نقش خانواده در اجرای برنامه‌ریزی درسی مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: مربی،گروه سازمان و مدیریت، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران، ایران.

2 استاد، گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

قبول این باور آموزشی که سهیم نمودن خانواده در تربیت و روند آموزشی، یکی از ابزارهای حیاتی در دستیابی به نتایج بهتر و همچنین سازوکار مناسب برای ایجاد مدارسی کارآمدتر و مردم‌سالارتر است، اهمیت زیادی برای نظام آموزشی کنونی دارد تا بتواند از نظام بسته و غیرمشارکتی مدارس به الگوی مردم سالاری آزاد تبدیل شود. هدف این تحقیق، شناسایی نقش‌آفرینی نهاد خانواده در اجرای برنامه‌ریزی درسی مدارس است. در این تحقیق برای شناسایی ابعاد از روش پژوهش اکتشافی و تحقیق اولیه استفاده شد. بـرای جمـع‌آوری داده‌ها از گـروه‌هـای کـانونی که یکی از روش‌های کلیدی اکتشاف کیفی در علوم اجتماعی به شمار می‌رونـد، استفاده شد. جهت دریافت دیدگاه گروه نماینده والدین، 20 تن از متخصصان و خبرگان علوم تربیتی، به ویژه برنامه‌ریزان درسی و فلاسفه تعلیم و تربیت با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و نظراتشان با روش تحلیل محتوای کیفی تحلیل شد.
 نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها، حاکی از عدم مداخله صحیح والدین در اجرای برنامه‌ریزی ‌درسی بود. همچنین یافته‌های پژوهش نشانگر آن است که نهاد خانواده می‌تواند در همه حوزه‌های برنامه‌ریزی درسی نقش کلیدی داشته باشد و تمایل به مشارکت در اجرای برنامه‌های درسی فرزندان خود ایجاد کند. چهار مضمون از داده‌های مربوط به درک و تجربیات شرکت‌کنندگان از حضور والدین در اجرای برنامه‌ریزی درسی پدید آمده است. این مضامین عبارت است از: نقش نهاد خانواده به عنوان مشارکت‌کننده، حمایت‌کننده (پشتیبان)، یادگیرنده و سیاست‌گذار (تصمیم‌ساز). از این رو در این نوشتار به اختصار نقش و تأثیر هر یک از عوامل مذکور را بررسی نموده و راهبردهای عملی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of the Family in the Implementation of School Curriculum

نویسندگان [English]

