بسط مفهومی تعارض همسران از منظر اخلاق مبتنی بر آثار اخلاقی امام خمینی (رحمةالله)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران

2 استاد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت جایگاه خانواده، پرداختن به موضوعات مؤثر در استحکام و اعتلای خانواده­های ایرانی اهمیت بسزایی دارد. تعارضات همسران یکی از مسائلی است که فراگیری زیادی داشته و مدیریت صحیح آن نقش مهمی در حفظ ثبات و آرامش خانواده­ها دارد. در این پژوهش، مبانی زیربنایی مفهوم تعارض همسران از منظر اخلاق مورد بررسی قرار گرفت و با بررسی آثار اخلاقی امام خمینی (رحمةالله)، مبانی و اصول در حیطه نقطه تغییر در مشاوره اخلاق محور، علت‌شناسی و اصول درمان تعارض همسران استخراج شد. روش تحقیق در این پژوهش، روش هرمنوتیکی شلایرماخر است. مبنای اصلی مشاوره اخلاق محور، تأکید بر میل فطری انسان‌ها به کمال است و ماهیت تعارضات همسران و اصول درمان نیز بر همین مبنا تبیین شده است. مبانی استخراجی در سه دسته مبانی گرایشی، بینشی و کنشی دسته‌بندی شده و بدین‌ترتیب، بسط مفهومی در مفهوم تعارض همسران از منظر اخلاق صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual Expansion of Couple Conflict from the Perspective of Ethics Based on the Ethical works of Imam Khomeini

نویسندگان [English]

  • Marzieh Madanifar 1
  • Masumeh Esmaeili 2
  • Kumars Farahbakhsh 3
  • Mohamad Asgari 3
1 PhD Candidate, Department of Consultancy, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Full Professor , Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Associate Professor,Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Given the importance of the family, addressing medical issues is very important in the strength and beliefs of Iranian families. Couple conflicts are one of the most common issues and its proper management plays an important role in maintaining the stability and peace of families. In this study, the main principles of the concept of Couple conflicts from the perspective of ethics were examined. By examining the Ethical works of Imam Khomeini, the bases and principles in the field of change in ethics baced counseling, etiology and principles of treatment of Couple conflicts were extracted. The research method in this research was Frankenna's inferential method and the method of extracting from Imam Khomeini's moral texts was Schleiermacher's hermeneutic method. The main basis of ethics-oriented counseling is the emphasis on the innate desire of human beings for perfection and the nature of couple conflicts and the principles of treatment are explained on this basis and thus a conceptual development has been made in the concept of couple conflict from the ethical perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Couple Conflict
  • Ethics
  • Perfection Seeking
  • Conceptual Expansion
احمدی، صدیقه، برقعی، شیما سادات و عباسی، زهره. (1395). «مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر درمان روایت دلبستگی و معنویت درمانی بر تعارضات زناشویی». اسلام و پژوهش­های روان‌شناختی، 2 (4)، 99-112.
اسلام‌زاده، بابک؛ اسمعیلی، معصومه و کاظمیان، سمیه. (1396). «تحلیل کیفی بررسی نقش نوسازی جامعه همراه با رسانه‌های مجازی بر ساختار خانواده». فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8 (31)، 133-164.‎
اسمعیلی، معصومه. (1397). کاربست نظریه‌های انتقادی اجتماعی درمان خانواده. تهران: جامعه‌شناسان.
اسمعیلی، معصومه؛ دهدست، کوثر؛ قبادی، شهاب و عسگری، محمد. (1399). «مطالعه کیفی الگوی سهم‌گذاری در مشاوره با رویکرد اسلام و نقش آن در پایداری تغییرات نوع اول و دوم و سوم مراجعان». مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، (5) 4، 7-32.
اسمعیلی، معصومه. (1394). ملاحظات پارادایمیک در خانواده درمانی. تهران: نشر علم.
اسمعیلی، معصومه. (1393). «ارائه الگوی خانواده درمانی سهم‌گذار در حل تعارضات خانواده». فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 5 (20)، 28- 57.
امید، مسعود. (1388). فلسفه اخلاق در ایران معاصر. تهران: نشرعلم.
بهرامی، شجاع و سبزی، داوود. (1396). «تقارن بومی سازی و اسلامی سازی علوم انسانی در اندیشه‌های امام خمینی (رحمةالله)». پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 6 (22)، 61-85.
