تجارب زیسته جوانان از چالش‌های فرآیند تشکیل خانواده در دوران پیش و پس از کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

3 مربی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه تجارب زیسته جوانان از چالش‌های فرآیند تشکیل خانواده در دوران پیش و پس از کرونا اجرا شد. رویکرد پژوهش، کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناختی تفسیری انجام شد. مشارکت‌کنندگان پژوهش، عبارتند از جوانان ازدواج کرده پیش و پس از دوران کرونا. روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی بود. پس از مصاحبه با 20 تن (10 تن از افراد ازدواج کرده قبل از کرونا و 10 تن بعد از کرونا) پاسخ‌های افراد به اشباع رسید. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته انجام شد. برای سنجش روایی و پایایی داده‌های کیفی، از درگیری پیوسته، مشاهده مداوم، ذهنیت پیش رونده و کمیته‌ی راهنما برای ارزیـابی و اجـرای برنامـه‌ی مصـاحبه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون، بر اساس مدل براون و کلارک (2006) صورت ‌گرفت. در مراحل تحلیل، 5 مضمون اصلی و 12 مضمون فرعی به دست آمد. یافته‌های موجود در قالب 5 مضمون اصلی در قالب ابعاد فردی و نگرشی، ابعاد اقتصادی، ابعاد فرهنگی و ابعاد اجتماعی و ارتباطی و ابعاد ساختاری کدگذاری شد. مضامین فرعی پیش از کرونا، به ترتیب شامل «نگرانی از انتخاب همسر مناسب»، «فردگرایی»، «احساس عدم امنیت اقتصادی»، «مناسگ گرایی»، «فقدان آموزش مهارت‌های زندگی» و «فقدان برنامه‌ریزی‌های شغلی و رفاه اقتصادی» بود. در دوران‌کرونا چالش‌های جوانان در قالب مضامین فرعی «نگرانی از معیشت و گذران زندگی»، «آینده مبهم و غیر قابل پیش‌بینی»، «فقدان امنیت اقتصادی»، «مناسک‌زدایی»، «فقدان آموزش مهارت مواجهه با بحران» و «فقدان کنترل مشکلات اقتصادی» تفسیر شد. مقایسه چالش‌ها در این دوره نشان می‌دهد که از منظر پاسخگویان عدم امنیت اقتصادی، جهان‌بینی و آینده مبهم و تعدیل در آداب و رسوم در دوران کرونا بر چالش‌های گذشته جوانان افزوده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Young People's Lived Experiences of the Challenges of the Pre-Coronary and Post-Coronary Family Formation Process

نویسندگان [English]