  • Habib Ahmadi 1
  • Ali Mohabie 2
1 Corresponding Author: Instructor, Department of Organization and Management, Najah Police and Social Studies Research Institute, Tehran, Iran
2 Full Professor, Department of Curriculum, Amin Police University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Accepting the educational belief that family involvement in education and the educational process is one of the vital tools in achieving better results as well as a suitable mechanism for creating more efficient and democratic schools is very important for the current educational system to move from closed and non-participatory schools. Become a model of free democracy. The purpose of this study is to identify the role of the family institution in the implementation of school curriculum. In this research, the type of initial research was used to identify the dimensions by exploratory research method. To collect data from focus groups, which are one of the key methods of qualitative exploration in the social sciences, to obtain the views of a representative group of parents, specialists and experts in educational sciences, especially curriculum planners and philosophers of education with a sample of 20 people. Were used and comments were analyzed by qualitative content analysis.
The results of data analysis indicated that parents did not properly intervene in the implementation of the curriculum. The research findings also indicate that the family institution can play a key role in all areas of curriculum planning and tend to participate in the implementation of their children's curriculum. Four themes emerge from the data related to participants 'perceptions and experiences of parents' presence in the implementation of school curriculum. These themes are the role of the family institution as the supporter of the learner and policy maker, therefore, in this article, briefly examines the role and impact of each of these factors and provides practical strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dimensions of Family Role
  • School Curricula
  • Curriculum Scope
  • Students
  • Focus Group
قرآن کریم.
البرزی، شهلا. (1391). روش‌های نوین ارتباط والدین با مدرسه، انتشارات پژوهشکده خانواده.
بهبودی، ‌هایده. (1387). «اهمیت مشارکت والدین در فعالیت‌های مدرسه». مجله تعلیم و تربیت استثنایی، ۹ (۸۷): 70-65.
دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش (1390). سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (شورای عالی آموزش و پرورش).
دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش (1390). مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی‌ایران. دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (شورای عالی آموزش و پرورش).
مددلو، قهرمان؛ سعادتمند، زهره؛ یارمحمدیان، محمدحسین. (1396). ضرورت مشارکت والدین و مؤلفه‌های آن در برنامه‌های درسی دوره ابتدایی. کنفرانس پژوهش‌های نوین ایران و جهان در روان‌شناسی و علوم تربیتی حقوق و علوم اجتماعی. دانشگاه دولتی علمی کاربردی شوشتر، شرکت دانش‌پژوهان همایش آفرین پارس بین‌المللی.
Ali, M. (2012). The shadow of colonialism on relations between immigrant parents and their children’s teachers. Alberta Journal of Education, 53 (2) , 198-215.
Anyikwa, N., & Obidike, N. (2012). Mothers’ constructions of their roles in the literacy education of their children. Africa Development, 36 (3) , 57-67.
Chan, W. (1995). The impact of the Parent-Teacher Association (PTA) on a secondary school in Hong Kong. published Dissertation University of Hong Kong.
Cheeks, M. (2012). The impact of learning centers as a parent-involvement aid to improve student success. Doctor of Education Dissertation. Nova Southeastern University Florida: Abraham S. Fischler School of Education.
Clinton, J. & Hattie, J. (2013). New Zealand students' perceptions of parental involvement in learning and schooling. Asia Pacific journal of Education, 33 (3) : 324-337.
Crozier, G., & Reay, D. (2005). Activating participation: Mothers, fathers and teachers working towards partnership. VA: Stylus Publishing.
Curriculum for Excellence. (2010). Curriculum for excellence in action: Bringing life to learning and learning to life. Retrieved November 18, 2013, from http: //www.curriculumforexcellenceScotland.gov.uk.
Eaford, L. (2018). Teacher Perceptions of Parental Involvement at an Inner-City K-8 Center in the United States. Walden University. Follow this and additional works at: https: //scholarworks.waldenu.edu/dissertations: Walden Dissertations and Doctoral Studies.
Edwards, G., & Lee, J. (2009). Leading curriculum change for education for sustainable development in schools. Schooling for Sustainable Development, , 1, 95-114. http: //dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-9686-0_5.
Epstein, J. L., Sanders, M. G., Simon, B. S., Salinas, K. C., Jansorn, N. R., & Van Voorhis, F. L. (2002). School,community, and community partnerships: Your Handbook for Action (2nd ed.) , CA. Thousand Oaks: Corwin Press.
Garcia, L.E. & Thornton, O. (2014). The enduring Importance of parenta involvement. http: //Neatoday.org/20 14/11/18/the- enduring-importance of parental involvement-2/. Date of access: 13 March 2018.
Gonzalez-Mena, J. (2011). Foundations of early childhood education: Teaching children in a diverse setting. New York: McGraw-Hill.
Dietel, R. (2004). Achievement gaps in our school (Assessment Brief No.8).San Francisco, CA: Center for Assessment and Evaluation of Student Learning.
Henderson, A. T., & Berla, N. (1997).. A new generation of evidence: The family is critical to student achievement. Washington: DC: Center for Law and Education.
Henderson. A.T., Mapp, K.L., Johnson, V.R. &Davies D. (2007). Beyond the bake sale: The essential guide to family-school partnerships. New York: London: The New Press.
Hornby, G., & Lafaele, R. (2011). Barriers to parental involvement in education: an explanatory model. Educational Review, 63 (1) , 37–52.
Kindiki, J. (2009). Effectiveness of boards of governors in curriculum implementation in secondary schools in Kenya. Educational Research and Reviews, 4 (5) , 260- 266.
Llamas, A.V. & Tuazon, A. P. (2016). School practices in parental involvement, its expected results and barriers in public secondary schools. International Journal of Educational Science and Research, , 6 (1) : 69-78.
Castro, M., Expósito-Casas, E., López-Martín, E., Lizasoain, L., Navarro-Asencio, E. & Gaviria, J.L. (2015). Parental involvement on student academic achievement: A meta-analysis. Educational Research Review, 14 (1) , 33-46. Elsevier Ltd. Retrieved January 18, 2022 from https: //www.learntechlib.org/p/197431/.
Madondo, F. (2021). Perceptions on Curriculum Implementation: A Case for Rural Zimbabwean Early Childhood Development Teachers as Agents of Change, Journal of Research in Childhood Education, 35: 3, 399-416, DOI: 10.1080/02568543.2020.1731024
McNeal, R. B. (2001). Differential effects of parental involvement on cognitive and behavioural outcomes by socioeconomic status. The Journal of Socio-Economics, 30 (2) , 171-180.
Morrison, G. S. (2007). Early childhood education today. Upper Saddle River. New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.
Nkomo, G. M. (1995). Curriculum Implementation, Change & Innovation. Centre for Distance Education, University of Zimbabwe.
Olibie, E. I. (2014). Parental Involvement in Curriculum Implementation as Perceived by Nigeria Secondary School Principals. Journal of Education and Learning, 51-40.
Reynolds, J. (2007). Parents’ involvement in their children’s learning and schools: How should their responsibilities relate to the role of the state?. Bristol: Policy Press.
RSA Projects. (2010). Engaging the local: The RSA Area Based. Curriculum. London: RSA.
Swedberg, R. (2020). Exploratory Research. In C. Elman, J. Gerring, & J. Mahoney (Eds.) , The Production of Knowledge: Enhancing Progress in Social Science (Strategies for Social Inquiry, pp. 17-41). Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/9781108762519.002
Scott, S., & Sylva, K. (2004). The SPOKES project: Supporting parents on kids’ education. Researchersummary. In D. Quinton (Ed.) , Supporting Parents: Messages from Research. London: Jessica Kingsley Publishers.
Stacy, m. (1991). parents and teachers together. Philadelphia : open university press.
Sylaj, S. V. (2013). Supporting the success of students: One of the factors to optimize the role of the school through its cooperation with the family. Creative Education, 4 (05) , 299. http: //dx.doi.org/10.4236/ce.2013.45044.
UNICEF. (2009). Chapter 4: School and community child friendly schools. Retrieved November 18, 2013, from.
Uzoechina, G., & Obidike, N. (2007). Parental involvement in primary education in Anambra State: The way forward. Journal of childhood and primary education, 2 (1) , 101-106.
Ushie, M. A., Emeka, J. O., Ononga, G. I., & Owolabi, E. O. (2012). Influence of family structure on students’ academic performance in Agege local government area, Lagos state, Nigeria. European Journal of Educational Studies, 4, 177-187.
Van Leeuwen, T, Jewitt, C (2001) Handbook of Visual Analysis. London: Sage.
White, M, Marsh, E (2006) Content analysis: A flexible methodology. Library Trends 55: 22–45.
Winston, K. (2019). Exploratory research: definition, methods and examples. New York: study.com.