رابطه سبک دلبستگی مادر و تحول هیجانی کارکردی کودکان زیر سه و نیم سال با میانجی‌گری شیوه فرزند پروری مادر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی عمومی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 دانشیار، گروه روان شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش سبک دلبستگی مادر بر تحول هیجانی کارکردی کودک با میانجی‌گری شیوه فرزندپروری مادر در کودکان زیر سه و نیم سال است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی (معادلات ساختاری) است. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل تمام مادران مشهدی است که کودک زیر سه و نیم سال دارند. بدین منظور، 210 تن از مادران با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تحول هیجانی کارکردی گرینسپن (2007)، پرسشنامه سبک دلبستگی ‌هازن و شیور (1987) و پرسشنامه شیوه فرزندپروری رابینسون و همکاران (2001) بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از نرم‌افزار آموس و الگوی تحلیل مسیر استفاده شد. شاخص‌های کلی آزمون مدل تحلیل مسیر، حاکی از برازش کلی مدل بود. نتایج حاصل از ضرایب غیرمستقیم نشان داد سبک دلبستگی ایمن مادر با میانجی‌گری شیوه فرزندپروری مقتدرانه، پیش‌بینی قدرتمندی برای تحول هیجانی کارکردی کودکان بود، اما نقش میانجی شیوه فرزندپروری مادر در رابطه با سبک‌های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با تحول هیجانی کارکردی کودکان معنادار نبود. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان با شناسایی مادرانی که در معرض خطر دلبستگی ناایمن هستند، کارگاه‌های آموزشی جهت تقویت مهارت‌های پاسخگو بودن و حساس بودن نسبت به رفتارهای کودکان برگزار شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structural Relationship between Maternal Attachment Style and Functional Emotional Development of Children Under Three and a Half Years Mediated by Maternal Parenting Style

نویسندگان [English]

  • Maryam Janfada 1
  • Amir Aminyazdi 2
  • hossein kareshki 2
1 MA, Department of Psychology, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of maternal attachment style on the functional emotional development of the child through the mediation of maternal parenting style in children under Three and a half years. The research method was descriptive correlation (structural equations). The statistical population included all mothers with children under Three and a half years in Mashhad. For this purpose, 210 mothers were selected using available sampling method. The research instruments included Greenspan Functional Emotional Transformation Questionnaire (2007), Hazan and Shaver Attachment Questionnaire (1987) and Robinson et al.'s (2001) parenting style questionnaire. Amos software and path analysis model were used to analyze the research data. The general characteristics of the path analysis model test indicated the overall fit of the model. The results of indirect coefficients showed that the mother's secure attachment style mediated by authoritative parenting style was a strong predictor of children's functional emotional development, but insecure attachment styles mediated by parenting style could not predict children's functional emotional development. According to the research findings, by identifying mothers who are at risk of insecure attachment, workshops and trainings can be taught to strengthen the skills of responsiveness and sensitivity to children's behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment Style
  • Parenting Style
  • Functional Emotional Development
  • Three and a Half Year Children
آزاد موسوی، میرمحمدباقر و جلالی، محمدرضا. (1393). «رابطه بین شیوه فرزندپروری، سبک دلبستگی و جو خانوادگی دو نسل والدین و فرزندان». فصلنامه خانواده پژوهی، 10 (1)، 97- 79.
حسین‌زاده، مینا؛ عباسی، پریسا؛ شاهرخی، حسن؛ مهدوی، نادر و برزنجه، شیرین. (1398). «شیوه‌های فرزندپروری مادران و ارتباط آن با مشکلات هیجانی- رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم مراجعه‌کننده به مرکز اوتیسم دانشگاه علوم پزشکی تبریز». مجله علوم پزشکی تربت حیدریه، 7 (4)، 11-22.
حسین‌پور، کامران. (1381). بررسی تأثیر شیوه‌های فرزندپروری مادران بر میزان بروز نشانه‌های اضطراب، استرس و افسردگی فرزندان آنها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد.
دوست محمدی، هادی (1392). پیش‌بینی رضایت زناشویی از روی متغیرهای سبک‌های دلبستگی و باورهای ارتباطی کارمندان متأهل دانشگاه فردوسی مشهد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی.
