رابطه ابعاد فرزندپروری با تاب‌آوری تحصیلی: نقش واسطه‌ای تنظیم شناختی هیجان در فرزندان نوجوان خانواده‌های جانباز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطة ابعاد فرزندپروری ادراک شده و تاب‌آوری تحصیلی با نقش واسطه‌ای تنظیم شناختی هیجان فرزندان خانواده‌های جانباز انجام شد. این مطالعه، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه فرزندان دختر و پسر خانواده‌های جانباز پایه (اول تا سوم) دوره متوسطه دوم نظری دبیرستان‌های شاهد و دولتی شهرستان ملایر بود که در سال تحصیلی (1400-1399) مشغول به تحصیل بودند. در این پژوهش 250 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار‌های این پژوهش، مقیاس تاب‌آوری تحصیلی مارتین (2001)، تنظیم شناختی هیجان (CERQ؛ گرانفسکی و کرایج، 2006) و ابعاد فرزندپروری ادراک شده گرولینگ و همکاران (1997) بودند. داده‌های به‌دست آمده با روش‌های همبستگی و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد ابعاد فرزندپروری ادراک شده والدین (گرمی، درگیری و حمایت از خودمختاری) به جز درگیری پدر پیش‌بینی‌کنندة مثبت و معنادار تاب‌آوری تحصیلی بودند. اثر مستقیم ابعاد فرزندپروری ادراک شده والدین بر تنظیم شناختی هیجان معنادار به‌دست آمد. همچنین اثر غیر مستقیم ابعاد فرزندپروری ادراک شده والدین به‌واسطه تنظیم شناختی هیجان بر تاب‌آوری تحصیلی معنادار بود. و اثر مستقیم تنظیم شناختی هیجان بر تاب‌آوری تحصیلی نیز معنادار بود. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت، ابعاد فرزندپروری ادراک شده فرزندان خانواده‌های جانباز، تاثیر مهمی در تنظیم هیجانات و تاب‌آوری در برابر مشکلات دارند. همچنین استفاده از راهبردهای مثبت و منفی تنظیم هیجان، تاب‌آوری را پیش‌بینی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Parenting Dimensions and Academic Resilience: The Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation in Teenage Children of Veteran Families

نویسندگان [English]

  • Hadis Chahardoli 1
  • Molok Khademi Eshkzari 2
  • Zahra Naghsh 3
1 Master of Department of Educational Psychology, Faculty of education and Psychology, Alzahra University Tehran,Iran
2 Molouk Khademi Ashkzari َAssociate Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of education and Psychology, Alzahra University Tehran,Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of education and Psychology, Tehran University Tehran,Iran
چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of determining the relationship between perceived parenting dimensions and academic resilience with the mediating role of cognitive emotion regulation of children of veteran families. This study is a correlational description.The statistical population of the study included all the male and female children of veteran families in the second grade (1st to 3rd) of the theoretical secondary school of Shahid and government high schools in Malair city, who were studying in the academic year (2020-2022). In this research, 250 people were selected by available sampling method. The tools of this research were Martin's Academic Resilience Scale (2001), Cognitive Regulation of Emotion (CERQ; Granfsky and Kraij, 2006) and Groling et al.'s (1997) Perceived Parenting Dimensions. The obtained data were analyzed by correlation and path analysis methods. Findings showed that parenting dimensions perceived by parents (warmth, conflict and autonomy support) were positive and significant predictors of academic resilience, except for father's conflict. The direct effect of parents' perceived parenting dimensions on the cognitive regulation of meaningful emotion was obtained.Also, the indirect effect of parenting dimensions perceived by parents through the cognitive regulation of emotion on academic resilience was significant. And the direct effect of cognitive emotion regulation on academic resilience was also significant. Conclusion: Based on the findings of this research, it can be concluded that the dimensions of parenting perceived by the children of veteran families have an important effect on the regulation of emotions and resilience against problems. Also, the use of positive and negative emotion regulation strategies predict resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Resilience
  • Cognitive Emotion Regulation
  • Perceived Parenting
  • Children of Veteran Families
افروز، غلامعلی و ویسمه، علی‌اکبر. (1380). «بررسی رابطه میزان افسردگی فرزندان پسر جانبازان و نحوه ارتباط با پدرانشان»، مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران،31، 2، 35-50.
