توسعه اقتصادی کشور ایران. کنفرانس ملی کارافرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان.
 5. عباس‌زاده، محمدرضا؛ صالحی، مهدی؛ بهمنش، محمدرضا (1394). تأثیر متغیر میانجی (جو اخلاقی) بر رابطه بین رهبری اخلاقی با نوآوری و رفتار اخلاقی کارکنان بانک ملی مشهد. پژوهش‌های اخلاقی. شماره 2: 47 ـ 27.
 6. غلامی، حسام‌الدین؛ علم‌بیگی، امیر؛ صفا، لیلا؛ درینی، روح‌الله (1394). تأثیر شایستگی‌های کارافرینانه در شکل‌گیری هوشیاری کارافرینانه (مورد مطالعه: شرکت‌های خدمات مشاوره کشاورزی استان کرمان). فصلنامه توسعه کارافرینی. شماره 3: 570 ـ 551.
 7. کرمی، محمدرضا؛ میرکمالی، سید محمد؛ پورکریمی، جواد (1395). بررسی و تبیین رهبری اخلاقی و ابعاد آن (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه تهران). رسالت مدیریت دولتی. شماره 2: 34 ـ 17.‎
 8. گل پرور، محسن؛ پاداش، فریبا؛ آتش‌پور، حمید (1389). بررسی تأثیر سبک‌های رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند: رویکردی نوین در مدیریت دانش. فصلنامه مدیریت سلامت. شماره 44: 54 ـ 41.
 9. ممیز، آیت‌اله؛ قاسمی، سیده عاطفه؛ قاسمی، سیده فاطمه (1392). بررسی عوامل مؤثر در توسعه کارافرینی زنان، رشد فناوری. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد. شماره 35: 22 ـ 15.
 10. Anderson, A. R., & Smith, R. (2007). The moral space in entrepreneurship: an exploration of ethical imperatives and the moral legitimacy of being enterprising. Entrepreneurship and Regional Development, 19(6), 479-497.
 11. Baker, T. L., Hunt, T. G., & Andrews, M. C. (2006). Promoting ethical behavior and organizational citizenship behaviors: The influence of corporate ethical values. Journal of Business Research, 59(7), 849-857.
 12. Brush, C. G., De Bruin, A., & Welter, F. (2009). A gender-aware framework for women's entrepreneurship. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 1(1), 8-24.
 13. Cui, Y., Sun, C., Xiao, H., & Zhao, C. (2016). How to become an excellent entrepreneur: The moderating effect of risk propensity on alertness to business ideas and entrepreneurial capabilities. Technological Forecasting and Social Change, 112, 171-177.
 14. De Bruin, A., Brush, C. G., & Welter, F. (2006). Introduction to the special issue: Towards building cumulative knowledge on women's entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and practice, 30(5), 585-593.
 15. Ferreira, A. I. (2017). Leader and Peer Ethical Behavior Influences on Job Embeddedness. Journal of Leadership & Organizational Studies,1-12.
 16. Gaglio, C. M., & Katz, J. A. (2001). The psychological basis of opportunity identification: Entrepreneurial alertness. Small business economics, 16(2), 95-111.
 17. Global Entrepreneurship Monitor Consortium. (2015). Global Entrepreneurship Monitor (GEM).
 18. Global Entrepreneurship Monitor. (2016-2017). Global Entrepreneurship Monitor Special ReportWomen Entrepreneurs.
 19. Gorgievski, M. J., Ascalon, M. E., & Stephan, U. (2011). Small business owners' success criteria, a values approach to personal differences. Journal of Small Business Management, 49(2), 207-232.
 20. Hasan, F. S., & Almubarak, M. M. S. (2016). Factors influencing women entrepreneurs’ performance in SMEs. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 12(2), 82-101.
 21. Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic management journal, 195-204.
 22. Indrawati, V., Prayitno, A., & Kusuma, T. A. (2015). Waypoint navigation of AR. Drone quadrotor using fuzzy logic controller. TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control), 13(3), 930-939.
 23. Johnson, D., Craig, J. B., & Hildebrand, R. (2006). Entrepreneurship education: towards a discipline-based framework. Journal of Management development, 25(1), 40-54.
 24. Kincaid, C. S., Baloglu, S., & Corsun, D. (2008). Modeling ethics: The impact of management actions on restaurant workers’ ethical optimism. International Journal of hospitality management, 27(3), 470-477.
 25. Machado, H. P. V., da Silva Faia, V., & da Silva, J. D. (2016). Entrepreneurial alertness: Study of the Influence of Individual Characteristics and Entrepreneurship. Brazilian Business Review, 13(5), 85.
 26. Meriac, J. P. (2015). Examining relationships among work ethic, academic motivation and performance. Educational Psychology, 35(5), 523-540.
 27. Peris-Ortiz, M., Rueda-Armengot, C., & Osorio, D. B. (2012). Women in business: entrepreneurship, ethics and efficiency. International Entrepreneurship and Management Journal, 8(3), 343-354.
 28. Piazza‐Georgi, B. (2002). The role of human and social capital in growth: extending our understanding. Cambridge Journal of Economics, 26(4), 461-479.
 29. Sarker, S., & Palit, M. (2014). Determinants of Success Factors of Women Entrepreneurs in Bangladesh-A Study Based on Khulna Region. Business and Economic Research, 4(2), 237.
 30. Shin, Y., Sung, S. Y., Choi, J. N., & Kim, M. S. (2015). Top management ethical leadership and firm performance: Mediating role of ethical and procedural justice climate. Journal of Business Ethics, 129(1), 43-57.
 31. Stead, W. E., Worrell, D. L., & Stead, J. G. (2013). An integrative model for understanding and managing ethical behavior in business organizations. InCitation Classics from the Journal of Business Ethics (pp. 405-418). Springer Netherlands.
 32. Tang, J., Kacmar, K. M. M., & Busenitz, L. (2012). Entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities. Journal of Business Venturing, 27(1), 77-94.
 33. Trevino, L. K., & Brown, M. E. (2004). Managing to be ethical: Debunking five business ethics myths. The Academy of Management Executive, 18(2), 69-81.
 34. Treviño, L. K., Weaver, G. R., & Reynolds, S. J. (2006). Behavioral ethics in organizations: A review. Journal of management, 32(6), 951-990.
 35. Udofot, P. O., & John, N. E.(2017) Ethical Sensitivity and Success of Female Entrepreneurs in Akwa Ibom State of Nigeria.
 36. Uy, M. A., Chan, K. Y., Sam, Y. L., Ho, M. H. R., & Chernyshenko, O. S. (2015). Proactivity, adaptability and boundaryless career attitudes: The mediating role of entrepreneurial alertness. Journal of Vocational Behavior, 86, 115-123.
 37. Xie, X., & Lv, J. (2016). Social networks of female tech-entrepreneurs and new venture performance: the moderating effects of entrepreneurial alertness and gender discrimination. International Entrepreneurship and Management Journal, 12(4), 963-983.
 38. Yeboah-Assiamah, E. (2014). Business Ethics in Islam: Assessing Traders’ Understanding of Islamic Work Ethics; Perspectives of Muslim Market Women in Kumasi Central Market, Ghana. Journal of Studies in Social Sciences, 9(1).