  • Mahsa Larijani 1
  • Maliheh Abedi 2
  • Tahere Nori 3
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences and Economic Sciences, Al Zahra University, Tehran, Iran
2 MA in Social Sciences, Faculty of Social Sciences and Economic Sciences, Al Zahra University, Tehran, Iran
3 Instructor, Amin University of Police ,, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to study the lived experiences of young people from the challenges of the family formation process the Pre-Coronary and Post-Coronary .The research approach was qualitative and performed using interpretive phenomenological method. Participants in the study were married young people before and after the Corona. The sampling method was targeted and snowball. After interviewing 20 people (10 married before Corona and 10 after Corona), people's responses were saturated. Data collection was performed using semi-structured interviews. To assess the validity and reliability of qualitative data, continuous engagement, continuous observation, progressive mindset, and a steering committee were used to evaluate and execute the interview plan. Data analysis was performed using thematic analysis method based on the model of Brown and Clark (2006). In the analysis stages, 5 main themes and 12 sub-themes were obtained. The findings were coded in the form of 5 main themes in the form of individual and attitude dimensions, economic dimensions, cultural dimensions and social and communication dimensions and structural dimensions; Pre-Corona sub-themes include "Concerns about choosing the right spouse", "Individualism", "Feeling insecure", "Adaptability", "Lack of life skills training “and "Lack of career planning and economic well-being", respectively. have been; In the time of Corona, the challenges of the youth in the form of sub-themes "concern for livelihood", "ambiguous and unpredictable future", "lack of economic security", "de-ritualization", "lack of crisis skills training “and "lack of control “"Economic problems “has been interpreted. A comparison of the challenges in this period shows that from the perspective of the respondents, the lack of economic security, worldview and vague future and adjustment in customs during the Corona period have added to the past challenges of the youth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Living experiences
  • The Youth
  • Marriage
  • Pre-Coronary
  • Post-Coronary
انتظاری، اردشیر؛ غیاثوند، احمد؛ عباسی، فاطمه. (1397). »عوامل مؤثر بر افزایش سن ازدواج جوانان در شهر تهران«. برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 33، 2: 201-269.
 ایمان‌زاده، علی؛ محمدزاده، صدیقه؛ علی‌پور، سریه. (1396). »تجربه زیسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی دختر دانشگاه تبریز از ازدواج دیرهنگام (مطالعه‌ای پدیدارشناختی)، زن در فرهنگ و هنر، 4،4: 541-560.
بنی جمالی، سید محسن؛ صادقی فسایی، سهیلا. (1400). »جوانان و موانع ازدواج»، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 51،26: 9-34.
حسینی، ناهید؛ سید میرزایی، سید محمد؛ ساروخانی، باقر. (1397). »واکاوی دلالت‌های معنایی ازدواج در نزد جوانان «، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، 2، 16: 243-270.
حسینی، سید حسن؛ عزیزی، مینا. (1395). »بررسی قوانین و سیاستهای حمایت از خانواده در دوران انقلاب اسلامی ایران«، فصلنامه مطالعات زن و خانواده، 1، 4: 7-34.
حیدرآبادی، ابوالقاسم؛ فرزانه، سیف‌اله؛ خسروی، مصطفی. (1398). »بررسی تأثیر نوسازی فرهنگی بر فرآیند ازدواج و تشکیل خانواده دانشجویان دانشگاه‌های استان گلستان«، دو فصلنامه مطالعات جمعیتی، 1، 4: 73-99.
خجسته‌مهر، رضا؛ محمدی، علی؛ عباس‌پور، ذبیح‌اله. (1396). »نظریه زمینه‌ای فرآیند شکل‌گیری نگرش به ازدواج: یک مطالعه کیفی«، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 6، 3: 343-354.
 شعاع کاظمی، مهرانگیز؛ فرازنده‌پور، فرح. (1398). »رابطه بین سبک زندگی و تأخیر سن ازدواج در دانشجویان«، پژوهشنامه سبک زندگی، 9، 5: 125-139.
شهیاد، شیما؛ محمدی، محمدتقی. (1399). »آثار روان‌شناختی گسترش بیماری کووید 19 بر وضعیت سلامت روان افراد جامعه«، مجله طب نظامی، 2، 22: 184-192.
غلامی قاراب، سمیه؛ حسینی اجداد نیاکی، سید جلیل. (1397). »بررسی عوامل فرهنگی - اجتماعی مؤثر بر سازماندهی ازدواج جوانان«، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 17، 41: 1-20.
قاسمی، محمد؛ کشته‌گر، عبدالعلی؛ محمدزاده، زهره. (1399). »حکمرانی خوب و مدیریت ارزش عمومی در برابر بحران کووید 19«، راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، 15، 1: 3-6.
فخرایی، سیروس؛ پورنقی، مهنار. (1394). »بررسی جامعه‌شناختی عوامل مرتبط با ازدواج دیررس جوانان ازدواج کرده بالای 30 سال شهر بناب«، مطالعات جامعه‌شناختی، 7، 27: 63-80.
      نیازی، محسن؛ شاطریان، محسن؛ شفایی مقدم، الهام. (1394). »نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مؤثر در نگرش منفی به ازدواج«، جامعه‌پژوهی فرهنگی، 2، 16: 27-58.
Ackerman, N. (1927). Marriage for and Aginst, New York: Hart Publishing Company.
 Good, W. (1963). World revolution and family patterns, press Publition: New York
Pan, H. (2020). A glimpse of university students’ family life amidst the COVID-19 virus. Journal of Loss and Trauma25 (6-7), 594-597. ‏
Rubin, G. J. , & Wessely, S. (2020). The psychological effects of quarantining a city. Bmj368.
 Mukhtar, S. (2020). Psychological health during the coronavirus disease 2019 pandemic outbreak. International Journal of Social Psychiatry66 (5), 512-516.
Marcus, L. (2014). 10 comments on Coating Application: How To Reduce Marrying? Professional Work, Imperfection Removal, Touch Up Work, Protection, General Detailing, Top Detailing Articles, Coatings Tweet.
Raji, C. , Ho,A. , Parikshak,N. N, Becker,J. T, Lopez,O. L, Kuller,L. H, Hue,X. (2010). Brain structure and obesity. Human Brain Mapping, 31 (5),354-364.