دوره و شماره: دوره 16، شماره 55، شهریور 1400 (فصلنامه تابستان) 

مقاله پژوهشی

الگوی تاب‌آوری خانواده مبتنی بر تجربیات زیسته

صفحه 7-30

قدرت اله زارعان؛ حسین سلیمی بجستانی؛ کیومرث فرحبخش؛ عبدالله معتمدی


پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان از رفتارهای خیانت شوهر

صفحه 49-81

صمد رسول زاده اقدم؛ اسماعیل خیرجو؛ وحیده عباسی