دوره و شماره: دوره 17، شماره 61، دی 1401 (فصلنامه زمستان) 
به‌گزینی نهاد متولی نظام حکمرانی خانواده در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 93-121

محمد صالح طیب نیا؛ مهدی ستوده فر؛ مسعود شکری خیادانی؛ سهراب هاشمی نژاد