امین‌آبادی، زهرا؛ خداپناهی، محمد کریم و دهقانی، محسن. (1389). « بررسی نقش میانجی تنظیم هیجان شناختی در ادراک نوجوانان از ابعاد سبک‌های فرزندپروری و موفقیت تحصیلی آن‌ها»، مجله علوم رفتاری، 5، 2، 109-117.
اندامی خشک، علیرضا؛ گلزاری، محمود و اسماعیلی نسب، مریم. (1392). «نقش راهبردهای نه‌گانه‌ی تنظیم شناختی هیجان در پیش‌بینی تاب‌آوری»، فصلنامه اندیشه رفتار، 7، 27.
بیابان‌گرد، اسماعیل. (1377). روانشناسی نوجوانان، رابطه با والدین و کسب استقلال، تربیت.12، 10، 81 -85.
پیشکار، سارا. (1394). بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان در پیش‌بینی تاب‌آوری و سبک‌های تصمیم‌گیری در دانشجویان دختر و پسر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه الزهرا تهران.
تنهای رشوانلو، فرهاد. (1388). رابطه ادراک از سبک‌های فرزندپروری با پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‌ای انگیزش تحصیلی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران. چاپ نشده.
تولایی، سید عباس؛ حبیبی، مهدی؛ آثاری، شروین؛ قانعی، مصطفی؛، نادری، زهرا؛ خاطری، شهریار؛ انوری، سمیه السادات؛ امیری، ماندانا؛ نوحی، سیما؛ رادفر، شکوفه و رنجبرشایان، حسین. (1385). «کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی 15 سال پس از مواجهه با گاز خردل». مجله علوم رفتاری، 1، 1، 17-25.
چگینی، طوبی. (1396). «نقش واسطه‌ای انگیزش درونی در رابطه بین ادراک از سبک‌های والدگری تاب‌آوری تحصیلی»، مجله روانشناسی تحولی: روانشناسی ایرانی، 13، 52.
حاتم‌لو، رحیمه؛ بازدار، فاطمه؛ نریمانی، محمد. (1392). بررسی رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری والدین با تاب‌آوری و عزت‌نفس نوجوانان دختر و پسر. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز، ششمین سمینار بین‌المللی روانپزشکی کودک و نوجوان، شماره 11381.
خرازی کارشکی، حسین. (1388). نقش الگوهای انگیزشی و ادراکات محیطی در یادگیری خودتنظیمی دانش‌آموزان پسر پایه سوم دبیرستان‌های شهر تهران، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تهران.
خزائلی پارسا، فاطمه. (1386). تاب‌آوری ظرفیت غلبه بر دشواری‌ها، پایداری سرسختانه وبه‌سازی خویشتن مرکز مشاوره‌ی دانشجویی. معاونت دانشجویی و فرهنگی.
رستم اوغلی، زهرا؛ طالبی جویباری، مسعود و پرزور، پرویز. (1394). «مقایسه سبک‌های اسنادی و تاب‌آوری در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص، نابینا و عادی»، مجله ناتوانی‌های یادگیری، 4، 3، 55-39.
رضاپور میرصالح، یاسر؛ بهجت منش، علی و تولایی، سید وحید. (1395). «نقش اختلال استرس پس از سانحه ثانویه و تاب‌آوری در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز فرزند جانباز»، فصلنامه طب جانباز، 8، 4.
زارعی، مینا. (1397). نقش واسطه‌ای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین جهت‌گیری هدف و تاب‌آوری تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه دهم دبیرستان-های رودبار جنوب. پایان‌نامه کارشناسی ارشدرشتة روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور استان یزد مرکز پیام نور تفت.
سامانی، سیامک؛ سهرابی شگفتی، نادره و منصوری، زهرالسادات. (1390). «نقش واسطه‌گری تنظیم شناختی هیجان برای سبک والدگری و مشکلات هیجانی»، روش‌ها و مدل‌های روانشناختی. 1، 3، 119-133.
سامانی، فاطمه. (1390). بررسی نقش واسطه‌گری تنظیم هیجان در رابطه میان والدگری و سازگاری تحصیلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز.
سمیعیان، سمانه؛ غلامعلی لواسانی، مسعود و نقش، زهرا. (1398). «رابطه بین خودتنظیمی هیجانی، ادراک از محیط یادگیری و تاب‌آوری تحصیلی: کاربرد مدل‌یابی دو سطحی دانش‌آموز و کلاس»، فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی، 10، 3، 132-119.
