دوره و شماره: دوره 12، شماره 40، آبان 1396 (827) 
تحرک اجتماعی و گزینش همسر

صفحه 57-82

مریم فخری؛ باقر ساروخانی؛ سید محمدصادق مهدوی


بازنمایی ازدواج در سینمای ایران

صفحه 83-104

علی جعفری؛ عبدالله بیچرانلو؛ محدثه پیرهادی


بررسی عوامل زمینه‌ساز طلاق در بافت اجتماعی فرهنگی شهر تهران، پژوهشی کیفی

صفحه 105-126

زهرا اخوی ثمرین؛ کیانوش زهراکار؛ فرشاد محسن زاده؛ خدابخش احمدی