دوره و شماره: دوره 17، شماره 59، تیر 1401 (فصلنامه تابستان) 
عوامل تسهیلگر فرایند بخشش در افراد خیانت دیده : یک پژوهش کیفی

صفحه 85-103

زهرا سادات ایزدی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ آزاده چوب فروش زاده