-طاهری نسب، الهام. (1391). بررسی رابطه بین سرسختی تحصیلی و تاب‌آوری تحصیلی با عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 91-90. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
عسگرپور، فاطمه؛ کربلایی محمد میگونی، احمد؛ تقی‌لو، صادق. (1394). «نقش واسطه‌ای آسیب کودکی در رابطه بین سبک‌های فرزندپروری و تنظیم شناختی انطباق هیجان در کودکان کار»، فصلنامه روانشناسی کاربردی، 9، 1. 103-121.
عطایی، مریم؛ صالح صدقپور، بهرام؛ اسدزاده دهرائی، حسن و سعادتی شامیر، ابوطالب. (1400). «رابطه خودتنظیمی با تاب‌آوری تحصیلی با میانجیگری انگیزش خودمختار»، مجله روانشناسی. 25، 2.
علیزاده، حمید. (1392). تاب‌آوری روانشناختی: بهزیستی روانی و اختلال‌های رفتاری، چاپ اول، تهران، ارسباران.
فیضی لپوندانی، عامر. (1397). رابطه کمال‌گرایی و تاب‌آوری در نوجوانان: نقش واسطه‌ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نورمرکز آستانه اشرفیه.
قنبری، فاطمه. (1392). رابطه ادراک از فرزندپروری والدین با تاب‌آوری و خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه زنجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه زنجان.
هاشمی، زهرا. (1390). مدل تبیینی تاب‌آوری تحصیلی و هیجانی، رساله دکتری روانشناسی تربیتی. دانشگاه شیراز.
هومن، حیدر علی. (1380). تحلیل داده‌های چند متغیری در پژوهش رفتاری، تهران، نشر پارسا.
هومن، حیدرعلی. (1393). شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تهران، نشر سمت.
هومن، حیدرعلی. (1393). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزارلیزرل (با اصلاحات). (چاپ ششم) تهران: نشر سمت.
Agaibi, C. E., & Wilson, J. P. (2005). »Trauma, Ptsd, and resilience: A review of the literature«, Trauma  Violence Abuse, 6, 3, 195-216.
Ahmadzadeh, G. h., & Malekian, A. (2004). »Aggression Anxaity & Social development in adolcscent children of war veterans with ptsd versus those of nonveterans«, yafteh, 5, 4, 63-9[Persian].
Aka, B, T., & Gencoz, T. (2014). »Perceived Parenting Styles, Emotion Recognition and Regulation in Relation to Psychological Well-Being«, Procedia - Social and Behavioral Sciences 159, 529 – 533.
Anwer, G., Masood, S., Younas, S., & Ahmad, A. (2019). »Parental Rearing Practices as Predictors of Resilience and Emotional Intelligence among Young Adults«, Foundation University Journal Of Psychology, 3, 2, 1-38.
Belsky, J., Steinberg, L., & Draper, P. (1991). »Childhood experience, interpersonal development, and reproductive strategy: An evolutionary theory of socialization«, Child Development, 62, 14, 647-670.
Besharat, M. A. (2012). Psychometricproperties of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire in a sample of Iranian population [in Farsi]. Unpublished research report, University of Tehran, Tehran, Iran.
Betancourt, T. S., & Khan, K. T. (2008). »The mental health of children affected by armed conflict: protective processes and pathways to resilience«, Int Rev psychiatry, 20, 3, 1-5.
Bozorg Nezhad,  H., & Hassanzadeh isfahani,  Z., A. (2010). »Survey on the effect of religious values rates on aggressiveness of shahed high schools students of martyrs, war injured soldiers and normal student in Tehran  city«, Amir kabir, 3, 6, 83-169 [Persian].
Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development.Cambridge: Harvard University Press.Caro, D. H., & Cortes, D. (in press). Measuring Family Socioeconomic Status: A Methodological Proposal for PIRLS. IERI Monograph Series.
Carlson, J. M., Dikecligil, G. N., Greenberg, T.,  &Mujica-Parodi, L. R. (2012). »Trait reappraisal is associated with resilience to acute psychological stress«, Journal of Research in Personality, 46, 609–612.
Darling, N., & Steinberg, L. (1993). »Parenting style as context: An integrative model«, Psychological Bulletin, 1113, 3, 487-496.
Denham, S. A., Blair, K. A., Demulder, E., Levitas, J., Sawyer, K., & et al. (2003). »Preschool emotional compentence: Pathway to social compentence«, Child Development. 74, 238-256.
