کرونا و چالش های خانواده: مطالعه پدیدارشناسی تجربه زیسته جوانان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان ، ایران

3 دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

یکی از نهادهای اجتماعی متأثر از بحران کرونا در جهان، خانواده بود. خانواده‌ها با وقوع این بحران و الزام به قرنطینه خانگی، شرایط جدیدی را تجربه کردند. از یک سو اعضای خانوداه این فرصت را به دست آوردند که زمان بیشتری را در کنار یکدیگر باشند و از سوی دیگر با چالش­ها و تنش­هایی روبه‌رو شدند. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش­ ­پدیدارشناسی انجام شده و گروه نمونه، متشکل از 41 تن از جوانان سیستان و بلوچستان است که به روش هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات این گروه، با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع­آوری شد و با روش کولایزی (Colaizzi) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مضامین اصلی به دست آمده، شامل چهار مضمون اصلی: تغییر الگوهای کنش ارتباطی خانواده، تشدید تضاد و خشونت خانگی، اختلالات اضطرابی و آسیب‌پذیری اقتصادی خانواده­ها در دوران کرونا بود. در همه­گیری کرونا، از یک سو خانواده‌ها به واسطه قرنطینه خانگی و کاهش تعاملات خانوادگی و مراسمات آیینی با کاهش کنش­های ارتباطی مواجه بودند و از سوی دیگر با رشد ارتباطات مجازی با افزایش کنش­های ارتباطی میان اعضا روبه‌رو بودند. همچنین در ابتدای همه­گیری، با بالا رفتن میزان حضور تمام اعضا در خانه، تضادها در خانواده­ها پررنگ‌تر شد و انواع خشونت خانگی میان اعضا گسترش یافت. بیماری کرونا با تمام تهدیدهایی که برای سلامت عمومی جامعه و نیز سلامت جسمانی خانواده‌ها به همراه داشت، با رشد اختلالات اضطرابی نیز همراه بود. گذشته از این با وقوع بحران­های اقتصادی ناشی از کرونا، خانواده­ها با مشکلات معیشتی و آسیب‌های شغلی روبه‌رو شدند. این پژوهش در ابتدای همه­گیری کرونا انجام شده­ است و ارائه تحلیلی جامع در موضوع خانواده و کرونا، مستلزم پژوهش­هایی در بازه­های زمانی مختلف خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسپا). (1399). چرا مردم ایران نسبت به وقایع جامعه خود بی‌تفاوت شده‌اند؟
https://www.isna.ir/news/1400042819969
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا). (1399). افزایش سه برابری آمار تماس­های اختلاف زوجین.
https://www.irna.ir/news/83733948
Brazendale, K. , Beets, M. W. , Weaver, R. G. , Pate, R. R. , Turner-McGreevy, G. M. , Kaczynski, A. T. , vonHippel, P. T. (2017). Understanding differences between summer vs. school obesogenic behaviors of children: The structured day's hypothesis. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 14,100. http://dx.doi. org/10.1186/s12966-017-0555-2
Brooks, S. K. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: a rapid review of the evidence. Lancet 395:912–920.
Buck,T. , Arnold,M. , Chazan,G. , Cookson,C. (2020). Coronavirus declared a pandemic asfears of economic crisis mount, [Internet], [cited 2020 March 19]. Available from: https://www.ft.com/content/d72f1e54-6396-11ea-b3f3-fe4680ea68b5.
Calhoun, L. G. , & Tedeschi, R. G. (Eds. ). (, 2014). Handbook of posttraumatic growth: Research and practice. http://dx. doi. org/10. 4324/9781315805597
Chenari, M. (2007). "Comparison of Husserl, Heidegger, and Gadamer with the methodological benchmark". Philosophical-Theological Research: Vol:9, No. 34: 113-138.
Chen, S. , Yang, J. , Yang, W. , Wang, C. , &Bärnighausen, T. (2020,February 24). COVID-19 control in China during mass populationmovements at New Year. Lancet, 395,764–766. http://dx. doi. org/10. 1016/S0140-6736 (20)30421-9.