کریمیان، جواد. (1390). بررسی رشد هیجانی کارکردی کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه-بیش‌فعالی و مقایسه آن با کودکان عادی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد.
علمی، افروز و باقیانی مقدم، حسین (1397). بررسی سبک‌های تربیتی والدین بر اساس نظریه تحولی اریکسون. دومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی مشاوره و تعلیم و تربیت، مشهد.
مفرد، فریبا (1390). ارتباط بین رابطه مادر- کودک با رشد هیجانی کارکردی و رشد کاربردی زبان در کودکان پیش‌دبستانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی.
Al-Yagon, M., &Margalit, M. (2013). Social cognition of children and adolescents with LD: intrapersonal and interpersonal perspectives. In: Swanson HL, Harris K, Graham S (eds) Handbook of learning disabilities, 2nd edn. Guilford Press, New York, 278–292.
Allajegardi, M., Sarabian, S., Asgharipour, N. (2015). ‘Comparative study of attachment styles in mothers of 8 to 12 year-old children with andwithout behavioral problems’. Journal of Fundamentals of Mental Health, 17 (1), 31-7.
Alizadeh, H. Applequist KF. Coolidge Fl. (2007). ‘Parenting styles and corporal punishment in families of ADHD children Iran’. Child Abuse Neglect. 31, 567-572.
Baldwin, M. W., & Fehr, B. (1995). ‘On the instability of attachment style ratings. Personal Relationships’, 2, 247–261.
Cames – Holt, K. (2012). Child- parent relationship therapy for adoptive families. Fam j, 20 (4), 419-426.
Cassidy, J. (2008). The nature of the child’s ties. In Cassidy J & Shaver PR (Eds.), Handbook ofattachment. New York: Guilford Press.
Collins, N. L., Cooper, L., Albino, A., Allard, L. (2002). ‘Psychosocial vulnerability from adolescence to adulthood: A prospective study of attachment style differences in relationship with functioning and partnerchoice’. J Pers, 7 (6):965-1007.
Devi, S. M., Masitoh, S., & Bachri, B. S. (2018, December). The role of mother-child secure attachment and mother parenting styles toward social, emotional and moral development in children aged 5-6 years old. In 2nd International Conference on Education Innovation (ICEI 2018) (pp. 701-704). Atlantis Press
Ditommaso, E., Brannen- MC Nulty, C.,Rass Burgess, M. (2003). Attachmentstyles social skill & long liness in young adult.
Feeney, B. C., & Collins, N. L. (2001). ‘Predictors ofcaregiving in adult intimate relationships: anattachment theoretical perspective’. Journal ofPersonality and Social Psychology, 80 (6), 972–994.
Gresham, D., &Gullone, E. (2012). ‘Emotion regulation strategy use in children and adolescents: the explanatory roles of personality and attachment’. Personality and Individual Differences, 52, 616–621.
Greenspan, S., Wieder,S. (2006). Infant and Early Chilhood Mental Health: Acomprehensive Developmental ApproachWashangton DC, American Psychiatric Publishing, Inc
Greenspan, S., Shanker, S. (2003). The first idea: How symbols, language, and intelligence evolve, from primates through humans. Reading, MA: Perseus Books
Greenspan, S. (2006). Development based psychotherapy. Madison, international university press.
George, M. E. (2004). Relations between arenting style and children, s social status. Unpublished. Clinical psychology review, 329.
Hazan, C.,& Shaver,P. (1987). ‘Romantic love con-ceptualized as an attachment process’. Journalof Personality and Social Psychology, 42, 511-542.
Hoe, S. L. (2008). ‘Issues and procedures in adopting structural equation modeling technique’, journal of applied quantitative methods, 3 (1), 76-83.
Jones, J. D., Cassidy, J., & Shaver, P. R. (2015).’Parents’ self-reported attachment styles: A review of links with parenting behaviors, emotions, and cognitions’. Personality and Social Psychology Review, 19 (1), 44–76.