خمینی، روح‌الله. (1381). شرح حدیث جنود عقل و جهل. چاپ ششم. تهران: مؤسسه چاپ و نشر آثار امام خمینی (رحمةالله).
خمینی، روح‌الله. (1384). شرح چهل حدیث. چاپ سی و دوم. تهران: مؤسسه چاپ و نشر آثار امام خمینی (ره).
زارعان، احمد. (1390). مهارت آشتی کنان. تهران: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران.
شریعتمدار، آسیه. (1396). «طراحی الگوی اخلاقی خانواده امن و عاری از خشونت علیه زنان، مبتنی بر نظرات نراقی». پژوهش‌های مشاوره، 16 (62)، 32-51.
طهرانی آزاد، لیلا و مجتبایی، مینا. (1398). «روابط ساختاری بین رضایت زناشویی و حل تعارض بر اساس نقش میانجیگر سرمایه­های روان‌شناختی زوج‌ها». فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی کاربردی، 3 (51)، 475-496.
کاظمیان، سمیه، شریعتی، صدرالدین، اسمعیلی، معصومه و فرحبخش، کیومرث. (1392). «طراحی الگوی آموزشی حل تعارض خانواده بر مبنای دیدگاه انسان‌شناسانه آیت‌الله جوادی آملی». فرهنگ مشاوره و روان درمانی. 4 (13)، 11-34.
گولدنبرگ، هربرت و گولدنبرگ، آیرین. (1394). خانواده درمانی. ترجمه مهرداد فیروزبخت. تهران: رسا.
مصباح یزدی، مجتبی. (1382). فلسفه اخلاق، (ویرایش دوازدهم). قم: نشر مؤسسه امام خمینی (رحمةالله).
نعیمی، ابراهیم و شریعتی، صدرالدین. (1393). «الگوی مشاوره‌ای حل تعارضات زناشویی مبتنی بر دیدگاه‌های جنسیتی قرآن کریم». فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 5 (18)، 1-34.
Behar-Zusman, V., Chavez, J. V., & Gattamorta, K. (2020). Developing a measure of the impact of COVID19 social distancing on household conflict and cohesion. Family process, 59 (3), 1045-1059.
Bergman, K. N., Cummings, E. M., & Davies, P. T. (2014). Interparental aggression and adolescent adjustment: the role of emotional insecurity and adrenocortical activity. Journal of family violence, 29 (7), 763-771.
Bergman, K. N., Cummings, E. M., & Warmuth, K. A. (2016). The benefits of marital conflict. Contexts for young child flourishing: Evolution, family, and society, 233-245.
Bischoff, R. J. (2008)." Recent research on couple communication". Journal of Couple & Relationship Therapy, 7 (1), 71-76.
Caughlin, J. P., Scott, A. M., Smith, S., & Wilson, S. R. (2010)." Toward a communication theory of the demand/withdraw pattern of interaction in interpersonal relationships", New directions in interpersonal communication research, 180-200.
Curran, M., Ogolsky, B., Hazen, N., & Bosch, L. (2011). "Understanding marital conflict 7 years later from prenatal representations of marriage". Family process, 50 (2), 221-234.
Cummings, E. M., Zahn-Waxler, C., & Radke-Yarrow, M. (1981). "Young children's responses to expressions of anger and affection by others in the family". Child development, 1274-1282.
Cummings, E. M., Goeke-Morey, M. C., & Papp, L. M. (2004). "Everyday marital conflict and child aggression", Journal of abnormal child psychology, 32 (2), 191-202.
De Groot, J., & Leget, C. (2011). Moral counselling: A method in development. Journal of Pastoral Care & Counseling, 65 (1), 1-14.
De Groot, J., & van Hoek, M. E. (2017). Contemplative listening in moral issues: Moral counseling redefined in principles and method. Journal of Pastoral Care & Counseling, 71 (2), 106-113.
Dunaetz, D. R. (2020). Personality and conflict style: Effects on membership duration in voluntary associations.
Dohery, W. J. (1985). "Values and Ethics in Family Therapy. Counseling and Values",30 (1), 3–8.
Efendić, E., van de Calseyde, P., & Evans, A. M. Accepted in: Organizational Behavior and Human Decision Processes.
