طراحی شبکه مضمونهای سیاستهای کلّی نظام خانواده مبتنی بر شیوه الگوسازی ساختاری تفسیری

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی ره / ستادکل نیروهای مسلح

2 علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش ابرخط‌مشی «سیاستهای کلّی نظام در حوزه خانواده» را مدّ نظر دارد. این سیاستها به لحاظ زمانی پس از قانون اساسی و سند چشم‌انداز به رشته تحریر درآمده و به همین دلیل جهتگیری این دو سند کلان در این سیاستها حفظ و رعایت شده است. پژوهشگران معتقدند، تحلیل سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده منعکس‌کننده چکیده مبانی و رویکرد جمهوری اسلامی ایران به موضوع زنان و خانواده را در بر دارد. سؤال اصلی تحقیق این است که مضمونهای اصلی سیاستهای کلی خانواده کدام است و در مجموع چه الگوی شبکه‌ای را ترسیم می‌کند. برای پاسخ به این سؤال مبتنی بر رویکرد کیفی از دو راهبرد تحلیل مضمون و الگوسازی ساختاری تفسیری به صورت متوالی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی است که مضمونهای این سیاستها در سه سطح ساختاری قرار می‌گیرد. سطح یک این الگو به اهداف غایی این سیاستها اشاره دارد که در واقع تحکیم خانواده اسلامی است. سطح دوم رویکرد فرهنگی و در نهایت سطح سوم عوامل زمینه‌ای و بسترساز حاکم بر الگو را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم. ترجمه غلامعلی حداد عادل.
 2. رضی، ابوالحسن محمد ابن حسین. نهج‌البلاغه. ترجمه محمّد دشتی. تهران: بنیاد نهج‌البلاغه.
 3. اشتریان، کیومرث (1386). سیاستگذاری عمومی در ایران. تهران: بنیاد حقوقی میزان.
 4. الوانی، سیدمهدی؛ شریف‌زاده، فتاح (1388). فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی. چ هفتم. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
 5. خان‌محمدی، هادی (1393). طراحی الگوی مشارکت شهروندی در مدیریت دولتی مبتنی بر تعالیم نهج‌البلاغه. رساله دکتری مدیریت دولتی. دانشگاه علامه طباطبائی(ره).
 6. دانش‌فرد، کرم‌اله (1392). مبانی خط‌مشی‌گذرای عمومی. تهران: نشر نیاز دانش.
 7. رحماندوست، مصطفی (1371). تحلیلی بر وضعیت تربیت دینی معاصر ایران. همایش جایگاه تربیت در آموزش و پرورش.
 8. سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی. مورخ 13/6/95.
 9. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 1368.
 10. قلی‌پور، رحمت‌الله (1387). تصمیم‌گیری سازمانی و خط‌مشی‌گذاری عمومی. تهران: انتشارات سمت.
 11. کاتوزیان، ناصر (1371). حقوق مدنی خانواده. ج 1. تهران: انتشارات بهمن برنا.
 12. مصباح یزدی، محمدتقی (1385). اخلاق در قرآن. قم: نشر بوستان کتاب.
 13. مهدوی کنی، صدیقه (1388). ساختار گزاره‌های اخلاقی قرآن (رویکردی معناشناختی). چ دوم. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
 14. نصر، سید حسین (1385). قلب اسلام. چ چهارم. ترجمه سید محمد صادق خرازی. تهران: نشرنی.
 15. یاوری، وحید (1391). طراحی مدل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمان اوقاف و امور خیریه. رساله دکتری مدیریت دولتی. دانشگاه علامه طباطبائی(ره).
 16. Bolanos Ricardo, Emilio Fontela, Alfredo Nenclares, Pablo Pastor, (2005),"Using interpretive structural modelling in strategic decision-making groups", Management Decision, Vol. 43 Iss: 6 pp. 877 – 895.
 17. Boyatzis, R. E. 1998, “Transforming qualitative information: thematic analysis and code development”. Sage.
 18. Braun, V. & Clarke, V. 2006,‌“Using thematic analysis in psychology”. Qualitative Research in Psychology”. Vol. 3. No. 2. Pp. 77-101.
 19. Hantrais, Linda, (2004) “FAMILY POLICY MATTERS: Responding to family change in Europe”, UK: The Policy Press, University of Bristol.
 20. Howlett, Michael, and M. Ramesh. (2009) Studying Public Policy. 3. Oxford New York University Press.
 21. Mätzke. M., Ostner, I., (2010) “Introduction: change and continuity in recent family policies”, DOI: 10.1177/0958928710380476, Journal of European Social Policy 2010 20: 387.
 22. Mercier, Joyce M., Garasky, Steven B., Shelley, Mack C., (2000) “Redefining Family Policy”, IOWA State University Press.
 23. Shafritz, J., and Christopher Borick. (2008) Introducing Public Policy. New York: Longman.
 24. Walker, Janet, (1988) “Policies for life Contributions to family therapy-social policy”, Journal of Family Therapy, Volume 10.
 25. Woods, Dorian, R., (2012) “Family Policy in Transformation: US and UK Policies”, New York: Palgrave Macmillan in the US is a division of St Martin’s Press LLC.
 26. Zimmerman, Shirley L., (1995) “Understanding Family Policy, Theories and Applications”, Second Edition, New Delhi: Sage publications.