Cluver, L. , Lachman, J. M. , Sherr, L. , Wessels, I. , Krug, E. , Rakotomalala,S, McDonald, K. (2020). Parenting in a time of COVID-19. Lancet, 395 (10231), e64. http://dx.doi. org/10.1016/S0140-6736 (20)30736-4
Conger, R. D. , Wallace, L. E. , Sun, Y. , Simons, R. L. , McLoyd, V. C. , & Brody, G. H. (2002). Economic pressure in African American families: A replication and extension of the family stress model. Developmental Psychology, 38 (2), 179–193. https://doi.org/10. 1037/0012-1649.38.2.179
Coleman, J. (1998) Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology
Fontanesi, L. , Marchetti, D. , Mazza, C. , Di Giandomenico, S. , Roma, P. , & Verrocchio, M. C. (2020). The effect of the COVID-19 lockdown on parents: A call to adopt urgent measures. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 12 (S1), S79-S81. http://dx.doi.org/10.1037/tra0000672
Horesh, D. , & Brown, A. D. (2020). Traumatic stress in the age of COVID-19: A call to close critical gaps and adapt to new realities. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 12, 331–335. https://doi. org/10. 1037/tra0000592
Holloway I, Wheeler S. (2002). "Qualitative Research for Nurses," 2nd edition. Oxford: Blackwell.
Kluge, H P. (2020). Statement – Physical and mental health key to resilience during the COVID-19 pandemic. WHO Regional Director for Europe. World Health Organization. March26, 2020. http://www.euro.who.int/en/home
Lincoln, YS,. Guba, E. (1985). Establishing Trustworthiness, Naturalist Inquiry. Newbury Park, LA, Sage.
Miller, G. (2020). Social distancing prevents infections, but it can have unintended consequences. Science. Advance online publication:
      http://dx.doi.org/10.1126/science.abb7506
Peterman, A. , Potts, A. , O'Donnell, M.. (2020). Pandemics and Violence Against Women and Children. Center for Global Development Working. Washington, DC: Centre for Global Development:528.
Prime, H. , Wade, M. , & Browne, D. T. (2020). Risk and resilience in family well-being during the COVID-19 pandemic. American Psychologist, 75 (5): 631-643. http://dx.doi. org/10.1037/amp0000660
Qiu, J. , Shen, B. , Zhao, M. , Wang, Z. , Xie, B. , & Xu, Y. (2020). Anationwide survey of psychological distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: Implications and policy recommendations. General Psychiatry, 33 (2), e100213. http://dx.doi.org/10. 1136/gpsych-2020-100213
Sandelowski, M. (1986). The problem of Rigor in Qualitative Research. Advances in Nursing Science, 8 (3): 27-37.
Schneider, W. , Waldfogel, J. , & Brooks-Gunn, J. (2017). The Great Recession and risk for child abuse and neglect. Children and Youth Services Review, 72, 71–81. http://dx.doi. org/10.1016/j.childyouth.2016.10
Turner, R. H. (1980). The Media and Preparation on for Natural Disaster, Washington: Disaster and Mass Media.
Usher, K. , Bhullar, N. , Durkin, J. , Gyamfi, N. , & Jackson, D. (2020). Family violence and COVID-19: Increased vulnerability and reducedoptions for support. International Journal of Mental Health Nursing. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1111/inm. 12735
Van Gelder, N. , Peterman, A. , Potts, A. , O'Donnell, M. , Thompson, K. , Shah, N. &Oertelt‐Prigione, S. (2020). COVID‐19: Reducing the risk of infection might increase the risk of intimate partner violence. EClinicalMedicine, Retrieved on April 19, 2020 from DOI: 10. 1016/j. eclinm. 2020. 100348.
Vanier Institute of the Family. (, 2020). Families struggle to cope with the financial impacts of the COVID-19 pandemic. Retrieved April 18, 2020, from https://vanierinstitute. ca/families-struggle-to-cope-with-financialimpacts-
Wagers, S. (2020). Domestic violence is growing in the wake of a coronavirus outbreak. The Conversation. from: https://theconversation.com/domestic‐violence‐growing‐in‐wake‐of‐coronavirus‐outbreak‐135598
https//www.cgdev.org/publication/pandemics‐and‐violence‐against‐women‐and‐children
 WeirKirsten (2020). Grief and COVID-19: Mourning our bygone lives https://www.apa.org/news/apa/2020/04/grief-covid-19
World Health Organization. Q&A on coronaviruses (COVID-19). https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses.