تحلیل رابطه ساختاری بهزیستی ذهنی بر مبنای سختکوشی روانشناختی با میانجی‌گری تنظیم هیجانی در زنان مبتلا به سرطان پستان

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و تحقیقات

2 دانشگاه جامع امام حسین

3 علوم و تحقیقات

4 دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف پژوهش بررسی رابطه ساختاری بهزیستی ذهنی بر مبنای سختکوشی روانشناختی با میانجی‌گری تنظیم هیجانی در زنان مبتلا به سرطان پستان است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی، و از نظر روش جزء پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی است که به شیوه معادلات ساختاری انجام گرفته است. جامعه آماری شامل تمام زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه‌کننده به بیمارستانهای شهر تهران بود و 100 نفر از کسانی که به بیمارستان هفتم تیر مراجعه کرده بودند با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو، سختکوشی روانشناختی اهواز (AHI) و تنظیم ساخت هیجان گارنفسکی بود. داده‌ها با روش حداقل مجذورات جزئی تجزیه و تحلیل شد و نتایج نشان داد الگوی پژوهش از روایی، پایایی و کیفیت مناسبی برخوردار است. این الگو توانست 50 درصد از واریانس بهزیستی ذهنی را در بیماران مبتلا به سرطان پستان تبیین کند و روابط ساختاری مفروض معنادار به دست آمد. در مجموع می‌توان از این الگو به‌منظور تعدیل مشکلات روانشناختی و جلوگیری از پیشرفت آن در بیماران مبتلا به سرطان پستان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


 1. احمدوند، زهرا؛ حیدری نسب، لیلا؛ شعیری، محمدرضا (1392). وارسی اعتبار و روایی پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی در نمونه‌های غیر بالینی ایرانی. مجله علوم رفتاری. شماره 3: 229 تا 237.
 2. داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار pls. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 3. رحیمیان بوگر، اسحق؛ اصغرنژاد فرید، علی اصغر (1387). رابطه سرسختی روانشناختی و خودتاب‌آوری با سلامت روان در جوانان و بزرگسالان بازمانده زلزله شهرستان بم. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. شماره 1: 62 تا 70.
 4. رضایی، آذرمیدخت؛ رفاهی، ژاله؛ احمدی‌خواه، محمدعلی (1391). اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر کاهش افسردگی بیماران سرطانی. روش‌ها و مدل‌های روانشناختی. شماره 7: 37 تا 42.
 5. سامانی، سیامک؛ صادقی، لادن (1389). کفایت شاخص‌های روان سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان. روشها و مدل‌های روان شناختی. شماره 1: 51 تا 62.
 6. کیامرثی، آذر؛ ابوالقاسمی، عباس (1385). روانشناسی سختکوشی. اردبیل: انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.
 7. کرمانی، زهرا؛ خداپناهی، محمدکریم؛ حیدری، محمود (1390). ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس امید اسنایدر. روان شناسی کاربردی. شماره 3: 7 تا 23.
 8. گلستانی بخت، طاهر (1386). ارایه الگوی بهداشت روانی ذهنی و شادمانی در جمعیت شهر تهران. رساله دکتری تخصصی. دانشگاه الزهرا.
 9. نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس؛ زاهد، عادل؛ محمودی، حدیثه (1391). سختکوشی در نوجوانان فاقد و واجد والدین. فصلنامه رفاه اجتماعی. شماره 4: 26 تا 12.
 10. Akbari, M. E. (2011). Cancer and Emotion; The Scope of Psycho-Socio-Oncology: At the Time of Treatment.
 11. Beasley, M., Thompson, T., & Davidson, J. (2003). Resilience in response to life stress: the effects of coping style and cognitive hardiness. Personality and Individual differences, 34(1), 77-95.
 12. Breitbart, W., Rosenfeld, B., Pessin, H., Applebaum, A., Kulikowski, J., & Lichtenthal, W. G. (2015). Meaning-centered group psychotherapy: An effective intervention for improving psychological well-being in patients with advanced cancer. Journal of Clinical Oncology, 33(7), 749-754..
 13. Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542-575.
 14. Diener, E., & Lucas, R. E. (1999). Personality and subjective well-being. In D. Kahneman,E. Diener, & N. Schwarz (Eds.), Well-being: The foundations of hedonic psychology(pp. 213–229). New York: Russell Sage Foundation.
 15. Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. E. (2009). Subjective well-being: The science of happiness and life satisfaction. Oxford handbook of positive psychology, 2, 187-194.
 16. Florian, V., Mikulincer, M., & Taubman, O. (1995). Does hardiness contribute to mental health during a stressful real-life situation? The roles of appraisal and coping. Journal of personality and social psychology, 68(4), 687.
 17. Folkman, S., Lazarus, R. S. (1991). Appraisal, coping, health status, and psychological symptoms. Journal of personality and social psychology, 50(3), 571.
 18. Garnefski, N., Van Den Kommer, T., Kraaij, V., Teerds, J., Legerstee, J., & Onstein, E. (2002). The relationship between cognitive emotion regulation strategies and emotional problems: comparison between a clinical and a non‐clinical sample. European journal of personality, 16(5), 403-420.
 19. Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review of general psychology, 2(3), 271.
 20. Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well-being. Journal of personality and social psychology, 85(2), 348.
 21. Gross, J.J., Richards, J. M. & John, O. P. (2006). Emotion regulation in everyday life. In D. K. Snyder, J. A. Simpson, & J. N. Hughes(Eds.), Emotion regulation in couples and families: pathways to dysfunction and health. Washington, DC: American psychological Association. PP. 13-35.
 22. Inzlicht, M., Aronson, J., Good, C., & McKay, L. (2006). A particular resiliency to threatening environments. Journal of Experimental Social Psychology, 42(3), 323-336
 23. Joshanloo, M., Rostami, R., & Nosratabadi, M. (2006). Examining the factor structure of the Keyes’ comprehensive scale of well-being. Journal of Iranian psychologists, 9, 35-51.
 24. Kabat-Zinn, J., & Hanh, T. N. (2009). Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness. Delta.
 25. Kissane, D., White, K., Cooper, K., & Vitetta, L. (2004). Psychosocial impact in the areas of body image and sexuality for women with breast cancer.
 26. Kobasa, S. C., Maddi, S. R., & Kahn, S. (1982). Hardiness and health: a prospective study. Journal of personality and social psychology, 42(1), 168.
 27. Lazarus, R. S. (1999). Stress and emotion: A newsynthesis. New York: Springer.
 28. Moreira, H., & Canavarro, M. C. (2010). A longitudinal study about the body image and psychosocial adjustment of breast cancer patients during the course of the disease. European Journal of Oncology Nursing, 14(4), 263-270.
 29. Neary, T. J. (2013). The Effects of Mindfulness Meditation and Resonant Frequency Breath Training on Emotion Regulation and Physiological Responses _ A dissertation Presented to (Doctoral dissertation, Indiana State University).
 30. Sawyer, A., Ayers, S., & Field, A. P. (2010). Posttraumatic growth and adjustment among individuals with cancer or HIV/AIDS: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 30(4), 436-447.
 31. Vance, D. E., Struzick, T. C., & Masten, J. (2008). Hardiness, successful aging, and HIV: Implications for social work. Journal of gerontological social work, 51(3-4), 260-283.