بررسی مقایسه‌ای رابطه ازدواج موفق و خود متمایزسازی با نقش میانجیگری تنظیم‌شناختی هیجانی میان زنان و مردان متأهل شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، دانشگاه علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران

2 نویسنده مسئول: استاد، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 استاد، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا تهران، ایران .

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه رابطه ازدواج موفق و خود متمایزسازی با در نظر گرفتن نقش واسطه‌ای تنظیم‌شناختی هیجان در دو گروه زنان و مردان متأهل شهر تهران انجام شد. این پژوهش از نوع مطالعات علّی مقایسه‌ای و همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 600 تن داوطلب زن و مرد به صورت مساوی در بازه زمانی تابستان (1398) تا تابستان (1399) انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌های این پژوهش از پرسشنامه‌های شاخص رضایت زناشویی هودسن (1992)، تنظیم‌شناختی هیجان گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون (2002)، خودمتمایزسازی اسکورون و اشمیت (2003) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک آزمون‌ T مستقل و تحلیل مسیر با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار ایموس نسخه 24 انجام شد. نتایج نشان داد ضریب مسیر گروه مردان برای تمام متغیرها بیشتر از زنان است و همچنین تنظیم‌شناختی هیجان در رابطه خودمتمایزسازی با ازدواج موفق در مردان نقش میانجی جزئی را داشته، ولی در گروه زنان نقش میانجی ندارد. از آن‌جا که راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، یکی از مهم‌ترین عوامل فردی در ازدواج موفق و ثبات خانواده به شمار می‌رود، بنابراین نقش خودمتمایزسازی و تنظیم‌شناختی هیجان بسیار مهم بوده و نیاز به توجه بیشتر مشاوران و دست اندرکاران این حوزه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Relationship between Successful Marriage and Self-Differentiation with the Mediating Role of Emotional Cognitive Regulation among Married Men and Women in the City

نویسندگان [English]

  • Homa Salehi 1
  • Simin Hosseinian 2
  • Seyedeh monavar Yazdi 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Counseling University of Science and Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Corresponding Author, Full Professor, Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, Al -Zahra University, Tehran, Iran.
3 Full Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Al -Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aimed to compare the relationship between successful marriage and self-differentiation by considering the mediating role of cognitive emotion regulation in two groups of married men and women in Tehran. This research was a comparative causal and correlational study of structural equations that using the available sampling method, 600 male and female volunteers in equal numbers were selected in the period of summer (2019) to summer (2020). To collect the data of this study, Hudson Successful Marriage Index Questionnaire (1992) , Garnefski, Kraaij and Spinhoven Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (2002) , Skowron and Schmitt Self-Differentiation Questionnaire (2003) were used. Data analysis was performed using independent t-test and path analysis using structural equation modeling and AMOS software version 24. The results showed that the path coefficient of the male group for all variables is higher than women and also, cognitive emotion regulation has a minor mediating role in the relationship between self-differentiation and successful marriage in men but does not play a mediating role in women. cognitive emotion regulation strategies are one of the most important individual factors in a successful marriage and family stability, therefore the role of educating mentioned above is very important and needs more attention from consultants and those involved in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Successful Marriage
  • Cognitive Emotion Regulation
  • Self-Differentiation
ثنایی ذاکر، باقر. (1387). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج، تهران: انتشارات بعثت.
حسنی، جعفر. (1389). «خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه تنظیم‌شناختی هیجان». مجله روان‌شناسی بالینی، 7 (3) : 73-83.
خدادادی سنگده، جواد؛ کلائی، اعظم؛ گوهری پور، مرتضی. (1399). «تدوین الگوی مفهومی رضایت از ازدواج در بستر خانواده سالم مبتنی بر بافت فرهنگی». فصلنامه مشاوره و روان درمانی، 11 (41) : 27-60.
خطیبی، شهلا. (1394). اثربخشی واقعیت درمانی در تمایزیافتگی و هم‌وابستگی زوجین ناسازگار، پایان‌نامه، جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، گروه آموزشی علوم انسانی.
درخش، علی؛ اصلانی، خالد؛ کرایی، امین. (1398). «تدوین الگوی ازدواج موفق: یک پژوهش کیفی». فصلنامه پژوهشنامه زنان، 27 (10) : 73-97.
صحت، نرگس. (1386). بررسی اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بوئن در کاهش تعارضات زناشویی زوجین ساکن شهر قم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
یونسی، فاطمه. (1385). هنجاریابی آزمون خودمتمایزسازی ( (DSI-Rدر ایـران، پایـان‌نامـه کارشناسـی ارشـد، چـاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی.
Bloch, L. , Haase, C. M. , & Levenson, R. W. (2014). Emotion regulation predicts marital satisfaction: More than a wives’ tale. Emotion, 14 (1) , 130. ‏
Bozicevic, L. , De Pascalis, L. , Schuitmaker, N. , Tomlinson, M. , Cooper, P. J. , & Murray, L. (2016). Longitudinal association between child emotion regulation and aggression, and the role of parenting: a comparison of three cultures. Psychopathology, 49 (4).
Brown, C. (2019). The Influence of Premarital Counseling on Marital Satisfaction for African-American Couples. Unpublished Master's Dissertation). Abilene Christian University.
Cabrera-Sanchez, P. , & Friedlander, M. L. (2017). Optimism, self-differentiation, and perceived posttraumatic stress disorder symptoms: Predictors of satisfaction in female military partners. Couple and Family Psychology: Research and Practice, 6 (4) , 235-246. .
Decker, M. L. , Turk, C. L. , Hess, B. , & Murray, C. E. (2008). Emotion regulation among individuals classified with and without generalized anxiety disorder. Journal of Anxiety Disorders, 22 (3) , 485-494. ‏
Dennis, J. P. , Vander Wal, J. S. (2010). The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cognitive Therapy and Research, 34 (3) , 241-253.
Douw, L. , Wakeman, D. G. , Tanaka, N. , Liu, H. , & Stufflebeam, S. M. (2016). State-dependent variability of dynamic functional connectivity between frontoparietal and default networks relates to cognitive flexibility. Neuroscience, 339, 12-21.
 Garnefski, N. , Kraaij, V. & Spinhoven, P. H. (2001) "Negative life events, cognitive emotion regulation and depression". Personality and Individual Diffrerences, 30,1311-1327.
Garnefski, N. , Kraaij, V. , & Spinhoven, P. (2002). Manual for the use of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire: A questionnaire measuring cognitive coping strategies. Leiderdorp,The Netherlands: DATEC.
Gillen, M. W. (2006). Conceptual similarities: Responsibility, self, and systemic thinking in the family systems theory of Murray Bowen and the theology of H. Richard Niebuhr. Union Theological Seminary & Presbyterian School of Christian Education.
Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. New York, NY, England.
Gupta, M. , & Bowie, C. R. (2018). Family cohesion and flexibility in early episode psychosis. Early Intervention in Psychiatry, 12 (5) , 886-892. ‏
Haefner, J. (2014). An application of Bowen family systems theory. Issues in Mental Health Nursing, 35 (11) , 835-841. ‏
Hudson, W. W. (1992). The WALMYR assessment scales scoring manual. WALMYR Pub. Co.
Huang, L. , Liang, Y. , Xiquan, M. A. , Long, X. , & Zhao, X. (2018). The Association between self-differentiation and mental health among medical students. Chinese Journal of Medical Education Research, 17 (8) , 853-858.
Kraaij, V. , Pruymboom, E. & Garnefski, N. (2002). Cognitive coping and depressive symptoms in the elderly: A longitudinal study. Aging Mental Health, 4 (6) , 275-81.
