بررسی مقایسه ای دیدگاه امام خمینی(ره) و محورهای دوازده گانه سند پکن(2)