دوره و شماره: دوره 17، شماره 60، شهریور 1401 (فصلنامه پاییز) 
طراحی الگوی هویت یکپارچه در دختران مبتنی بر تجارب زیسته موفق

صفحه 49-81

منصوره طالبیان؛ معصومه اسمعیلی؛ سمیه کاظمیان؛ محمد عسگری


ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سلامت معنوی روابط زوجین بر اساس متون اسلامی

صفحه 195-222

مجتبی حافظی؛ محمدرضا سالاری فر؛ مجتبی فرهوش؛ علی بیات