دوره و شماره: دوره 17، شماره 58، اردیبهشت 1401 (فصلنامه بهار ) 
تحلیل موضوعی شاخص‌های سلامت جنسی زوجین و بررسی و تدوین آن از منظر قرآن کریم

صفحه 67-112

نرگس وحیدنیا؛ خدابخش احمدی نوده؛ مژگان مردانی‌راد؛ نورعلی فرخی