Feeney, J. A., & Karantzas, G. C. (2017). "Couple conflict: Insights from an attachment perspective". Current opinion in psychology, 13, 60-64.
Gottman, J., Markman, H., & Notarius, C. (1977). The topography of marital conflict: A sequential analysis of verbal and nonverbal behavior. Journal of Marriage and the Family, 461-477.
Halperin.E, Tager.M.R. (2017.) "Emotions in conflicts: understanding emotional processes sheds light on the nature and potential resolution of intractable conflicts",Current Opinion in Psychology, 17, 94-98.
James, A. (2002). Couples, Conflict and Change: social work with marital relationships. Routledge
Krebs, D. L., Denton, K., Wark, G., Couch, R., Racine, T., & Krebs, D. L. (2002). Interpersonal moral conflicts between couples: Effects of type of dilemma, role, and partner's judgments on level of moral reasoning and probability of resolution. Journal of Adult Development, 9 (4), 307-316.
Kjaer, T., Albieri, V., Jensen, A., Kjaer, S. K., Johansen, C., & Dalton, S. O. (2014). Divorce or end of cohabitation among Danish women evaluated for fertility problems. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 93 (3), 269-276
Kubricht, B. C., Miller, R. B., Li, T. S., & Hsiao, Y. L. (2017). Marital conflict and health in Taiwan: A dyadic longitudinal analysis. Contemporary Family Therapy, 39 (2), 87-96
Meyers, M., WEINSHEL, M., SCHARF, C., KEZUR, D., DIAMOND, R., & RAIT, D. S. (1995). An infertility primer for family therapists: II. Working with couples who struggle with infertility. Family Process, 34 (2), 231-240.
Peleg-Koriat, I., Weimann-Saks, D., & Ben-Ari, R. (2018). The relationship between power perception and couple's conflict management strategy. Journal of Couple & Relationship Therapy, 17 (3), 227-249.
Pettit, G. S., Lansford, J. E., Dodge, K. A., & Bates, J. E. (2010). The interactive effects of marital conflict and divorce on parent–adult children's relationships. Journal of Marriage and Family, 72 (2), 282-292.
Peixoto-Freitas, J., Rodríguez-González, M., Crabtree, S. A., & Martins, M. V. (2020). Differentiation of Self, Couple Adjustment and Family Life Cycle: A Cross-Sectional Study. The American Journal of Family Therapy, 1-18.
Protinsky, H., Sparks, J., & Flemke, K. (2001). "Using eye movement desensitization and reprocessing to enhance couples treatment", Journal of Marital and Family Therapy , 27, 157–164
Sager, D. E., W. G Sager & Sanctus. (2005). Marriage Enrichment. Counseling and Therapy for Couples and Families. 2, 212-218.
Schmid, L., Wörn, J., Hank, K., Sawatzki, B., & Walper, S. (2020). Changes in employment and relationship satisfaction in times of the COVID-19 pandemic: Evidence from the German family Panel. European Societies, 1-16
Sanford, K. (2007). Hard and soft emotion during conflict: Investigating married couples and other relationships. Personal Relationships, 14 (1), 65-90.
Taylor, N. C., Seedall, R. B., Robinson, W. D., & Bradford, K. (2018). The systemic interaction of attachment on psychophysiological arousal in couple conflict. Journal of marital and family therapy, 44 (1), 46-60.
Teuma, M. (2016). Exploring marital conflict and its influence on children (Bachelor's thesis, University of Malta).
Tuana, N. (2007). Conceptualizing moral literacy. Journal of Educational Administration.
Rollins, B. C., & Feldman, H. (1970). Marital satisfaction over the family life cycle. Journal of Marriage and the Family, 20-28
Walsh, C. M., & Neff, L. A. (2018). We’re better when we blend: The benefits of couple identity fusion. Self and Identity, 17 (5), 587-603.
Whiting, J. B. (2008). The role of appraisal distortion, contempt, and morality in couple conflict: A grounded theory. Journal of Marital and Family Therapy, 34 (1), 44-57.
Welch, T. S., Lachmar, E. M., Leija, S. G., Easley, T., Blow, A. J., & Wittenborn, A. K. (2019). Establishing safety in emotionally focused couple therapy: A singlecase process study. Journal of marital and family therapy, 45 (4), 621-634.
Whitton, S. W., James-Kangal, N., Rhoades, G. K., & Markman, H. J. (2018). Understanding couple conflict.