طراحی الگوی هویت یکپارچه در دختران مبتنی بر تجارب زیسته موفق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانشجو دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مشاوره، دانشگاه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

دختران به‌واسطه تحولات مختلف با چالش تعارض بین سطوح مختلف هویت مواجه هستند، درحالی‌که یکپارچگی هویت برای عملکرد مطلوب اجتماعی و روان‌شناختی ضرورت دارد. ازاین‌رو، شناخت ابعاد مختلف آن، مسیر مداخله را فراهم می‌سازد. در این پژوهش از روش کیفی استفاده شده و نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند انجام گرفته است. بدین منظور با 20 نفر از دختران 19 تا 24 ساله­ که چالش‌های هویتی را تجربه کرده‌اند مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. به‌منظور تحلیل داده‌ها طبق نظریه زمینه‌ای، مدل اشتراوس و کوربین، مصاحبه‌ها در سه مرحله مقوله‌بندی و مدل استخراج و اعتباریابی آن موردبررسی قرار گرفت. مواجهه با آشفتگی‌های روان‌شناختی و مواجهه اثربخش با جهان‌بینی الهی به‌عنوان عوامل علی و همچنین پیامدهای ناشی از راهبردها، ویژگی‌هایی از باور و عمل به دین را آشکار ساختند که ماهیت فراگیر و زیرساختی آن را در ایجاد هویت یکپارچه و پایدار تبیین می‌کند. راهبردها، عوامل مداخله‌ای و زمینه‌ای نیز مورد تحلیل قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Girls’ Integrated Identity Model Based on Successful Lived Experiences

نویسندگان [English]

  • Mansoure Talebian 1
  • Masoumeh Esmaʻily 2
  • Somaye Kazemian 3
  • Mohammad Asgari 4
1 Ph.D. Candidate, . Department of Counselling, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Professor, Counseling Department, Tabatabaei University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Counseling Department, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Measurement and Measurement Department, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Young females face the challenge of conflict between various levels of identity, whereas integrated identity is necessary for optimal performance in both social and psychological contexts. As a result, the intervention route is prepared by understanding the different aspects of it. In this study, the qualitative method and purposeful sampling have been utilized. For this purpose, semi-structured interview has been conducted on twenty young females nineteen to twenty four years old who have experienced identity challenges. For analyzing the data, interviews were categorized in three stages and paradigm model of Corbin and Strauss were driven based on the model of grounded theory the validity of it has been assessed. The Causal conditions including the psychological distress and effective confrontation with the divine worldview, and the consequence of strategies revealed the characteristics of belief and practice in religion, which explains its pervasive and infrastructural nature in development of the integrated and sustainable identity, indicating the characteristic of the third-order change. Strategies, contextual conditions and intervening conditions were analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated Identity
  • Girls
  • Religion
جان بزرگی، مسعود. (1386). جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی، 31(4)، 350-345.
حجازی، الهه و برجعلی لو، سمیه. (1388). تفکر انتقادی، سبک‌های هویت و تعهد هویت در نوجوانان: ارائه یک مدل علی. روانشناسی معاصر، 2(8)، 15-3.
شهوندی، علیرضا و تقوی نسب، سید مجتبی. (1396). بررسی عوامل مرتبط با هویت اجتماعی زنان موردمطالعه: زنان بخش مرکزی شهرستان پاسارگاد. فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه، 8(4)، 184-165.
مرادی، ‌کبری، علی‌پور، احمد و نوری ‌تیرتاشی، ابراهیم. (1391). بررسی رابطه بین سبک‌های هویت و تفکر انتقادی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور استان لرستان. زن و مطالعات خانواده، 18(5)، 144-127.
مقدس، علی‌اصغر و خواجه‌نوری، بیژن. (۱۳۸۳). جهانی شدن و تغییر هویت اجتماعی زنان بررسی موردی در دو شهر شیراز و استهبان. مطالعات زنان، 7، 32-5.
میرعرب رضی، رضا و جعفری، علی. (1394). پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس مهارت‌های ارتباطی و سبک‌های هویت دانش‌آموزان. دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 3(4)، 69-55.
نجیب‌زاده، آویده، اسکندری، حسین، خلعتبری، جواد و کرمی، ابوالفضل. (1398). تحول هویت در بافت فرهنگی: کلان روایات ایران. مطالعات روان‌شناسی بالینی، 34، 33-1.