Jones, J. D., Brett, B. E., Ehrlich, K. B., Lejuez, C. W., &Cassidy, J. (2014). ‘Maternal Attachment Style andResponses to Adolescents’ Negative Emotions: TheMediating Role of Maternal Emotion Regulation’. InParenting, 14 (3-4), 235–257. https://doi.org/10.1080/15295192.2014.972760
Pozzi, E., Simmons, J. G., Bousman, C. A., Vijayakumar, N., Bray, K. O., Dandash, O., ... & Whittle, S. L. (2020). ‘The influence of maternal parenting style on the neural correlates of emotion processing in children’. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 59 (2), 274-282.
Lisa, C., Green, B. S. (2012). ‘The long- term affects of parenting styles onchildren: a review of the research an annotated bibliography’. Availablefrom: http://www.parenting science.com.
Kline, R. B. (2010). Principles and Practice of Structural Equation Modeling, Series Editor’s Note by Todd D. Little, The guilford press, New York London
Mantymaa, M. (2006). ‘Early mother-infant interaction, MD Thesis, Medical School Temper universityHospital.Mikulincer’, M; Shaver, P. P. (2007). Attachment In adulthood: structure,dynamics and change.
Mikulincer, M., Shaver, P. R. (2010). An attachment perspective oninterpersonal and intergroup conflict.
Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2007). ‘Attachment, group-related processes, and psychotherapy [Review ofAttachment, group-related processes, andpsychotherapy]’. International Journal of GroupPsychotherapy, 57 (2), 233–245.
Millings, A., Walsh, J., Hepper, E., Brien, M. (2013). ‘Good Partner, good Parentresponsiveness mediates the link between romantic attachment and parentingstyle’. Personality and Social Psychology Bulletin, 39 (2): 170-180.
Nijssens, L., Vliegen, N., &Luyten, P. (2020). ‘The mediating role of parental reflective functioning in child social–emotional development’. Journal of Child and Family Studies, 29 (8), 2342-2354.
Selcuk, E., Günaydin, G., Sumer, N., Harma, M., Salman,S., Hazan, C., Dogruyol, B., &Ozturk, A. (2010).‘Self-reported romantic attachment style predictseveryday maternal caregiving behavior at home’. In Journal of Research in Personality, 44 (4), 544–549.https://doi.org/10.1016/j.jrp.2010.05.007
Sher-Censor, E., Gur-Yaish, N., Shiff, H., &Harel-Zeira, N. (2020). ‘Mothers’ attachment style and information processing of stressful situations involving their children’. Journal of Child and Family Studies, 29 (11), 3059-3070.
Sivo, S. A., Fan, X. T., Witta, E .L. and Willse, J. T. (2006). ‘The Search for ‘Optimal’ Cutoff Properties: Fit Index Criteria in Structural Equation Modeling’. The Journal of Experimental Education, 74 (3), 267-289
Ragsdal, J. D.,Brandau-Brown, F. (2006). Who are the restorers? Attachmentstyle gender and relational repair among the remarried. ConferenceGermany.
Robinson, C. C., Mandleco, B., Olsen, S. F., & Hart, C. H. (2001). ‘The parenting style and dimensions Questionnaire’. Handbook of family measurement techniques, 319-321.
Waltz, N. (2005). ‘Helping young children succeed- strategies to promote early children social and emotional development’, NCSL.
Wearden, A., Peters, I., Berry, K., Barrowclough, Ch.,Liversidge, T. (2008). ‘Adultattachment, parenting experiences, and core beliefs about self and others’. Personality and Individual Differences, 44, 1246–1257.
Zvara, B. J., Mills-Koonce, W. R., Garrett-Peters, P., Wagner, N. J., Vernon-Feagans, L., & Cox, M. (2014). ‘the Family Life Project Key ContributorsThe mediating role of parenting in the associations between household chaos and children’s representations of family dysfunction’. Attachment & Human Development. doi, 10 (14616734.2014), 966124.
Zvara, B. J., Lathren, C., Mills‐Koonce, R., & Family Life Project Key Contributors. (2020). ‘Maternal and paternal attachment style and chaos as risk factors for parenting behavior’. Family relations, 69 (2), 23