دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، بهار 1397 (856) 
3. تعیین ابعاد صمیمیّت زناشویی زوجهای ایرانی، یک مطالعه کیفی

صفحه 61-78

کبری ناموران گرمی؛ علیرضا مرادی؛ ولی الله فرزاد؛ کیانوش زهراکار