هاشمیان‌فر، سید علی، گنجی، محمد و نفیسه، چینی. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر هویت بریکولاژ با تأکید بر فرهنگ مصرف در بین جوانان شهر اصفهان. نشریه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 23، 124-97.
یوسفی، سید ابراهیم و ستارزاده، داوود. (1388). جهانی شدن و گسترش توسعه‌نیافتگی در کشورهای جهان سوم. اطلاعات سیاسی اقتصادی، 268، 83-72.
Ardelt, M., & Koenig, C. (2006). The role of religion for hospice patients and relatively healthy older adults. Research on Aging, 28, 184-215.
Bartkowski, J. P., Acevedo, G. A., & Van Loggerenberg, H. (2017). Prayer, meditation, and anxiety: Durkheim revisited. Religions, 8(9), 191-213.
Berman, S. L. (2019). Identity distress. The Encyclopedia of Child and Adolescent Development, 1-11.
Benish-Weisman, M., Daniel, E., Schiefer, D., Möllering, A., & Knafo-Noam, A. (2015). Multiple social identifications and adolescents' self-esteem. Journal of adolescence, 44, 21-31.
Berzonsky, M. D., Cieciuch, J., Duriez, B., & Soenens, B. (2011). The how and what of identity formation: Associations between identity styles and value orientations. Personality and Individual Differences, 50(2), 295-299.
Branje, S., Laninga-Wijnen, L., Yu, R., & Meeus, W. (2014). Associations among school and friendship identity in adolescence and romantic relationships and work in emerging adulthood. Emerging Adulthood, 2(1), 6-16.
Colby, A., & Damon, W. (1995). The development of extraordinary moral commitment. In M. Killen & D. Hart (Eds.). in Morality in everyday life: Developmental perspectives (pp. 342–370). New York: Cambridge University Press.
Côté, J. E., & Levine, C. G. (2014). Identity, formation, agency, and culture: A social psychological synthesis. Psychology Press.
Dehghani-Firoozabadi, E. S., Mohtashami, J., Atashzadeh-Shoorideh, F., Nasiri, M., Dolatian, M., & Sedghi, S. (2017). Correlation between religious attitude and resiliency of women under domestic violence. Global journal of health science, 9(3), 199-208.
Dollahite, D. C., Marks, L. D., Babcock, K. P., Barrow, B. H., & Rose, A. H. (2019). Beyond religious rigidities: Religious firmness and religious flexibility as complementary loyalties in faith transmission. Religions, 10(2), 111-129.
Ellison, C. G., Burdette, A. M., & Hill, T. D. (2009). Blessed assurance: Religion, anxiety, and tranquility among US adults. Social Science Research, 38, 656-667.
Ellison, C. G., DeAngelis, R. T., & Güven, M. (2017). Does religious involvement mitigate the effects of major discrimination on the mental health of African Americans? Findings from the Nashville Stress and Health Study. Religions, 8(9), 195-213.
Erikson, EH. (1968). Identity: Youth and crisis. New York, NY: Norton.
Halgunseth, L. C., Jensen, A. C., Sakuma, K. L., & McHale, S. M. (2016). The role of mothers’ and fathers’ religiosity in African American adolescents’ religious beliefs and practices. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 22(3), 386-394.
Hardy, S. A., Nelson, J. M., Moore, J. P., & King, P. E. (2019). Processes of religious and spiritual influence in adolescence: A systematic review of 30 years of research. Journal of Research on Adolescence, 29(2), 254-275.
Harter, S. (2012). Self-Perception Profile for Children: Manual and Questionnaires. Denver, CO: University of Denver.
Harvey, I. S., & Silverman, M. (2007). The role of spirituality in the self-management of chronic illness among older African and Whites. Journal of Cross-Cultural Gerontology, 22, 205-220.
Hewlett, B. L. (Ed.), (2013). Adolescent identity: Evolutionary, cultural and developmental perspectives. New York, NY: Routledge
Jaspal, R., & Breakwell, G. M. (Eds.). (2014). Identity process theory: Identity, social action and social change. Cambridge University Press.
Jaspal, R., & Siraj, A. (2011). Perceptions of ‘coming out’ among British Muslim gay men. Psychology & Sexuality, 2(3), 183-197.
Kim-Spoon, J., Longo, G. S., & McCullough, M. E. (2012). Parent-adolescent relationship quality as a moderator for the influences of parents’ religiousness on adolescents’ religiousness and adjustment. Journal of youth and adolescence, 41(12), 1576-1587.
King, P. E. (2003). Religion and identity: The role of ideological, social, and spiritual contexts. Applied Developmental Science, 7, 197–204.
King, P. E. (2004). The religious social context of Korean and American youth. In H. Alexander (Ed.). in Spirituality and ethics in education: Philosophical, theological, and cultural Perspectives. East Sussex, England: Sussex Academic Press.
Lerner, R. M., Agans, J. P., DeSouza, L. M., & Gasca, S. (2013). Describing, explaining, and optimizing within individual change across the life span: A relational developmental systems perspective. Review of General Psychology, 17(2), 179–183.
Lewenhaupt, P. (2016). Religious Beliefs and Purpose in Life: Purpose in life as a function of specific religious beliefs in a Christian population.
Lim, C., & Putnam, R. D. (2010). Religion, social networks, and life satisfaction. American Sociological Review, 75, 914-933.
Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego-identity status. Journal of Personality and Social Psychology, 3(5), 551-558.
McLean, K. C., & Syed, M. U. (Eds.). (2015). The Oxford handbook of identity development. Oxford University Press, USA.
McLean, K. C., Syed, M., & Shucard, H. (2016). Bringing identity content to the fore: Links to identity development processes. Emerging Adulthood, 4(5), 356-364.
McLean, K. C., Syed, M., Yoder, A., & Greenhoot, A. F. (2016). The role of domain content in understanding identity development processes. Journal of Research on Adolescence, 26(1), 60–75.
Meca, A., Sabet, R. F., Farrelly, C. M., Benitez, C. G., Schwartz, S. J., Gonzales-Backen, M., et al. (2017). Personal and cultural identity development in recently immigrated Hispanic adolescents: Links with psychosocial functioning. Cultural diversity and ethnic minority psychology, 23(3), 348-361.
Oman, D., & Thoresen, C. E. (2003). Spiritual modeling: A key to spiritual and religious growth?. International Journal for the Psychology of Religion, 13(3), 149–165.
Regnerus, M. D., Smith, C., & Smith, B. (2004). Social context in the development of adolescent religiosity. Applied Developmental Science, 8(1), 27-38.
Reynante, B., Bratton, M., & Hein, L. (2017). From first-to third-order social change in development engineering: A case study. In 2017 IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC) (pp. 1-6). IEEE.
Schachter, E. P. (2004). Identity configurations: A new perspective on identity formation in contemporary society. Journal of Personality, 72(1), 167–200.
Schieman, S., Pudrovska, T., & Milkie, M. (2005). The sense of divine control and the self-concept. Research on Aging, 27,165-196.
Scheitle, C. P., & Dabbs, E. (2021). Religiosity and identity interference among graduate students in the sciences. Social Science Research, 93, 102503.
Schwartz, S. J., Luyckx, K., & Vignoles, V. L. (Eds.). (2011). Handbook of identity theory and research. Springer Science & Business Media.
Schwartz, S. J., Unger, J. B., Meca, A., Lorenzo-Blanco, E. I., Baezconde-Garbanati, L., Cano, M. Á.,et al. (2017). Personal identity development in Hispanic immigrant adolescents: Links with positive psychosocial functioning, depressive symptoms, and externalizing problems. Journal of youth and adolescence, 46(4), 898-913.
Shumaker, D. (2012). An existential–integrative treatment of anxious and depressed adolescents. Journal of Humanistic Psychology, 52(4), 375-400.
Sugimura, K., Matsushima, K., Hihara, S., Takahashi, M., & Crocetti, E. (2019). A culturally sensitive approach to the relationships between identity formation and religious beliefs in youth. Journal of youth and adolescence, 48(4), 668-679.
van Doeselaar, L., Becht, A. I., Klimstra, T. A., & Meeus, W. H. (2018). A review and integration of three key components of identity development. European Psychologist, 23(4), 278–288.
van Hoof, A., & Raaijmakers, Q. A. (2003). The search for the structure of identity formation. Identity: An international journal of theory and research, 3(3), 271-289.
Youniss, J., McLellan, J. A., & Yates, M. (1999). Religion, community service, and identity in American youth. Journal of Adolescence, 22, 243–253.
Youniss, J., & Yates, M. (1997). Community service and social responsibility in youth. Chicago, IL: University of Chicago Press