دوره و شماره: دوره 17، شماره 60، شهریور 1401 (فصلنامه پاییز) 

مقاله پژوهشی

شاخص‌ها و مؤلفه‌های سلامت خانواده ایرانی

صفحه 11-47

خدابخش احمدی؛ زهرا اخوی ثمرین


طراحی الگوی هویت یکپارچه در دختران مبتنی بر تجارب زیسته موفق

صفحه 49-81

منصوره طالبیان؛ معصومه اسمعیلی؛ سمیه کاظمیان؛ محمد عسگری


ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سلامت معنوی روابط زوجین بر اساس متون اسلامی

صفحه 195-222

مجتبی حافظی؛ محمدرضا سالاری فر؛ مجتبی فرهوش؛ علی بیات


مطالعه موردی

مطالعه رابطه آرمان‌گرایی توسعه با تغییرات ساختار خانواده (موردمطالعه: شهر تبریز)

صفحه 251-273

ربابه پورجبلی؛ لیلا عظیمی؛ جعفر احمدپور پرویزیان