‏Lahav, Y. , Price, N. , Crompton, L. ,  Laufer, A & Solomon (2019). "Sexual Satisfaction in Spouses of Ex-POWs: The Role of PTSD Symptoms and Self-Differentiation. " Journal of Sex & Marital Therapy 45 (8) : 755-766.
Lohan, A. , & Gupta, R. (2016). Relationship between Differentiation of Self and Marital Adjustment in Indian Couples. Journal of Psychosocial Research, 11 (1).
Mazzuca, S. , Kafetsios, K. , Livi, S. , & Presaghi, F. (2019). Emotion regulation and satisfaction in long-term marital relationships: The role of emotional contagion. Journal of Social and Personal Relationships, 36 (9) , 2880-2895. ‏
Maser, M. J. (2011). A Construc Validity of Differentiation of Self Measures & their Correlates. PhD Dissertation, Seton Hall University.
McRae, T. R. , Dalgleish, T. L. , Johnson, S. M. , Burgess-Moser, M. , & Killian, K. D. (2014). Emotion regulation and key change events in emotionally focused couple therapy. Journal of Couple & Relationship Therapy, 13 (1) , 1-24.
Mohammadi, M. , Alibakhshi, Z. , & Sedighi, M. (2019). The effect of Self-differentiation Training Based on Bowen Theory on Women's Self-differentiation and Marital Satisfaction. Journal of Midwifery and Reproductive Health, 7 (4) , 1904-1911.
Murray TL, Daniels MH, Murray CE. (2006). Differentiation of self, perceivedstress , and symptom severity among patients with Fibromyalgia Syndrome. Families,Systems, & Health: The Journal of Collaborative Family HealthCare; 24 (2) : 147-159.
Odero, M. E. A. (2019). Pre-Marital Counseling and Its Influence on Marital Quality Among Seventh Day Adventist Members in Kibra Division of Nairobi County, Kenya (Doctoral dissertation). ‏
Phillips EL. (2011). Resilience, mental flexibility and cortisol response to the Montreal imaging stress task in unemployed men. The University of Michigan. .
Phillips, A. (2018). Survey of African marriage and family life. Routledge.
Raio, C. M. , Orederu, T. A. , Palazzolo, L. , Shurick, A. A. , & Phelps, E. A. (2013). Cognitive emotion regulation fails the stress test. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110 (37) , 15139-15144.
Rodríguez‐González, M. , Schweer‐Collins, M. , Skowron, E. A. , Jódar, R. , Cagigal, V. , & Major, S. O. (2019). Stressful life events and physical and psychological health: Mediating effects of differentiation of self in a Spanish sample. Journal of marital and family therapy, 45 (4) , 578-591.
Shareh, H. , Farmani, A. , & Soltani, E. (2014). Investigating the reliability and validity of the Cognitive Flexibility Inventory (CFI-I) among Iranian University Students. Journal of Practice in Clinical Psychology, 2 (1) , 43-50.
Skowron, E. A. , & Friedlander, M. L. (1998). The Differentiation of Self Inventory:Development and initial validation. Journal of Counseling Psychology, 45, 1–11.
Skowron, E. A. & Schmitt T. A. (2003). Assessing interpersonal fusion: Reliability and valibity of a new DSI fusion with others subscale. Journal of Marital and Family therapy,29 (2) ,209-22.
Vanover, B. (2016). Important Factors in Marital Success and Satisfaction: Marriage Counselors’ Perspectives. ‏
Wang, Y. , Chen, J. , & Yue, Z. (2017). Positive emotion facilitates cognitive flexibility: An fMRI study. Frontiers in psychology, 8, 1832.
Yelpaze, İ. , & Yakar, L. (2020). The Relationship between Altruism and Life Satisfaction: Mediator Role of Cognitive Flexibility. Cukurova University Faculty of Education Journal, 49 (1).
Yoo, S. H. , Matsumoto, D. , & LeRoux, J. A. (2006). The influence of emotion recognition and emotion regulation on intercultural adjustment. International Journal of Intercultural Relations, 30 (3) , 345-363.