Ebrahimi, M., Kharbou, A. A., Ahadi, H., & Hatami, H. (2015). »The comparison of emotional self- regulation of student in different parenting styles«, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 5, 1146-1152.
 Eisenberg, N., Zhou, O., Sprinrad, T. L., Valiente, C., Fabes, R. A., & Liew, J. (2005). »Relations among positive parenting, children, s effortful control, and externalizing problems: a three- wave longitudinal study«. Child Development, 76, 5, 1055-1071.
Fineley, E. P., Pugh, M. J., & Palmer, R. F. (2016). »Validation of a measure«, Mili Behav Health.;4,3 ,1-5.
Fosco, G. M. (2008). Beyond the parent- child dyad: testing family systems influences on children, s emotion regulation. Doctoral Dissertation of Philosophy, Marquette University, Milwauke, Wiscansin.
Fried, L., & Chapman, E. (2012). An investigation into the capacity of student motivation and emotion regulation strategies to predict engagement and resilience in the middle school classroom . Aust. Educ. Res. 39:295–311.
Furrer, C., & Skinner, E. (2003). »Sense of relatedness as a factor in children, s academic engagement and performance«. Journal of Educational Psychplogy, 95, 1, 148-162.
Furnhum, A., & Christoforou, L. (2007). »Personality traits, emotional intelligence and multiple happiness«, North American Journal of Psychology, V. 9, No. 3, 439-462.
Gai, Y. P., Zhang, S. M., Wei, G., Dong, W & Deng, G. H. (2017). »Relationshipbetween cognitive emotion regulation, social support, resilience and acute stress responses in Chinese soldiers: Exploring multiple mediation model«, Journal of Psychiatry Research, 1, 1, 71-78.
- Garmezy, N. (1991). »Resiliency and vulnerability to adverse developmental outcomes associated with poverty«, American Behavioral Scientist, 43, 4, 416-460.
Garnefski, N., & Kraaij, V. (2006). Cognitive Emotion Regulation Questionnaire Development of a short 18-item version (CERQ-short). Personality and Individual Differences, 41, 1045-1053.
Gudmundsdottir, B., Beck, J. G., Coffey, S. F., Miller, L.,  &Palyo, S. A. ) 2004(.»Quality of life and post trauma symptomatology in motor vehicle accident survivors: The mediating effects of depression and anxiety«. Depression and Anxiety. 20: 187−189.
Goldsmith, H. H., & Davidson, R. J. (2004). »Disambiguating the components of emotion regulation«. Child Development, 75, 361–365.
Gonzalez, A. R. (2017). The Effect of P ect of Parenting Styles on Academic Self-Efficacy enting Styles on Academic Self-Efficacy, Resilience, and Help Seeking. A Thesis Presented to The Graduate Faculty Central Washington University.
Grolinck, w., Rayan. R., & Deci, E. L. (1997). »Lnner resources for school achievement: motivational mediators of childrens perceptions of their parents«. Journal of Educational psychology,3, 508-517.
Gottman, J., Katz, L., & Hooven, c. (1997). Meta- emotions: how families communicate emotionally. Mahwah, NJ: Erlbaum.
Grolnick, W. S., & Ryan, R. M. (1989). »Parent styles associated with children’s selfregulation and competence in school«, Journal of Educational Psychology, 81, 143.
Grolinck, W. S., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1997). Internalization within the family: The self-deter-mination theorey perspective. In I E. Gruses & L., Kuczynski (Eds.), Parenting and children is Internalization of values: A Handbook of contemporary Theory, (pp. 135-161). New York: Wiley.
Hashemzadeh, s. (2017). The Relationship Between Resilience and Emotion Settlement in Payam Noor University Student in Gonbad-Kavoos City. International Conference on Modern Approaches to Humanities, Management, Economics and Accounting.
Haley, R. W. (1997).  Is Gulf War syndrome due to stress? »The evidence reexamined«, American journal of epidemiology. 146, 9, 695–703.
Harkness, L. L. (1993). Transgenerational transmission of war-related trauma. In:Wilson Jp, Raphael B, editors. International handbook of traumatic stress syndromes. New York: plenum .pp.635-643.
Hart, A., Gagnon, E. (2014). Uniting resilience research with a social justice approach towards a fifth wave? Will be in proceeding from the second world. Congress on Resilience: From person to Society; Timisoara, Romania.
