تعیین ابعاد صمیمیّت زناشویی زوجهای ایرانی، یک مطالعه کیفی

نویسندگان

خوارزمی تهران

چکیده

هدف این مطالعه تعیین ابعاد صمیمیّت زناشویی زوجهای ایرانی بود. داده‌ها به روش کیفی بین سالهای 1394 ـ 1395، از 17 مشارکت‌کننده متأهل ایرانی (تا اشباع داده‌ها) با نمونه‌گیری هدفمند و گرفتن رضایت به ‌صورت مصاحبه نیمه ‌ساختار یافته در مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز گردآوری شد. متون مصاحبه و یادداشتهای میدانی با روش تحلیل مضمون 5/1 سال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 360 شناسه باز، 61 مفهوم اوّلیّه، 21 مفهوم متمرکز، 11 مضمون فرعی و چهار مضمون اصلی صمیمیّت فیزیکی، ارتباطی، جنسی و مالی تعیین شد. نتیجه گرفته شد که صمیمیّت زناشویی زوجهای ایرانی را می‌توان در ابعاد صمیمیّت فیزیکی (نزدیکی جسمی، گرفتن دست همسر، بوسیدن، بغل‌کردن، نوازش)، صمیمیّت اجتماعی ـ تفریحی (گفتگوی صمیمی، تماس، وقت‌گذراندن)، صمیمیّت جنسی (تداوم رابطه جنسی، رابطه جنسی محبّت‌آمیز) و صمیمیّت مالی (اشتراک مالی) توصیف کرد. این ابعاد را می‌توان در ارزیابی صمیمیّت زناشویی زوجها به‌کار گرفت؛ با ابعاد صمیمیت در روابط نزدیک مقایسه کرد و برای آن ابزار ساخت.