Haydari Pahlavian, A., Seear, F. K., & Eqbalian, M. (2000). »The Effect of Psycho_Social and educational Factors on School Performance among shahed stadents«, iran psychiatry clin psychol. 6, 1, 60_80[Persian].
Hoge, E. A., Austin, E. D., & Pollak, M. H. (2007). Resilience: Research evidence and conceptual considerations for post traumatic stress disorder. Depression and anxiety, 24,139-152.
Hussain, D., & Bhushan, B. (2011). »Posttraumatic stress and growth among Tibetan refugees: The mediating role of cognitiveemotional regulation strategies«. Journal of Clinical Psychology, 67, 7, 720–735
Jones, S., Eisenberg, N., Fabes, R. A., & Mackinnon, D. P. (2002). »Parents reactions to elementary school childrens negative emotions: Relations to scocial and emotional functioning at school«, Merrill-Palmer Quarterly, 48, 133-159.
Kalisch, R., Muller, M.B & Tuscher, O. (2015). »A conceptual framework for the neurobiological study of resilience«, Journal of us national library f medicine, 38(4), 1–79. 
Kim, S. R., & Lee, S. M. (2017). »Resilient college students in schoolto- work transition«, International Journal of Stress Management, 51(2), 214-227.
Kritzas, N., & Grobler, A. A. (2005). »The relationship between perceived parenting styles and resilienc during adolescence«, J Child Adolesc Ment Health. 17:1-2.
Lansford, J. E., Malone, P. S., Stevens, K. I., Dodge, K. A., Bates, J. E., Pettit, G.S., & et al. (2006). »Developmental trajectories of externalizing and internalizing behaviors: Factors underlying resilience in physically abused children«, Dev Psychopathol. 18, 35–55.
Leung, C. Y., McBride-Chang, C., & Lai, B. P. (2004). »Relation among maternal parenting styles, academic competence, and life satisfaction in Chinese early adolescents«, Journal of Early adolescence, 24, 113-143.
Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2010). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child Development, 71, 543-562.
-Mahmoodi, K., & Ghasemi, F. (2017). »The Relationship between the cognitive Emotion Reguhation and the Resilience among the Iranian Red Crescent Managers«. Educational systems Research, 11(37): 93-110.
Maccoby, E. E., & Martin, J. A. (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. In P. H. Mussen (ed). Handbook of child psychology:Formerlfiy Carmichael's Manual of child psychology. New York: Wiley.
Martin, A. J. (2001). »The Student Motivation Scale: A tool for measuring and enhancing motivation«, Australian Journal of Guidance and Counselling, 11, 1–20.
Masten. A. S., & Reed, M. G. J. (2004). Resilience in Development, In snyder, CR. Lopez, sh, J (eds). Handbook of positive Psychology, New york oxford university press, P. P 74-88.
Mathib, G, E. (2015). The Relationship Between Perceived parenting styles, Resilience And Emotional Intelligence Among Adolescents. (Unpublished Master's Thesis) India: North West University.
Mcleod. B. D., Wood, J., J., & Weisz, J., R. (2007). »Examining the association between parenting and childhood anxity: A meta- analysis«, Clinical Psychology Review, 27, 155-172.
Miles, J., & Shevlin, M. (2000). Applying Regression and Correlation: A Guide for Students and Researchers. London.
Morris, A. S., J. S., Steinberg, L., Sessa, F. M., Avenevoli, S., & Essex, M. J. (2002). »Temperamental vulnerability and negative parenting as interacting of child adjustment«, Journal of Marriage and Family, 64, 461– 471.
Morris, A. S., Silk, J. S., Steinberg, L., Myers, S. S., & Robinson, L. R. (2007). »The role of family context in the development of emotion regulation«, Social Development, 16, 2, 361–388.
Nikmanesh, Z., Oshtorak, N., & Darvish Molla, M. (2020). »The Mediating Role of Positive and Negative Affect in the Association of Perceptions of Parenting Styles with Resilience among Adolescents with Addicted Parents«, Iranian J Psychiatry 15: 4.
Pejicic, M., Ristic, M. & Andelkovic, V. (2017). »The mediating effectof cognitive emotion regulation strategies in the relationship between perceived social support and resilience in postwaryouth«, Journal of Community Psychology. 46, 4, 457-472.
Price, J. (2006). Findings from the National Vietnam Veterans’ Readjustment Study. A National Center for PTSD fact sheet. Retrieved from: http://www.ncptsd.va.gov/facts/veterans/fs_NVVRS.html.rey
Radfar, S. h., Haghani, H.,Tavalaei, S. a., Modirian, E., & Falahati, M. (2005). »Evaluation of mental health state in veterans family 15-18 y/o Adolcscents«, Mil Mcd, 7, 3, 203-9[Persian].
-Radonjic– Miholic ,V.) 2006.( Landmine victims war invalids after war. 7th internet word congress of biochemical science. pp: 1- 6.
Ruscio, A. M., Weathers, F. W., King, L. A., & King, D. W. (2002). »Male war-zone veterans perceived relationship with their children:the importance of emotional numbring«, J trauma stress, 15(15), 351-7.
Rodriguez, C. H. M., Tucker, M. C., & Palmer, K. (2016). Emotion regulation in  relation to emerging adults mental health and delinquency: A multi-informant approach. Journal of Child and Family Studies, 25, 6, 1916-1925.
Saif, V., & Farzin Rad, B. (2017). Relation of Excitement, Anxiety and Depression with Resilience in Student. The First international conference on modern research in the field of education and psychology and socialn studies of Iran.
Salmela-Aro, K., Kiuru, N., Leskinen, E., & Nurmi, J. E. (2009). School Burnout Inventory (SBI). Eur J Psychol Asses, 25, 1, 48-57.
Simpson, N. L. (2014). Against all odds: Resiliency Found in African American Student at-risk who are Succeeding in Literacy. Proquest LLC, Ed.D. Dissertation sam Houston State University.
Sanders, M. R. (2012).»Triple p-positive parenting program: A population approach to promoting competent parenting«, AeJAMH; 2, 3, 1-17.
Southwick, S. M., Vythilingam, M., & Charney, D. S. (2005). »The psychobiology of depression and resilience to stress: implications for prevention and treatment«, Annu. Rev. Clin. Psychol, 1, 255-291.
Srour, R. W., & Srour, A. (2005). »Communal and familial war-related stress factors: The case of the Palestinian child«, Journal of Loss and Trauma, 11: 289–309.
Sunbul, Z. A., & Guneri, O. Y. (2019). »The relationship between mindfulness and resilience: The mediating role of self compassion and emotion regulation in a sample of underprivileged Turkish adolescents«, Personality and Individual Differences. 139, 337-342.
Taylor, Z. E., Eisenberg, N., Spinrad, T. L., & Widaman, K. F. (2013). Longitudinal relations of intrusive parenting and effortful control to ego-resiliency during early childhood. Child Development, 84, 4, 1145-1151.
Trosper, S. E., Buzzella, B. A., Bennett, S. M., & Ehrenreich, J. T. (2009). »Emotion regulation in youth with emotional disorders: Implications for a unified treatment approach«, Clinical Child and Family Psychology Review, 12, 3, 234-254.
Troy, A.S., & Mauss, I.B. (2011). Resilience in the face of stress: emotion regulation as a protective factor. In S.M, Southwick, & B.T, Litz, & D, Charney, & M.J, Friedman. (Eds.), Resilience and Mental Health: Challenges Across the Lifespan (pp. 30-44). London: Cambridge University Press.
Tugade, M. M., & Fredrickson, B. (2006). »Resilient individuals use positive emotions to bounce back from negative emotional experiences«, Journal of Personality and Social Psychology, 86, 2, 320-333.
Waysman, M., Mikullincer, M., Solomon, Z., & Weisenberg, M. (1993). »Secondary traumatization among wives of posttraumatic combat veterans: A Family typology«, J Fam psychol, 7,1, 104-18.
Wong, M. M. (2008). Perceptions of parental involvement and autonomy support: their relations with self- regulation, academic performance, substance use and resilience among adolescents. North Journal of Psychology, 10, 3, 497-518.
Yaghoobi, A., & Bakhtiari, M. (2015). »Training Resilience impact on students' academic burnout girl«, Res Learn Virt Acad, 4, 13, 45-56.
Yap, M., B., H, Allen, N., B., & Sheeber,  L. (2007). »Using an emotion regulation framework to understand the role of temperament and family processes in risk for adolescent depressive disorders«, J Clin Child Fam Psychol, 10(2):180-96.
Zakeri, H., Jowkar, B., & Razmjoee, M. (2010). »Parenting styles and resilience«, rocedia Social and Behavioral Sciences, 5, 1067–1070.