کلیدواژه‌ها


 1. امامی سیگارودی، عبدالحسین؛ صلصالی، مهوش؛ بصیری، هادی (1391). مقایسه پارادایم‌های مطالعات کمی و کیفی قسمت دوّم. پرستاری و مامایی جامع‌نگر. س 22. ش 67: 60 تا 64 .
 2. بانکی‌پور فرد، امیرحسین (1390). آسیب‌شناسی نهاد خانواده در ایران با تأکید بر وضعیّت ازدواج و طلاق. ج دوم. مجموعه مقالات سومین نشست اندیشه‌های راهبردی زن و خانواده. تهران: دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی.
 3. رجبی، غلامرضا؛ حیات‌بخش، لیدا؛ تقی‌پور، منوچهر (1394). الگوی ساختاری رابطه مهارتمندی هیجانی، صمیمیّت، رضایت و سازگاری زناشویی. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده. س 5. ش 1: 68 تا 92.
 4. زارع‌پور، مریم؛ آسوده، محمّدحسین (1390). سلامت روان زوجین: نقش ابعاد صمیمیّت زناشویی و الگوهای ارتباطی. مجموعه مقالات دومین همایش ملّی روانشناسی ـ روانشناسی خانواده. مرودشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
 5. سازمان ثبت احوال جمهوری اسلامی ایران (1396). نسبت ازدواج به طلاق. قابل دسترسی در:
 6. http://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=4822
 7. فصیحی، امان‌الله (1390). مدیریت کیفیت در تحقیق کیفی با تأکید بر گراندد تئوری و اثنوگرافی، عیار پژوهش در علوم انسانی. س 3. ش 2: 45 تا 66.
 8. محسن‌زاده، فرشاد؛ نظری، علی‌محمد؛ عارفی، مختار (1390). مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشوئی و اقدام به طلاق: مطالعه موردی شهر کرمانشاه. مجله مطالعات راهبردی زنان. س 14. ش 53: 7 تا 42.
 9. محمدپور، احمد (1389). ضد روش. تهران: جامعه‌شناسان.
 10. مهدوی، سید محمد صادق؛ شریفی، منصور (1386). تأملی بر اختلافات پارادایمی روش‌های کمّی و کیفی در علوم اجتماعی. پژوهش‌نامه علوم انسانی. ش 53: 387 تا 416.
 11. ناموران، کبری (1396). تعیین ابعاد و ارائه یک مدل برای پیوند عاطفی زوج‌ها. رساله دکتری. دانشگاه خوارزمی. تهران.
 12. واعظی، مریم؛ خانبانی، مهدی؛ توکّلی، ماهگل؛ خامی، مریم (1387). تأثیر عشق‌ورزی در رضایت‌مندی زندگی زناشویی. مجله خانواده و پژوهش. س 2. ش 4: 133 تا 150.
 13. Ainsworth, M.D.S. (1989). Attachments beyond infancy. American Psychologist, 44(4): pp. 709-716.
 14. Bagarozzi, D.A. (2013). Enhancing Intimacy in Marriage: A clinician Guide. New York: Routledge.
 15. Beaird, M. (2013). How to Nurture Your Emotional Connection. Alabama Counseling and Consulting Center in Huntsville.
 16. Conroy, A.A.; McGrath, N.; Van Rooyen, H.; Hosegood, V.; Johnson M.O.; Fritz, K. (2016). Power and the association with relationship quality in South African couples: Implications for HIV/AIDS interventions. Social Science & Medicine, 153: pp. 1-11.
 17. Elo, S.; Kingas, H. (2008), The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1): pp. 107–115.
 18. Ferreira, L.C.; Narciso, I.; Nova, R. (2013). Authenticity, work and change: a qualitative study on couple intimacy. Families Relationships and Societies, 2 & 3(16): pp. 339-354.
 19. Madanian, L.; Syed Mansor, S.M.Sh.; Bin Omar, A.H. (2012). Marital satisfaction of Iranian female students in Malaysia: a qualitative study. In: 3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG).
 20. Moore, K.A.; McCabe, M.P.; Stockdale, J.E. (1998). Factor analysis of the Personal Assessment of Intimacy in Relationships Scale (PAIR): Engagement communication and shared friendships. Sexual and Relational Therapy, 13: pp. 361-368.
 21. Patrick, Sh.; Beckenbach, J. (2009). Male Perceptions of Intimacy: A Qualitative Study. The Journal of Men’s Studies, 1(17): pp. 47-56.
 22. Patterson, M.L. (1984). Intimacy, social control, and nonverbal involvement: A functional approach. In V. J. Derlega (Ed.), Communication, intimacy, and close relationships, (pp. 13-42). New York: Academic Press.
 23. Prager, K.J. (2009). Encyclopedia of Human Relationships. Thousand Oaks: SAGE Publications.
 24. Reis, H.T.; Franks, P. (2005). The role of intimacy and social support in health outcomes: Two processes or one? Personal Relationships, 1: pp. 185-197.
 25. Rhodes, T.; Cusick, L. (2000). Love and intimacy in relationship risk management: HIV positive people and their sexual partners. Sociology of Health & Illness, 22(1): pp. 1-26.
 26. Ryff, C.D.; Singer, B.H. (2003). Handbook of affective sciences, Goldsmith, Scherer & Goldsmith, H.H. (Eds.) In R.J. Davidson, K.R, New York: Oxford University Press.
 27. Schaefer, M.T.; Olson, D.H. (1981) Assessing intimacy: The PAIR Inventory. Journal of Marital and Family Therapy, 1: pp. 47-60.
 28. Sternberg, R.J. (1986). A triangular theory of love. Psychological review, 93(2): pp.119-135.
 29. Van Epp Cutlip, M.C. (2013). A Qualitative Examination of the Relationship Attachement Model (RAM) with Married Individuals. (Phd Dissertation), University of Akron.
 30. Waring E.M.; Reddon, J.R. (1983). The measurement of intimacy in marriage: the Waring Intimacy Questionnaire. Journal of Clinical Psychology, 39(1): pp. 53-57.
 31. Wood, A.; Downer, K.; Lees, B.; Toberman, A. (2012). Household financial decision making: Qualitative research with couples. London: Department for Work and Pensions, Research Report No 805.